टँकरांतल्यान उदका पुरवण करची

सत्तरी जलसंपदा लोकाधिकार मंचाचे वांगडी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सत्तरी जलसंपदा लोकाधिकार मंचाची मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः सत्तरी म्हालांत पियेवपाच्या उदकाचो उणाव निर्माण जाला. फुडल्या दोन म्हयन्यांत ही समस्या आनीक गंभीर जातली. सत्तरी म्हालांतल्यो खूबश्यो न्हंयो प्रदुशीत जाल्यात. हाची दखल घेवन सत्तरीचे उपजिल्होधिकारी प्रवीण परब हांणी उदका पुरवण कार्यालयाक टँकरांतल्यान उदका पुरवण करपाचे विशेश निर्देश दिवचे, अशी मागणी करपी निवेदन 28 फेब्रुवारीक सत्तरी जलसंपदा लोकाधिकार मंच हे संस्थेन केल्या.

गोंय मुक्त जाल्यार 61 वर्सां जालीं. मात अजून मेरेन सत्तरींतली पियेवपाची समस्या सुटूंक ना. सध्या न्हंयांचें उदक प्रदुशीत जालां. सैमीक स्त्रोतांचें संवर्धन करूंक ना, ते नदरेन अजून विशेश लक्ष दिवंक ना. ह्या निवेदनांतल्यान सत्तरी म्हालांतल्या सैमीक स्त्रोतांचें संवर्धन करपाची मागणी केल्या, अशें मंचाचे वांगडी सालेलीचे वासुदेव गांवस हांणी सांगलें.

सरकार 24 वरां उदका पुरवण करपाची घोशणा करता, पूण पाली सत्तरी वाठारांत अजून टँकरांतल्यान उदका पुरवण करतात, ही लजेची गजाल. गांवांत पियेवपाच्या उदकाचो उणाव जाता, हे खातीर संबंदीत अधिकाऱ्यांक धारेर धरतले, अशें मंचाचे कार्यकर्ते भैरव वरक हांणी सांगलें. फुडारांत नगरगांव, उस्ते, माळोली ह्या गांवांतूय उदकाचो उणाव जातलो, अशी शक्यताय तांणी उक्तायली.

म्हादय न्हंयेचेर संकश्ट आयलां. म्हादय न्हंयेचें उदक कर्नाटक सरकारान घुंवडायलें जाल्यार सगळ्यांत आदीं सत्तरी म्हालाचेर परिणाम जातलो. ह्या प्रस्नाचेर सरकारान गंभीरपणान विचार करचो, अशी विनवणी मंचान केल्या. ह्या निवेदनाच्यो प्रती सत्तरी म्हालाच्या मामलेदाराक सादर केल्या. उपजिल्होधिकारी आनी मामलेदार हे मुख्य अधकारी आसात. ताका लागून तांचे वतीन हे संबंदांतलो प्रस्न निकालांत काडपाचो यत्न करतले. ह्या वावरांत ते अपेशी थारल्यार फुडली कृती मंचा वतीन हातांत घेतले अशें मंचान ह्या वेळार स्पश्ट केलें.