जोडपी तरणाटोच गेल्ल्यान घरच्यांचेर मोटे संकश्ट

कोटार्ली-सांग्यार पत्रकारां कडेन उलयतना मालिनी मनोहर च्यारी आनी घरचीं.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मालिनी च्यारीः थळाव्या आमदाराची आडनदर

सांगेंः चार म्हयन्यां पयलीं कोटार्ली सांग्यार लवलेश मनोहर च्यारी ह्या तरणाट्याक वरुण बिव्हरेजीस (पेप्सी शितपेय) कंपनीचे गाडये पोंदा सांपडून अपघाती मरण आयिल्लें. लवलेश च्यारी हो एकलोच घरांत जोडपी आशिल्लो. तो गेल्ल्यान घरच्यांचेर मोटें संकश्ट आयलां अशें लवलेशाची आवय मालिनी मनोहर च्यारी हिणें सांगलें.

ज्या दिसा अपघात जालो त्याच दिसा थळाव्या आमदारान पॅप्सीच्या वेवस्थापनाक तशेंच गांवच्या लोकांक घेवन बसका घेतिल्ली, आनी ते बसकेंत लवलेशाल्या भावाक नोकरी, पॅप्सी कंपनी कडल्यान पांच लाख रुपया, तशेंच नुस्त्या फॅक्टरी कडल्यान वर्स भर दर म्हयन्याक 10 हजार रुपयांचो आदार तशेंच सरकारा वतीन आदार दिवपाचें मान्य केल्लें. जो मेरेन हांचें प्रस्न सुटावे जायनात तो मेरेन कंपनी बंद दवरतले अशें सांगिल्लें.

पूण प्रस्न सुटावे करिनासतनाच कंपनी चार/पांच दिसानी चालू केली, आनी सगले प्रस्न अर्दकुटे उरले. घर चलोवपी म्हजो पूत गेल्ल्यान आयज घराचेर मोटें संकश्ट आयलां. आतां आमी कितें करप हो प्रस्न आमचे मुखार उबो रावला. ते खातीर मुख्यमंत्र्यांनी ह्या विशया कडेन लक्ष घालून आदार करचो अशें काल (मंगळारा) पत्रकारां कडेन उलयतना लवलेशाची आवय मालीनी मनोहर च्यारी हिणें सांगलें.

तिणें मुखार म्हणलें, थळाव्या आमदारान सांगिल्लें, आपूण तुमकां आदार दितलों. पूण तिसरो म्हयनो सोंपून चवथो म्हयनो लागलो तरीय आमदाराचो अजूनय आदार ना. आपणे ताच्या घरा कडेन 10 फावटी मारल्यो पूण आमदारान आपल्याक किकोंत केलें. हे परिस्थितींत आपणें कितें करप? सांग्यार चर्चा चल्ल्या आमकां वीस लाख दिल्यात म्हूण, त्या लोकांक आपूण कितें उतर दिवं? पॅप्सी कंपनीन पांच लाख रुपये दिता म्हणिल्लें, पूण पॅप्सीन दोनूच लाख दिवन आमकां फटयल्यात.

आपल्या चल्याक आनी सुनेक कायमची नोकरी दितां म्हूण सांगिल्लें. सुनेक नोकरी ना, आनी चल्याक दुसरेच कंपनींत एकाच वर्सा खतीर तिवूय स म्हयने काम आनी स म्हयने बेकार. ही कोणाक नाका आशिल्ली नोकरी कित्याक? आमदाराक हे सांगत जाल्यार तीच नोकरी कर म्हणटा. म्हणून आपणें आयज पत्रकारांक आपोवन म्हजेर आयिल्ले संकश्ट सांगलां अशें मालिनी च्यारी हिणें सांगलें.