जैव विविधताय राखून दवोरपाक पर्यावरण राखण गरजेचीः गांवस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः जैव विविधताय राखून दवोरपाक जाय जाल्यार पर्यावरणाची राखण करप सामकें गरजेचें आसा. पर्यावरणाच्या माध्यमांतल्यान आमी हवामानांत संतुळा राखून दवोरपाक शकतात. ते खातीर झाडां म्हत्वाची आसतात. तांची राखण करपाची सामकें गरजेचें आसा. झाडां लावून तांची वाड जावची म्हणून दरेकल्यान सामाजीक जापसालदारी म्हणून काम करपाक जाय, अशें वाळपय रानां परिक्षेत्र अधिकारी श्यामसुंदर गांवस हांणी सांगलें.
नाणूस गोशाळा वाठारांत आयोजीत केल्ल्या झाडां रोवपाचे कार्यावळी वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार गोशाळा वेवस्थापनाचे लक्ष्मण जोशी, कर्मचारी वासुदेव झऱेकार, डॉ रघुनाथ धुरी, रानां खात्याचे आनी गोशाळेचे कर्मचारी हाजीर आशिल्ले.
गोवंश आनी झाडां हांचे एकमेकां कडेन संबंद आसतात. गोवंशाची राखण करपाक जाय जाल्यार सैमाची जतनाय करप गरजेचें आसा अशें सांगून गांवस हांणी नाणूस गोशाळेचे वेवस्थापना विशीं खोस उक्तायली. शाळेच्या आवाठात झाडां लावपाक दिल्ले खातीर तांणी वेवस्थापनाचे उपकार मानले.
सध्या सगळे कडेन क्राँक्रिटाचीं रानां वाडपाक लागल्यांत. ताका लागून जायते तरेचे वायट परिणाम जावपाक लागल्यात. ते जावचे न्हय हे खातीर दरेकल्या झाडांची जतनाय करपाक जाय. सैमाचें संगोपन करपाक जाय अशें लक्ष्मण जोशी हांणी सांगलें. डॉ धुरी हांणी रानां मारपाचे प्रकार वाडपाक लागिल्ल्यान फुडले पिळगेक ताचे वायट परिणाम भोगचे पटल्ले अशें सांगलें. सैमाची राखण करपाचो सोपून घेवपाक जाय अशेंय तांणी सांगलें.