जैत कोणाचें?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

होमखण

अभयकुमार वेलिंगकार

सद्याक तरी दिसता शिवसेना वाटावतली आनी परत उबी रावतली तर बंडखोरांक थंड करून परत सेनेंत हाडप गरजेचें. उद्धवान दोन पावलां फाटीं सरपाची गरज आसा.

निमाणें तो आयलो. पांच वर्सां वनवास भोगले उपरांत हांव परतोय येतलों म्हूण सांगून गेल्लो तो आयलो. तसो ताणें दुसरे फावट येवपाचो येत्न केल्लोय. पूण फांतोडेर सोपूत घेतले उपरांत एका आदेसांतूच ताचें कदेल गेल्लें आनी तेन्ना सावन तो सामको तळमळटालो. मदीं तो गोंयांतूय आयलो. बरोच घाम काडलो आनी परतो येवपाची शास्वती नाशिल्ल्याक ताणें परतो हाडलो. आतां परत तो उपमुख्यमंत्री रुपान आयला. तशें ताणें आपूण परतो येतलो म्हणिल्लें. खंयच्या पदार येतलों हें खंय सांगिल्लें तर? तो आयलो, महाराष्ट्रांत नवें सरकार आयलें, पूण हें जैत कोणाचें म्हणपाचें? ताचें, ताच्या पक्षाचें, बंडखोरांचें काय आनीक कोणाचें? थंय शिंदेन सोपूत घेतलो आनी हांगा आमदार मेजार चडून नाचले. पूण, ताच्या पक्षाचे कोणूच नाचिल्ले पळोवंक मेळ्ळें ना. म्हणटकूच हो ताचो मास्टरस्ट्रोक म्हणपाचें कितलेंय आड्डून सांगलें तरी हें जैत कोणाचें हो प्रश्न उबो रावताच.

महाराष्ट्रांत जें कितें घडलें तें इतले सोंपेपणान घडत अशें कोणेंच येवजूंक नासतलें. आमकां दिशिल्लें शिवसैनीक रस्त्यार येतले, सगळ्याक  दंगे जातले, घरां फुट्टलीं, उजो पेट्टलो आनी निमाणे कडेन राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लागतली. कांय शिवसैनीक रस्त्यार आयलेय बी. पूण जें कितें घडटलें अशें दिशिल्लें तें घडलें ना. एक, दोन कडेन पुतळे लासले आनी घोशणाबाजी जाली, पूण तातूंत दम दिसलोना. संजय राऊत आनी शरद पवारा सारके पाताळयंत्री लोक सरकारांत आसतनाय शिवसेनेक शरणांगती पत्करची पडप आनी तलवार भायर काडी नासतनाच राजिनामो दिवचो पडप हाचे सारकी दुसरी लजेची गजाल आसुंकूच शकना. महाराष्ट्रांत राष्ट्रपती राजवट लावप सद्याचे स्थितींत केंद्राक परवडचें नासलें. राष्ट्रपती पदाची वेंचणूक लागीं पावल्या, उमेदवार थारल्यात आनी  दर एक मत मोलाचें. अशे वेळार खंयच्याच राज्यांतलीं मतां सरकार उणीं करूंक सोदचें ना. शरद पवाराक हें बेस बरें खबर आसतलेंच. हाचोच फायदो घेवन एक तर कांय बंडखोर आमदारांक अपात्र थारावन कशेंतरी राष्ट्रपती वेंचणुके मेरेन तरी सरकार वांचोवपाचें आनी सत्ता तिगोवन धरपाचें आनी हेर बंडखोरांक परते सरकाराच्या पांयां कडेन हाडपाचें काम पवार आनी सांगाती करतले अशेंच दिशिल्लें.

ते नदरेन तांच्यो चाली पडूंक सुरवातूय जाल्ली. सोळा जाणांक अपात्र थारावंक नोटिसोय गेल्ल्यो. प्रकरण सुप्रीम कोर्टा मेरेन पाविल्लें.  नव्यान वेंचणुको परवडच्यो नात हें बंडखोरांक खबर आसलें. आनी अकस्मात ठाकरेन राजिनामो दिवन सगळें फुऽस्स केलें. राज्यपालान जरी भोवमत सिद्ध करपाक सांगिल्लें तरी तें आडावन धरप शिवसेनेक सहज शक्य आसलें काय दिसता. विरोधी पक्षाचे आमदार विधानसभेंत पावले तर ते मत दितले आसले न्ही? आनी आज मेरेनचो शिवसेनेचो इतिहास पळेल्यार तांकां आडवन धरप शिवसेनेक जड नासलें. मागीर अशें कितें घडलें जाका लागून उद्धवाक बें म्हणचें पडलें? तलवार भायर काडचे पयलींच ती म्यान कित्याक करची पडली? हाचो अर्थ ती कालची शिवसेना आज ना असो जालोना? खंय गेली ती बाळासाहेबांची शिवसेना? नेतृत्व बदल्लें तशी सेनाय बदल्ली?

एक काळ आशिल्लो, महाराष्ट्रांत सत्ता कोणाचीय आसूं रिमोट शिवसेनेचे मुखेली बाळासाहेब ठाकरें कडेन आसतालो. ताणीं फकत तोंडांतल्यान उतर काडल्यार पुरो आसलें, सगळेंच हालतालें. पूण आज ती परिस्थिती उरूंक ना. कित्याक अशी दशा जाली शिवसेनेची? कोण जापसालदार हाका? म्हाका तरी दिसता स्वता बाळासाहेब ठाकरे आनी ताचें पुत्र प्रेम. जर बाळासाहेबान योग्य मनशाच्या हातांत शिवसेनेचें नेतृत्व दिल्लें जाल्यार शिवसेनेची ही आयची दशा जावंक पावची नासली. भुजबळ, राणे सारके रथी महारथी सेना सोडचे नासले. मनसे सारको पक्ष महाराष्ट्रांत जावचो नासलो. आनी शिवसेनेची एक हाती सत्ता आडावप कोणाक शक्य जावचें नासलें. आज शिवसेनेक सत्ता स्थापन करूंक खंयच्या तरी दुसर्‍या पक्षाचे पांय धरचे पडटात. काँग्रेस वा राष्ट्रवादी सारक्या पक्षांचो आदेश पाळचो पडटा. जे काल मेरेन सत्तेचो रिमोट आपणां कडेन घेवन बसताले तेच आज आपणालो रिमोट दुसर्‍या कडेन दिवन बसल्यात, हाचे वयल्यान पळेयात.

शिवसेनेन आजवेर महाराष्ट्राक तीन ते चार मुख्यमंत्री दिले. सद्याचो शिंदे हो शिवसेनेचो काय आनीक खंयच्या पक्षाचो तें सारकें कळूंक ना देखून तीन काय चार म्हणपाचें. सुरवेच्या काळांत जाय तर बाळासाहेबाच्यान मुख्यमंत्री जावं येतालें. सहज शक्य आसलें तांकां तें. कोणूच नाका म्हणचो नासलो, वेल्यान सगळ्यांक आवडपाचें तें. पूण बाळासाहेब सत्ते पासून कुशीक रावले. इतलेंच न्हय तर आपल्या घरचो कोणूच ठाकरे सत्तेंत सहभागी जावचो ना म्हणपाचें ताणीं जायते फावट सांगलें. आज आमी कितें पळेतात? तांचोच पूत सत्तेचे सर्तींत देंवता. वांगडाच आपल्या पुताकूय सामील करता. सुरवेकूच शिवसेनेक मुख्यमंत्री पद मागतना शिंदे वा दुसर्‍या कोणाय वरिश्ट शिवसैनिकाचें नांव मुखार काडिल्लें जाल्यार तें ठाकरे घराण्याक सोबून दिसपाचें. उद्धवाचो मानूय वाडपाचो आनी रिमोटूय हातांत उरपाचो. पूण तशें घडलें ना. पक्षांत घराणेशाय येता म्हणपाचें कळ्ळें आनी परत एक फावट पक्ष फुटलो. आतां पक्ष कोणाचो हाचेर झगडीं जावचीं आसात. उद्धवान लोकां कडल्यान सहानभुती मेळोवपाचो येत्न केला. पूण तो कितलो फळादीक जातलो तें येवपी काळ सांगतलो. सद्याक तरी दिसता शिवसेना वाटावतली आनी परत उबी रावतली तर बंडखोरांक थंड करून परत सेनेंत हाडप गरजेचें. उद्धवान दोन पावलां फाटीं सरपाची गरज आसा. शिंदे हो शिवसेनेचोच मुख्यमंत्री म्हणपाचें मानून घेवप फुडाराचे नदरेन योग्य थारतलें काय दिसता.