जे कामगार कामार गैरहाजीर रावल्यात तांचो कापतले पगार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचें सांगणें

मंत्र्याची खात्याक अचकीत भेट

पणजी: न्हंय येरादारी खात्यांतल्या 134 कर्मचाऱ्यां मदले 25 ते 30 कर्मचारी वेळार कामार येनाशिल्ल्याचें दिसून आयलां. ह्या कामगारांची तपासणी करून ते जितले दीस कामार हजर रावले नात तितल्या दिसांचो पगार कापतले. तशेंच तांकां कारणा दाखय नोटीस धाडून दितले अशें न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें.

मंत्री फळदेसाय हांणी अचकीत ह्या खात्याक भेट दिले उपरांत तांकां हो प्रकार दिसून आयलो. तशेंच समाज कल्याण खातें आनी पोरणावळ खात्यांत अशें जे कामचुकारपणा करपी कामगार दिसून आयल्यार तांचेर कारवाय करतले अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें.

न्हंय येरादारी खात्या खाला येवपी फेरीबोटींत पयलींच कामगारांचो उणाव आसा. ह्या कामगारां मदले खूबशे कामगार हे वेळार कामार येनात. तशेंच कामचुकारपणा करतात. दरेक दिसा 25 जाण कामार हजर रावनात. हाचो कामाचेर परिणाम जाता. ताका लागून हाचे मुखार अशे प्रकार सोंसून घेवचे नात अशें फळदेसाय हांणी सांगलें.

पोरणें गोंया जर फेरीबोटीची गरज आसत जाल्यार थंय आनीक एक फेरीबोट घालतले. लोकांची कसलीच गैरसोय जावची न्हय हे खातीर ह्या खात्या वतीन सगली सेवा सुरळीत करतले. गोंयांतल्या सगल्या फेरीबोटींची पळोवणी करतले. जी फेरीबोट नादुरुस्त आसा ती दुरुस्त करतले. तशेंच कामगारांचो उणाव आशिल्ल्यान कामगारांची भरतीय रोखडीच करतले. हाचे मुखार कामचुकारपणा कामगारांक करूंक दिवचे नात अशेंय ह्या वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें.

न्हंय येरादारी खातें, समाज कल्याण खातें तशेंच पोरणावळ खातें हांची पळोवणी सुरू आसा. खात्यांत ज्यो समस्या आसात त्यो समजून घेतात. लोकांक ज्यो सेवा दिवंक जाय त्यो सुरळीत दिवपाचो आमचो यत्न आसा. खात्याचे काम पारदर्शक आनी सुरळीत करतले अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें.