जुवारी पुला लागीं तिसऱ्या दिसाय येरादारीची कोंयडी

आगशी वाहनांची लागिल्ली रांग.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुरक्षा वेवस्था, उक्तावणाचे तयारेक लागून आयज पूल बंद

पणजी : पर्यटकांची गर्दी आनी नवो पूल पळोपाक येवपी लोकांक लागून जुवारी पुला लागीं मंगळारा सेगीत तिसरे दिसाय येरादारीची कोंयडी जाली. हाका लागून लोक बरोच तेप आडकून उरले. गोंयांत नव्या वर्साक लागून गर्दी वाडल्या. हातूंत परतून नवो पूल पळोवपा खातीर लोक गर्दी करतात. हाका लागून येरादारीची कोंयडी जावपाक लागल्या.

जुवारी पुलाचें उक्तावण 29 डिसेंबराक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचें हस्तुकीं जावपाचें आसा. उक्तावणाची तयारी नेटान सुरू आसा. जुवारी पुलाची एक लेन उक्ती जाले उपरांत पुलार जावपी येरादारीची कोंयडी उणी जातली. नवो पूल लोकांक पळोवपा खातीर उक्तो दवरिल्लो. आयज (बुधवारा) मात पूल बंद दवरचो, असो आदेश मुख्यमंत्र्यांचे कचेरेन जारी केला. सुरक्षा वेवस्था तशेंच उक्तावणाचे तयारेक लागून पूल आयज बंद दवरपाचो निर्णय घेतला.

जुवारी पूल हो उत्तर आनी दक्षीण गोंयाक जोडपी म्हत्वाचो पूल आसा. पणजे सावन मडगांव वा वास्को सदांच हजारांनी लोक प्रवास करतात. तशेंच वास्को वा मडगांव सावन हजारांनी लोक पणजे वतात. ह्या सगल्यांक जुवारी पुला वेल्यान प्रवास करचो पडटा. फाटलीं खूबशीं वर्सां पुलाच्या कामाक लागून येरादारीची कोंयडी जाताली. नव्या पुलाची एक लेन आतां उक्ती जाता. जुवारी पुला वेलो केबल स्टेड पूल हें एक आकर्शण आसा. पुलाचें उक्तावण 26 डिसेंबराक जावपाचें आशिल्लें. मुख्यमंत्र्यांनी उक्तावणाची तारीख लेगीत जाहीर केल्ली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे उपलब्धतायेक लागून उक्तावण लांबणेर पडलें. उक्तावणा पयलीं नवो पूल लोकांक पळोवपा खातीर उक्तो आसा.

पूल उक्तो करपी निर्णयाचेर टिका

नवो पूल पळोवपा खातीर लोकांची गर्दी जाली. लोक फोटे काडटात तशेंच मनरिजवण करतात. येरादारीचे कोंयडेक लागून नवो पूल उक्तो करपाची गरज आसली. उक्तावणा पयलीं पुला वेल्यान येरादारी सुरू जाल्ली जाल्यार येरादारीची कोंयडी जावची नासली, अशें लोकांचें मत आसा.

पुलाचें उक्तावण जालें काय पुला वेल्यान चलपाक मेळचे ना. पुलाचें तंत्रज्ञान आनी रचणूक आकर्शक आसा. पूल पळोपाची लोकांक संद मेळची म्हूण पूल लोकां खातीर उक्तो करपाचो निर्णय जालो. अटल सेतू पूल लेगीत काय दीस लोकांक पळोवपा खातीर उक्तो आशिल्लो अशें मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें.

गोंयांत सध्या पर्यटकांचो आंकडो वाडला. फाटलीं दोन वर्सां कोविडाक लागून पर्यटकांचो आंकडो उणो आशिल्लो. फाटल्या दोन वर्सांचे तुळेंत अंदूं पर्यटकांचो आंकडो दुपेटीन आसा. मुंबय, पुणें सावन खासगी वाहनां घेवन पर्यटक आयल्यात. हाका लागून वाहनांचो आंकडो वाडला. बरेच पर्यटक नवो जुवारी पूल पळोपाक वतात. सकाळीं तशेंच सांजे वास्को, मडगांव सावन कामा खातीर पणजे येवप्यांचो आंकडो चड आसता. हाका लागून पुला लागीं सकाळीं आनी सांजे येरादारीची कोंयडी जाता. मंगळारा सेगीत तिसरे दीस येरादारीची कोयंडी जाली. येरादारीचे कोंयडेक लागून विमानां चुकपा सयत अॅम्बुलन्सी आडकून उरिल्ल्याचें लोकांनी सांगलें.