जुवारी कंपनीक कोट्यांनी रुपयांची कर माफी सांकवाळ पंचायत सेक्रटरी आड राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यां कडेन कागाळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः जुवारी अॅग्रो कॅमिकल्स कंपनीक कोट्यांनी रुपयांची कर माफी दिवपाक हात आशिल्ले खातीर म्हायती हक्क कार्यकत्तो नारायण नायक हांणी सांकवाळ पंचायत सेक्रेटरी आड राज्यपाल श्रीधर पिल्लाय, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी दक्षता खात्यांत कागाळ केल्या. जुवारी आनी तांच्याच पारादीप फोसपेट कंपनी कडल्यान सांकवाळ पंचायतीक घरपट्टी,  वेवसाय कर, ऑक्ट्रॉय, रेन्ट बॅक फीचे रुपान कोट्यांनी रुपयांची थकबाकी आसा. ती माफ केल्ल्यान सांकवाळ पंचायतीच्या महसुलांचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालां हें नायक हांणी राज्यपाल आनी मुख्यमंत्र्यांचे नदरेक हाडून दिला.
कंपनीच्या उत्पादनाची विक्री कमी जाल्ल्यान कंपनीक सुमार 2135 कोटी रुपयाचें लुकसाण जालां हें कारण दिवन कंपनीन कर  माफी दिवची अशी मागणी कंपनीन सांकवाळ पंचायत मंडळाक केल्ली. फॅक्टरी लायसनांत बदल, दुरुस्ती करपाक परवानगी दिवची अशेंय कंपनीन मागिल्लें. कंपनीचें पारादीप फोसपेट लिमिटेड अशें नामांतरण करपाचो कंपनीचो अर्ज मेळ्ळ्या उपरांत पंचायत सेक्रेटरीन कोट्यावधी रुपयांची कर माफी तांका दिली असो आरोपन नायक हांणी आपले कागाळेंत केला.
थकबाकी वसुली खातीर पंचायत मंडळान तांचे फेब्रुवारी म्हयन्यांत जाल्ले बसकेंत जुवारी कंपनीक स्मरण पत्र धाडपाचें थारायल्ले मात सेक्रेटरीन ताची दखल घेतली ना. बिट्स पिलानी, के के बिर्ला कडल्यान 41, 66, 666 रुपये वसूल करून घेवपा खातीर तांका डिमांड नोटीस धाडपाचो तशेंच  झुवारी इंडियन ऑयल टेन्कींगाक ऑक्ट्रॉय थकबाकी भरपाक नोटीस धाडपाचो निर्णय पंचायत मंडळान घेतिल्लो. जुवारी कंपनी थकबाकी भरना जाल्यार कायदेशीर सल्लो घेवपाचेय पंचायतन मंडळान थारायिल्ले अशें नायक हांणी सांगलां. पंचायत राज कायद्या प्रमाण पंचायत मंडळान घेतिल्ल्या थाराव निर्णयाची कार्यवाही स म्हयन्यांत करपाक जाता. मात हे मजगतीं निर्णयात बदल करपाक मेळना अशी म्हायती तांणी दिल्या.
मात सेक्रेटरीन पंचायत मंडळान घेतिल्ले थाराव कुशीक दवोरून जुवारी कंपनीन फॅक्टरी परवान्यांत बदल- दुरुस्ती करपाक मान्यताय तशेंच कर माफी मेळोवपाक ना हरकत दाखलो दिलो. पंचायतीच्या आवटवर्ड रजिस्टरा वरवीं आपणे हें पळयले आनी आपल्याक धफको बसलो अशें नायक हांणी म्हणलां. कंपनी कडल्यान कोट्यांनी रुपयांची कर थकबाकी येवपाची आसा हे खबर आसून लेगीत 2 आनी 4 जूनाक कंपनीक ना हरकत पत्र धाडून सेक्रेटरीन ताका आशिल्ल्या अधिकाराचा गैरवापर केला असो आरोप तांणे केला. पंचायत राज कायद्याच्या कलम 54-2 प्रमाण कर माफी दिवपाचो अधिकार ना हे नायक हांणी स्पश्ट केलां.
राज्यपाल, मुख्यमंत्री आनी दक्षता खात्याक सादर केल्ल्या आनी निवेदन कागाळेंत नारायण नायक हांणे पंचायत सेक्रटरी आड फौजदारी गुन्यांव करचो, ताका सेवेंतल्यान बडतर्फ करून ह्या पुराय कर माफी प्रकरणाची चवकशी करची अशी मागणी केल्या. संबंदितांनी हाची दखल घेतली ना जाल्यार प्रकरण पंतप्रधानांच्या कार्यालयांत व्हरपाची शिटकावणी तांणी सरकाराक दिल्या.