जीएमसी गाडेवाल्यां खातीर बांदिल्ल्या गाड्यांची मोडतोड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः बांबोळे जीएमसी वाठारांत रस्तो मेकळो करपा खातीर एक वर्सा आदीं मोडून उडयल्ल्या गाडेवाल्यांची पुनर्वसणूक करपा खातीर सरकारान बांदिल्ल्या गाड्यांची मोडतोड करपाचो प्रकार घडला. पुनर्वसणुकेची वाट पळोवपी गाडेवाल्यांनी हे विशीं उत्तर गोंय जिल्होधिकारी आनी तिसवाडीच्या उपजिल्होधिकाऱ्या कडेन कागाळ केल्या. जीएमसी वाठांरांत आशिल्ल्या हेर गाडेवाल्यांनी हें काम केलां असो दुबाव तांणी उक्तायला.
सध्या आशिल्ल्या गाडेवाल्यांनी गाड्यांची मोडतोड केल्या शिवाय शेडी उबारून नव्या गाड्यां कडेन वचपाची वाट आडायल्या अशें कागाळेंत नमूद केलां. जें कोणी हें काम केलां तांच्या आड एफआरआय नोंद करून फुडाराक अश्यो घडणुका जावच्यो न्हय अशी वेवस्था करपाची मागणी तांणी केल्या.