जिल्हो पंचायत पोट वेंचणुके खातीर आरजीच्या तीन उमेदवारांची घोशणा

जिल्हो पंचायत पोटवेंचणुके खातीर उमेदवार जाहीर करतना आरजी फुडारी मनोज परब, वांगडा आमदार विरेश बोरकार आनी उमेदवार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः तीन जिल्हो पंचायत मतदारसंघांत 16 ऑक्टोबराक जावपी पोट वेंचणुके खातीर रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान (आरजी) आपल्या उमेदवारांची नांवा जाहीर केल्यांत. दवर्ली मतदारसंघात अँथनी पिकार्डो कुठ्ठाळी मतदारसंघात लेस्ली गामा आनी रेईश मागुश मतदारसंघात साईनाथ कोरगांवकार हे आरजीचे उमेदवार  आसतले. ही पोट वेंचणूक राज्य वेंचणूक आयोगा वतीन घेतले. ताका लागून आमच्या उमेदवारांक पक्षाचें चिन्न मेळचें ना अशें आरजीचो फुडारी मनोज परब हांणी सांगलें.
आरजीचे तिनूय उमेदवार मंगळाराक (4 ऑक्टोबर) आपले उमेदवारी अर्ज सादर करतले.  तांकां कसली वेंचणूक चिन्ना दिल्यांत हें तांकां ती दिल्या उपरांत लोकांक सांगतले अशें तांणी सांगलें. गोंय वाटावपाक जाय जाल्यार आरजीच्या उमेदवारांक वेंचून दियात अशें आवाहन परब हांणी तीन मतदारसंघांतल्या मतदारांक केलां. देवाक फटोवपी आमदारां खातीर काँग्रेस पक्षाक आनी ह्या आमदारांक पक्षांत घेवपी भाजपाक मतां दिनाकात, उसो उलो तांणी गोंयकारांक मारला.
गोंयकारांच्या हित राखणे खातीर वावुरपी आरजी पक्षाक मतां दिवन तांच्या उमेदवारांक वेंचून दिवपाची आनीक एक संद पोट वेंचणुकेक लागून गोंयकारांक मेळ्ळ्या अशें सान्तआंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें. आनी नितळ चारित्र्याचे उमेदवार दिल्यात आनी लोक तांकां तेंको दितले असो विस्वास तांणी उक्तायला. आरजी खाला सेवा करपा खातीर आमकां वेंचून दियात अशें तीन उमेदवारांनी मागलां.