जानेवारी ते मार्च तीन म्हयन्यांत उजो पालोवपी दळान वाटायली सुमार 3 कोटींची मालमत्ता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-53 जाणांक जीवदान, वट्ट 1,231 कॉल्स

पणजीः राज्यांत गरमेचें प्रमाण वाडिल्ल्यान सुकिल्ले तणाक लागून माळरान वा रान वाठारांत उजो लागपाचें प्रमाण वाडत आसा. जानेवारी ते मार्च ह्या तीन म्हयन्यांत उजो पालोवपी दळाक उज्यो लागपाच्यो 1,231 कॉल्स आयिल्ले. तातूंत 686 कॉल्स हे सुकिल्ल्या तणाक उजो लागिल्ल्याचे आशिल्ले, हे प्रमाण 55 टक्के आशिल्ले, जाल्यार रान वाठारांत उजो लागिल्ल्याचे 129 कॉल्स आयिलें. हे प्रमाण 11 टक्के आशिल्ले. हवामान खात्यान फुडल्या दोन म्हयन्यांत कमाल तापमान वाडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ताका लागून अशा घडणुकांत वाड जावपाची शक्यताय आसा.

उजो पालोवपी दळाक जानेवारी ते मार्च मजगतीं 53 व्यक्तींचे जाल्यार 16 जनावरांचे जीव वाचोवपाक येस आयले. जाल्यार विवीध आपत्कालीन घडणुकांनी सुमार 3 कोटी रुपयांची मालमत्ता वाटायल्या.

उजो पालोवपी दळा कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सुकिल्ल्या तणाक आनी रान वाठारांत उजो लागिल्ल्याच्यो 686 कॉल्स आयलें. सगल्यांत चड कॉल्स हे दिवचलेंतल्यान अायलें. ते उपरांत म्हापशेंतल्यान 108, पेडणेंतल्यान 92, वास्कोंतल्यान 49, मडगांवच्यान 53, वेर्णेंतल्यान 51 जाल्यार पोरणें गोंयांतल्यान 39 कॉल्स आयिल्लें.

फक्त रान वाठारांत उजो लागपाच्यो घडणुको दिवचले चड घडल्यात. जानेवारी ते मार्च मजगतीं, दिवचले रान वाठारांत उजो लागिल्ले खातीर 32 कॉल्स आयिल्ले. ते उपरांत पेडणेंतल्यान 28, वाळपयच्यान 14, म्हापशेंतल्यान 11, कुंकळ्ळी, मडगांव आनी कुडचडें वाठारांतल्यान दरेकी 7 कॉल्स अायलें.

फाटल्या तीन म्हयन्यांत उजो पालोवपी दळाक 1,731 कॉल्स अायिल्लें. हातूंतले 1,231 उजो लागिल्ले संबंदात जाल्यार 500 कॉल्स हेर आपत्कालीन घडणुको वा अपघाता विशींचे आशिल्ले. म्हाला प्रमाण पळयल्यार 1,231 कॉल्सांतल्यान सगल्यांत चड कॉल्स हे बार्देश म्हालांतल्यान आयिल्लें. ते उपरांत साश्टींतल्यान 197, तिसवाडींतल्यान 147, दिवचलच्यान 145, फोंडेंतल्यान 99, पेडणेंतल्यान 117, मुरगांवांतल्यान 102, केपेंतल्यान 92, सत्तरींतल्यान 91, काणकोणांतल्यान 81, सांगेंतल्यान 26 जाल्यार धारबादेडें म्हालांतल्यान 18 कॉल्स अायिल्लें.

सध्या वातावरणांत गरजेचें प्रमाण वाडलां. राज्यांत सुकिल्ल्या तणाक वा रान वाठारांतल्या तणाक उजो लागपाच्यो घडणुको घडत आसतात. पोरूं मार्च म्हयन्यांत राज्यांतल्या विवीध वाठारांत अशो घडणुको मोट्या प्रमाणांत घडिल्लो. हातूंत खासा करून रान वाठारांचे मोट्या प्रमाणांत लुकसाण जाल्लें. ताका लागून 418 हेक्टर रान वाठारांचें लुकसाण जाल्ले. उजो पालोवपी दळा सयत थळावे नागरीक तशेंच वायूदळाची मजत घेवची पडिल्ली. 2017-18 ते 2021-22 मजगती, रान वाठारांत लागिल्ल्या उज्यांत 587 हेक्टर रान वाठारांचें उज्यांत मोट्या प्रमाणांत लुकसाण जाल्लें.

————–

उजो पालोवपी दळाची जानेवारी ते मार्च मजगतीं 53 व्यक्तींचे जाल्यार 16 जनावरांचे जीव वाचोवपाक येस आयले. जाल्यार विवीध आपत्कालीन घडणुकांनी सुमार 3 कोटी रुपयांची मालमत्ता वाटायल्या. फक्त रान वाठारांत उजो लागपाच्यो घडणुको दिवचले चड घडल्यात. जानेवारी ते मार्च मजगतीं, दिवचल, पेडणें, वाळपय, म्हापशें, कुंकळ्ळी, मडगांव आनी कुडचडें वाठारांतल्यान रान वाठारांत उजो लागपाच्यो घडणुको घडिल्ल्याचे चड काॅल्स आयले.