जवान आनी  ‘अग्नीवीर’ 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सालांत

  • संरक्षण दळांत शिस्त खरपणान पाळटात. जायत्या प्रकरणांनी गुप्तताय सांबाळटात, सराव आनी अणभवांतल्यान ह्यो गजाली साध्य जातात, फकत चार वर्सां सेवा दिवपी अग्नीवीर दळाक हें साध्य जातलें?

केंद्र सरकारान संरक्षण दळांत तरणाट्यांची भरती करपा खातीर एक नवी येवजण आंखल्या, तिका ‘अग्नीपथ’ अशें नांव दिलां. हे येवजणे प्रमाण दर वर्सा संरक्षण क्षेत्रांत 40 ते 50 हजार तरणाट्यांची भरती जातली. ह्या जवानांक ‘अग्नीवीर’ अशें नांव दितले.  चार वर्सांच्या कंत्राटाचेर ही भरती जातली. पयले स म्हयने तांकां प्रशिक्षण दितले, उपरांत तांची संरक्षण दळांत नेमणूक जातली. तांकां म्हयन्यांक 30 ते 40 हजार रुपया पगार मेळटलो. चार वर्सां उपरांत निवृत्त जातकच  11 लाख रुपयांची एक रकमी पयशे मेळटले. कामाचेर आसतना तांचो विमो काडटले. अग्नीवीर म्हणून संरक्षण मळार भरती केल्ल्या तरणाट्यांची पिराय साडेसतरा ते एकवीस वर्सां मदीं आसूंक जाय. अर्थांत, सगले तरणाटे चार वर्सां उपरांत निवृत्त जावचे नात, वट्ट भरतींतल्यान 15 टक्के लोकांक पर्मनंट कमिशनाचेर 15 वर्सां सेवा करपाक मेळटली…..

…. पूण चार वर्सां उपरांत निवृत्त जाल्ल्या तरणाट्यांक पेन्शन मेळचें ना, हाका लागून कांय जाण हे येवजणेचेर टिका करतात, तातूंत कांय आदले सैनिक आसात. हे येवजणेक उत्तर भारतीय तरणाटे खर विरोध करतात. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थानांतले तरणाटे रस्त्यार देंवून ही येवजण रद्द केल्ल्याचो निशेध करपाक लागल्यात. हिंसाचार करपाक लागल्यात. रेल्वेक पसून उजो लायला. आमकां मुखार लश्करांत नोकरी, बरो पगार, पेन्शन मेळची ना अशें तांचें मत. सरकारान आतां चार वर्सां लश्करांत काम केले उपरांत निवृत्त जाल्ल्या तरणाट्यांक प्राधान्य दिवपाचें उतर दिलां. अर्थांत, अशी येवजण चालीक लावपी भारत हो पयलो देश न्हय. चीनांत हें सर्रास चलता. हे नवे येवजणेंतल्यान संरक्षण दळांतले तरणाटे आनी अणभव आशिल्ल्यां मदीं समतोल येतलो आनी देशांतली बेकारी उणी जातली असो दावो सरकार करता. पूण, पगार आनी पेन्शन उणी करप हें एक कारण तकलेंत दवरून मोदी सरकारान ही येवजण आंखल्या हें लिपून रावंक ना. 

आयज संरक्षण दळाचो वर्सुकी अर्थसंकल्प 5.2 लाख कोटी रुपया आसा.  सुमार 50 टक्के खर्च पगार आनी पेन्शनाचेर जाता. अग्नीपथ येवजणेंतल्यान पगार आनी पेन्शनाचेर सरकाराचो भार उणो जातलो आनी तरणाट्यांक रोजगार मेळटलो, हें खरें आसलें तरी कांय प्रस्न उप्रासतात. 

तिनूय संरक्षण दळांतल्या सैनिकांचे संरक्षण दळा कडेन भावनीक संबंद आसतात. फकत चार वर्सां काम केल्ल्या अग्नीवीरांचे अशें नातें निर्माण जातलें? संरक्षण दळांतल्या मनशाक जवान म्हण्टात. तो मनीस देशा खातीर आपलो जीव दिवपाक तयार आसा, ताची सुवात अग्नीवीर घेवंक शकतात? संरक्षण दळांत शिस्त खरपणान पाळटात. जायत्या प्रकरणांनी गुप्तताय सांबाळटात, सराव आनी अणभवांतल्यान ह्यो गजाली साध्य जातात, फकत चार वर्सां सेवा दिवपी अग्नीवीर दळाक हें साध्य जातलें? परमनेंट कमिशना वयले जवान कांय वर्सां खर प्रशिक्षण घेतात, तांचो जागो फकत स म्हयने प्रशिक्षण घेतिल्ले अग्नीवीर जवान घेवपाक शकतात? फकत स म्हयने प्रशिक्षण घेतले उपरांत ते कुशळ जातले? ह्या संदर्भात अशे जायते प्रस्न उप्रासल्यात, हाकाच लागून हे येवजणेचेर टिका जाल्या.  विरोध जाला. सरकार मात हे येवजणे विशीं ठाम आसा, म्हणल्यार अग्नीपथ कितली येसस्वी जाता तें पळोवपा खातीर उण्यांत उणी चार वर्सां वाट पळोवची पडटली. 

– श्याम ठाणेदार