जळार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जळार म्हळें कांय बेश्टेंच कानां कडेन गुंऽऽऽ असो आवाज येता आनी हात थापटावपाक सोदता…. इंग्लीश हाँरर फिल्मांतल्या वरी एकाद्रो ड्रॅकुला चुकून एकच सुळ्याचो कसो नाका जाल्ल्या जाग्यार चावन हांसता तशें हें जळार… गोजडेंतल्यान पांय भायर आयलो कांय बरोब्बर तळव्याक चावन कानां कडेन येवन हांसता… आनी ताका थापटावपाच्या नादान आपलें कानफट रंगयता…
केन्ना केन्ना अशें दिसता, जळारां डिओ स्प्रे मारून घेवपाक घरांत येतात… “आज गुड नायट लायला रे हांवें!!”
“आज म्हजो मण्डे… सो… यु नो… आय वील बी गोयींग टू मिस्टर गांवकार… तागेर ओल आवट डिओ आसा… यु नो!! इट स्मॅल्स सो मॅन्ली!!!”
दिसभर पड्ड्या फाटल्यान, आरमारी फाटल्यान, उबट कपड्याचेर… खाटी पोंदा लिपिल्लीं जळारां, चार साडे चारांक दनपरां सूटबूट टाय मारून जनेलांनी हजर… सादारण स साडे स सुमाराक घरांघरांतल्यान फट फूट असो आवाज आयलो कांय समजुवचें जळरां प्रोडक्टिव जालीं…
बेडमिंटनाच्या रेकेटां परस घरांक जळारां मारपाचीं रेकेटां चड जाल्यांत… सांजवळ जाली रे जाली की ल्हान सान फटाके फुटपाक लागतात… बरोबर मंत्रघोश चालू आसता… त्या लडायेन वाचून उरिल्ले जळार सैनीक रातीं हमला करून न्हिदेचे बारा बिरेस्तार आनी तेरा शुक्रार करतात… रगत पिवन तायट जाल्ले एकाद्रें जळार दुसरे दीस वणटीर चिकटिल्लें दिसता…
जितलो उमो एक खर मोगी घेता ताच्या कांय चड खरपणाचो उमो घेवपाची तांक एका जळारांत आसता… आनी ताचे यादीन उमो घेतिल्ल्या जाग्यार दिसभर खाजयत रावचें पडटा… केन्ना केन्नाय तो उमो अशा जाग्यार आसता की बाबा रामदेवाचीं आसनां करुनूय दुसऱ्याक खरपवपाक सांगचें पडटा… लोक लजे खातीर केन्ना सोंसचोय पडटा… दिसलें उपतें की घुसलें आनी चावलें… एक वेळ दोतोराक सूय तोपपाक नस मेळची ना पूण जळार बरोबर सूय तोपून मेकळें जाता… दोतोर पयलें कापूस लायता आनी तोपता, जाल्यार जळार पयलें तोपता आनी आमकां कापूस लावचो पडटा…
तांचे एक बरें, तांकां गरीब, गिरेस्त, ल्हान, व्हड, मनीस, जनावर असो फरक नासता… वेल्यान अशें दिसता की जळारां वेगवेगळ्यो डिश ट्राय करतात…
“रूच बरी लागली ना… पचक तो… चल!!! लेट्स ट्राय डिफ्रण्ट डिश टुडे!!!”
“नाका!!! नाका!!! बाय गो आज सोमार… वॅज हांव आज!!”
“एक दीस पिल्यार कांय जायना!!! कसो गुबगुबीत आसा पळय तो!!! बटर चिकन…!!!”
“वेळ जालो… दीस जायत आयला… बेगीन चल… मागीर हे मनीस थापटायतले…!!!”
“एकचदां ताचे काना कडेक गावन येता…!!!”
“नाका तो हुळहुळपाक लागला… थापटयत तो तुका!!!”
“राव तूं! हांव अश्शें गेलें आनी मुंऽऽऽ कन्न आयलें!!” दोन सेकंद जाले आनी फट असो आवाज आयलो…
“जालें कल्याण, सांगिल्ले वचनाका… चिकटलें पोल्यार… ॐ शांती!!!”

सारंग अग्रासनी
9921868202