जम्पर निकामी जाल्ल्यान हळदोण्यां बत्ती गुल्ल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वीज खात्यान थिवी उपवीज केंद्रांतले दुरूस्ती खातीर बार्देस आनी पेडणें म्हाला सयत तिसवाडींतल्या कांय वाठारांची वीज पुरवण आयतारा बंद केल्ली. हातूंतल्यान नास्नोळें वीज केंद्राचो वाठार वगळायिल्लो. पूण रातच्या सुमार 9 वरांचेर नास्नोळें केंद्रांतलो जम्पर निकामी जाल्ल्यान पुराय हळदोणें मतदारसंघाची बत्ती गुल्ल जाली.
थिवी वीज केंद्राच्या दुरूस्ती कामा खातीर वीज खात्यान योग्य नियोजन केल्लें. खंडीत वीज पुरवणेक लागून बार्देसांत उदकाची समस्या निर्माण जावची न्हय म्हणून दिवचल फिडरा वरवीं आमोणें वीज केंद्रांतल्यान अस्नोडें उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाक वीज जोडणी दिल्ली.
तशेंच नास्नोळें वीज केंद्राची नाहक वीज पुरवण खंडीत करची न्हय  हे खातीर ह्या केंद्राक पणजी वीज उपकेंद्रा वरवीं वीज जोडणी दिल्ली. ताका लागून बार्देस म्हालांत फकत हळदोणें मतदारसंघांतल्या स गांवांनी वीज पुरवण सुरू आसली. ताका लागून ह्या मतदारसंघांतल्या लोकांक दीसभर वीज समस्या जाणवली ना.
पूण रातीं सुमार 9 वरांचेर नास्नोळें वीज केंद्रांतल्या 33 केव्ही वाहिन्यांतल्या जम्परांत इबाड जालो. ताका लागून पुराय हळदोणें मतदारसंघाची वीज पुरवण खंडीत जाली. वीज कर्मचाऱ्यां कडल्यान हो जम्पर बदलपाचें काम रातीं उसरां मेरेन सुरू आसलें. पावसाक लागून ह्या कामांत अडचण येताली.
वीज खात्यान आयतारा म्हालांतली वीज पुरवण बंद करपाचें वेळापत्रक जारी केल्लें. ह्या वेळापत्रकांतल्यान ऐनवेळार नास्नोळें वीज केंद्राक वगळायनासतना केंद्रांतलें दुरूस्ती काम हातांत घेवंक जाय आसलें. पूण तशें करूंक नाशिल्ल्यान केंद्रांत इबाड जालो आनी लोक काळखांत उरले. वीज खात्याचीं हीं घाळपणां असो आरोप करीत वीज पुरवण खंडीत जावपाचे घडणुकेचेर हळदोणांतल्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या.

लोक पावले दर्यादेगांनी

लायट नाशिल्ल्यान आनी सोंसूंक जायना अशी गरमी आशिल्ल्यान लोकांनी दर्यादेगांचेर वचप पसंत केलें. कांय लोक ज्या वाठारांनी वीज पुरवण आशिल्ली त्या वाठारांतल्या आपल्या सोयऱ्यांगेर वचून रावले. कांय लोकांनी पर्यटन थळार वचून मजा केली.