जमीन महसूल संहितेक दुरुस्ती करपाची आमदार बोरकार हांची मागणी

आमदार विरेश बोरकार येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाचें कडेन चर्चा करतना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः सान्तआंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांची बुधवारा भेट घेवंन कूळ असोसिएशनांत शेतकारांचो आसपाव करपा खातीर जमीन महसूल संहितेक दुरुस्ती करपाची मागणी तांचे कडेन केली. नेवरा खाजन कूळ असोसिएशनांत तशेंच हेर असोसिएशनांत शेतकारांक आसपावन घेवपा खातीर जो कळाव चल्ला ते फाटभुंयेर बोरकार हांणी मोन्सेरात हाची ही भेट घेतिल्ली.
शेतकारांचो कूळ असोसिएशनांत आसपाव नाशिल्ल्यान मानशी चलोवपा घेवपी मनमानीपणा करतात आनी शेतकारांक आपल्यो समस्या सुटाव्यो करून घेवपाक मेळनात ही गजाल बोरकार हांणे मोन्सेरात हाचे नदरेक हाडून दिली. जमीन महसूल संहितेंत दुरुस्ती करून साबार शेतकारांक तांचो हक्क मेळोवन दिवपाची  गरज तांणे उक्तायली. सध्या सशेशन डीड केल्यारुच शेतकारांक असोसिएशनांत आसपावंन घेतात. मात ही प्रक्रिया खूब कटकटीची आसा अशी म्हायती बोरकारान दिली.
जमीन महसूल संहितेत दुरुस्ती करपाची मागणी हावें येणावळ मंत्री मोन्सेरात हांचे कडेन केल्या. सशेशन डीड करपाची वाट पळयत रावनास्तना जे शेतकार जमीन कसतात तांचीं नांवां हे दुरुस्ती वरवीं कूळ असोसिएशनांत आपसूक येतलीं.  ताका लागून तांकां आपली गाराणी मांडून ती सुटावी करून घेवपाची संद मेळटली अशें तांणे सांगलें. मानसी चलोवपाक घेवपी आपल्या सुवार्था खातीर खाजन शेतांत खारें उदक सोडटात. ताका लागून लुकसाण जात्यार शेतकारांक आपल्यो समस्या कूळ असोसिएशनांत मांडपाक मेळनात. ते खातीर जमीन महसूल संहितेंत दुरुस्ती करपाची गरज आपमे मंत्र्याक सांगल्या अशें तांणी सांगलें.
मानस ऑपरेटरांचे कारवायेचेर नदर दवोरपाक खासा पंगड स्थापन करपाचो तशेंच बांदांक खांवटी कित्याक लागून पडटात हाचो अभ्यास करपा खातीर समिती नेमपाची मागणी आपणे मंत्र्या कडेन केल्याअशी म्हायतीय लेगीत बोरकार हाणे दिली. नेवरा खाजन आनी दामडा खाजन कूळ असोसिएशनाची तशेंच संबंदीत खात्यांची जोड बसका घेवपाची मागणी बोरकार हांणे केल्या.