जमीन घोटाळोः विक्रांत शेट्टीक सशर्त जामीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकारी कर्मचारी नायकाक पुलीस बंदखण


म्हापशेंः गोंयांत कोट्यांनी रुपयांची जमीन बळकावप आनी ताची परस्पर विक्री करप घोटाळ्यांतलो मुख्य दुबावीत आरोपी विक्रांत शेट्टी हाची म्हापशें पयलो वर्ग न्यायालयान सशर्त जामिनाचेर सुटका केल्या. जाल्यार ह्या कामांत विक्रांत शेट्टीक मूळ कागदपत्रां मेळोवन दिवपी पुराभिलेख खात्याचो कर्मचारी धिरेश नायकाक एसआयटीन अटक केल्या. न्यायालयान ताका चार दीस पुलीस बंदखणींत दवरपाचो आदेश दिला.

सरकारी कर्मचाऱ्याक एसआयटीन अटक करपाची ही पयलीच घडणूक आसा. शुक्रारा ह्या प्रकरणाची सुनावणी जाली. न्यायालयान दुबावीत शेट्टी हाका सशर्त अटीचेर जामीन मंजूर केला. तशेंच आठ दीस गुन्यांव फांट्यांत हजेरी लावपाची अट घाल्या.
बेकायदो मालमत्तांची बनावट कागदां तयार करपाक पुरातत्व संचालनालय, उपनिबंधक हांच्या कार्यालयांतल्यान विक्रांत शेट्टीन मूळ कागदपत्रां मेळोवन ती हस्तांतरण करून जमनीं बळकायिल्ल्याचे चवकशेंत स्पश्ट जाला. ह्या कामांत ताका सरकारी कर्मचारी धिरेश नायकान मूळ कागदपत्रां मेळोवन दिवपाक मजत केल्ल्याचे स्पश्ट जाला.
विक्रांत शेट्टी हाच्या वकिलान दुबावीत पुलीस चवकशेक पुराय सहकार्य करता. एसआयटीन ही गजाल न्यायालयांत मान्य केल्या. अशें आसतना दुबाविताक आनीक पुलीस कोठींत दवरप चुकीचे थारतले. 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यांत सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या जामीन निवाड्या प्रमाण आपल्या अशिलाक जामीन दिवचो, अशी मागणी दुबावीत विक्रात शेट्टी हाचे वतीन अॅड. रावल हांणी न्यायालयांत केली.

सरकारी वकिलांनी न्यायालयांत बाजू मांडटना सांगलें, हो तपास सध्या मुळाव्या पांवड्यार आसा. ताका लागून दुबाविताक पुलीस कोठी म्हत्वाची आसा. ताका जामीन मेळ्ळ्यार तो साक्षिदारांक धमकावपाची वा पुरावे नश्ट करपाची शक्यताय आसा. ताचो जामीन अर्ज भायरावपाची विनवणी न्यायालया कडेन केल्ली.
विक्रांत शेट्टीन बेकायदो 70 मालमत्ता बळकायल्यो
चवकशे मजगतीं, दबावीत विक्रांत शेट्टीन कबुली जबाब दिला. सुमार 70 मालमत्तांची एक लाख 48 हजार 825 चौ. मि. जमीन बळकायल्या. बाजार मोलां प्रमाण तांचे मोल कोट्यांनी रुपया आसा. ही मालमत्ता तांणी मोहम्मद सुहैल, राजू मैत्री, सुनील कुमार आनी 12 सहकाऱ्या सयत बेकायदो कागदां तयार करून बळकायल्या.
ह्या सर्वेंतल्या जमनींचो आस्पाव
सर्वे क्रमांक 426/20 तली 450 चौ.मि., सर्वे क्रमांक 426/199 तली 425 चौ.मी., सर्वे क्रमांक 426/15 तली 875 चौ.मी., सर्वे क्रमांक 426/14 तली 775, सर्वे क्रमांक 14/11 तली 2500 चौ,मि., सर्वे क्रमांक 33/3 तली 1425, सर्वे क्रमांक 26/4 तली 2300 आनी सर्वे क्रमांक 215/6 तली 6700 चौ. मी. मेळून 15 हजार 450 चौ.मि. जमनींचो आस्पाव आसा.