जमीन गैरवेव्हाराचो विशय गाजतलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ओडीपी रद्द करपा सयत जमीन गैरवेव्हारा आड स्थापन जाल्ली एसआयटी हाचेर कामकाज तहकूब करपाची वेळ सभापतींचेर येतली, अशें दिसता.

विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन काय दिसांनी सुरू जातलें. इबाडलेली कायदो सुवेवस्था आनी जमीन गैरवेव्हारांच्या चवकशेक
लागून तें वादळी थारपाची शक्यताय आसा. अधिवेशनाचो कालावधी मोठो आशिल्ल्यान सरकाराची अधिवेशनात कसवटी लागतली.
विधानसभा कामकाजा संबंदीचें आमदारांक प्रशिक्षण दिवपी दोन दिसांची कार्यशाळा ह्या सप्तकात जाली. काँग्रेसी सयत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी तिचेर बहिश्कार घालो. हाका लागून सत्ताधारी भाजप आनी अपक्ष आमदारांकूच हे कार्यशाळेचो लाव जातलो. भाजप तशेच कार्यशाळेक हाजेरी लायिल्ल्या आमदारांक कितल्या प्रमाणात लाव जातलो, ते अधिवेशना वेळार कळटलें. हाचे पयलींय आमदारां खातीर अशे तरेच्यो प्रशिक्षण कार्यशाळा जाल्यात. ही कार्यशाळा अधिवेशन सुरू जावचे पयली जाल्या. हाका लागून कार्यशाळेतले मुद्दे आमदारांच्या यादींत उरतले. हालींच्या वर्सांनी विधानसभेच्या कामकाजाचो दर्जो सामको खालावला. सत्ताधारी आसूं वा विरोधी पक्ष, कामकाजाचें सारकें नियोजन जायना. आमदारां मदीं समन्वय दिसून येना. जो कोण प्रत्यक्ष सभाघरात वा दुरचित्रवाणीचेर कामकाज पळयता, ताचे लक्षात ही गजाल सहज येता.
विशय खूब आसतात. वेळ मर्यादीत आसता. उण्यात उणो वेळ घेवन मुद्दो मांडपाचे कसब आमदारां कडेन आसपाक जाय. विधानसभेत हे कसब सामक्या उण्या आमदारां कडेन पळोपाक मेळटा. सभाघरान सभापतींच्यो सुचोवण्यो वा आदेशांचे पालन जावपाक जाय. सभापतींनी बस म्हणले उपरांत सुद्धा कांय जाण उलयत रावतात. चर्चे वेळार उलोवपा खातीर आमदारांक जो वेळ सभापती दितात, त्या वेळाचें उल्लंघन जाता. हाका लागून सभाघराचो बरोच वेळ फुकट वता. दर अधिवेशनाक या सगळ्या गजालींची पुनरावृत्ती जाता. हाका लागून सभाघराचें कामकाज आतां निरस जावपाक लागलां. फांटलीं दोन वर्सां कोरोनाक लागून अधिवेशन सामकें उण्या दिसांचें जालां. सप्तका वयर अधिवेशन जावंक ना. एकदा दर एका दिसा उपरांत कामकाज तहकुब करचे पडलें, कोरोनाक लागून चड दिसांचें अधिवेशन दवरप धोकादायक थारपाची शक्यता आशिल्ली. हे खेपेचे अधिवेशन मात चड दिसांचे जातलें. हाका लागून अधिवेशनाक खऱ्या अर्थान आमदार तशेच सरकाराची कसोटी लागतली. बरेच आमदार नवे आसात. नवे आमदार कशे तरेन कामकाजांत वांटेकार जातात, हे पळोपाची संद मेळटली. अॅड. कार्लोस फरेरा, संकल्प आमोणकार, डिलायला लोबो, विरेश बोरकार, जीत आरोलकार, डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांचे कामगिरी कडेन सगळ्यांच्यो नदरो आसतल्यो.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेच भाजप सरकाराक दुसरे खेपो संद मेळ्ळ्या. वेंचणुकेत चाळीस मदले वीस जागे भाजपाक मेळिल्ल्यान गोंयकारांनी भाजपाक कौल दिला, हें स्पश्ट जाता. नोकरभरती तशेच पयलीच्यो सगळ्यो येवजण्यो तशेच कामां पुराय करपाचे दिशेन सरकाराची वाटचाल सुरू आसा. सगल्यो कल्याणकारी येवजण्यो सुरू आसल्यो तरी काय मळांचेर सरकाराक अपेस आयलां. तें उक्ते करपाची संद अधिवेशना निमतान विरोधकांक मेळटली. वेंचणुके पयली धा हजार सरकारी नोकऱ्यो दिवपाचें आस्वासन सरकारान दिल्लें. नोकरभरतीची प्रक्रीया सुरू आसतानाच विधानसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता जारी जाली. हाका लागून नोकरभरती जाली ना. पयलींची नोकरभरतीची प्रक्रीया फुडें चालू उरतली, अशी अधिसुचोवणी जारी जाल्या. हाका लागून पयली अर्ज वा मुलाखती दिल्ल्या लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या. तरी सुद्धा भौशीक बांदकाम खात्यांतली नोकरभरती खंडपीठात रद्द केल्या. गैरवेव्हाराक लागून ती रद्द जाल्या. बांदकाम खात्यातले नोकरभरतींत भ्रश्टाचार जाल्ल्याचो आरोप सत्ताधारी आमदारां कडल्यान जातालो. खंडपीठाच्या निवाड्याक लागून या आरोपांत तथ्य आशिल्ल्याचें सिद्ध जालां. या प्रस्नाचेर सरकार बॅकफुटाचेर आयलां. अधिवेशनात या प्रस्नाचेर सरकाराक धारेर धरपाची संद विरोधकांक आसा.
कोरोनाक लागून उद्येगीक मंदी आशिल्ली. ती आजून पयस जावंक ना. राज्यात नवे उद्येग येवंक नात. हाका लागून बेरोजगारीचे प्रमाण वाडत आसा. हातूंत परत कायदेशीर खण वेवसाय सुरू करपाक सरकाराक अपेस आयलां. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत खण वेवसाय बंद जावन चार वर्सां पुराय जाल्यात. खण बंदीचेर मार्ग काडपाक सरकाराक आजून येस येवंक ना. वेंचणुके पयली मुख्यमंत्र्यांनी म्हामंडळ स्थापन करपाची घोशणा केल्ली. वेंचणुके उपरांत आता पावणेची प्रक्रीया सुरू करपाचो निर्णय जाला. खणबंदीक लागून बेकारी खूबच वाडल्या. हे भायर खण वाठारांतली अर्थिक मंदी कायम आसा. खणबंदी आनी बेरोजगारी हे अधिवेशना खातीर महत्वाचे विशय थारतले.
दिसांन दीस कायदो, सुवेवस्थेत इबाड जायत आसा. खून तशेच आत्महत्यांचें प्रमाण वाडला. प्रोफेसर गौरी आचारी हिच्या खुना उपरांत पुराय राज्य हादरलें. दर दिसा खंय ना खंय घुंवळे वखदां मेळटात. गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलाच्या वसतीघरा मेरेन तीं पावल्यांत. घुंवळे वखदांचेर हे पयली बरेच खेपो सभाघरात चर्चा जाल्या. आतांय चर्चा अपेक्षित आसा.
राज्यात सध्या घोंग्यांनी पावस पडटा. पावसाक लागून रस्त्यांचेर उदक भरता. स्मार्ट सीटी जावपा आशिल्ल्या पणजेतले रस्ते उदका पोंदा वचपाची परंपरा चालूच आसा. हे भायर पावसाक लागून परतून फोंडकुलां पडपाक लागल्यांत. रस्त्याचे डांबरीकरण आनी हॉटमिक्सिंगाचो दर्जो हो वादाचो विशय थारला. मे म्हयन्यांत हॉटमिक्स केल्ले रस्ते परतून खडबडीत जाल्यात. परत फोंडकुलां पडल्यांत. हाचो अर्थ बाबत काम. रस्त्यांचे स्थितीचेर परतून वादळी चर्चा जावपाची चिन्नां आसात. दर वर्सा पावसात रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडपा सयत वीज पुरवण यंत्रणेत इबाड जाता. वीज आनी रस्ते हांचेर पावसात उपाय काडपाक सरकाराक अपेस आयलां. काँग्रेस सयत रिव्होलुशनरी गोअन्स आनी गोवा फॉरवर्ड हांकां विरोधकांची भूमिका करची पडटली. विजय सरदेसाय हे कायम विरोधांत आसताना आक्रमक आसतात. हे खेपो तांकां मायकल लोबो हांची साथ मेळटली. ओडीपी रद्द करपा सयत जमीन गैरवेव्हारा आड स्थापन जाल्ली एसआयटी हाचेर कामकाज तहकूब करपाची वेळ सभापतींचेर येतली, अशें दिसता.

गणेश जावडेकार
9860610762