जमनींतल्या केबल्सांत दोश तयार जाल्ल्यान सोमारा राती केंप्यांत सात वरा लायट गुल्ल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
केपेंः जमनीं पोंदातल्या लायटीच्या केबल्सांत दोश तयार जाल्ल्यान केंपें पालिका वाठारांत सोमारा रातीं सुमार सात वरां वीज पुरवण बंद पडली. सद्या गरमी वाल्या तातूंत लायट नाशिल्ल्यान लोकांचे सामके हाल जाले. रातीं 10 वरांचेर ही लायट गेल्ली. सकाळी 7 वरांचेर ती आयली.
केंपें पालिका वाठारांत चडशे कडेन जमनी पोंदा वीज केबल्स घातल्यात. ताका लागून वीज खंडीत जावपाचे प्रकार उणे जाल्यात. मात सोमाराक राती सेंट फ्रान्सिस वाठारांत जमीन पोंदातल्या केबलींत दोश तयार जालो. नक्की खंय दोश तयारा जाला हें सोदून काडपाक केबल्स घातिल्ले एजन्सीक बरोच वेळ लागलो. तो मेरेन लोकांक काळखात रात काडची पडली.
फांतोडेर 4 वरांचेर दोश सोदून काडपाक वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक येश आयलें. पोरणे वीज वाहिने वरवीं सकाळीं कांय वाठारांत लायट आयली. केबल्स सारक्यो करपा खातीर मंगळाराक सकाळीं परत वीज पुरवण कांय वरां खातीर बंद करची पडली. दनपार मेरेन वीज पुवरण सुरळीत केली. जमनी पोंदातल्या वीज केबल्सांत दोश तयार जावपाची केंप्यांतलो हो पयलोच प्रकार आशिल्लो.