छंद आमकां मानसीक बळगें दिता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सध्या सगले म्हणटात की हें स्पर्धेचो युग, पूण छंद ही एकूच गजाल जंय फुकट समाधान मेळटा. छंद म्हणल्यार कितें असो विचार केल्यार तो फुकट वेळांत करपाक जाय अशें कितें तरी…. कांय जाणांक दिसता की अशें करप म्हळ्यार वेळ फुकट घालोवप. पूण म्हाका दिसता छंद म्हळ्यार मनशाक जें करपाक आवडटा आनी ताका काळाची लेगीत मर्यादा ना, जें करतना सगलें विसरूंक जाता, अशे कितें तरी. जे आपल्या मनाक रुचता असो खंयचोय छंद …
छंद मनांत मनीसपणाक कायम दवरता तशेंच मनीसपण वाडयता, स्वताक सोदपाची संद दिता, अभिव्यक्ती करपाची संद दिता, जियेवंक मोग करपाक शिकयता, मनाचीय सहज मनरिजवण करता. छंदाचे जायते प्रकार आसात. कांय जाण वेगवेगळ्या सुकण्यांचीं पिसां एकठांय करून सुकण्यां विशीं जिज्ञासा दवरतात. त्या वेळार जायत्या जाणांक वेगवेगळ्या मळा वयल्या वरिश्ठ आनी नामनेच्या व्यक्तींच्यो स्वाक्षरी (सयो) मेळोवपाचो छंद आशिल्लो. परवडपी लोकांक फोटोग्राफीचो छंद करपाक मेळटा. कांय जाणांक वेगवेगळ्या प्रकारचीं घडयाळां एकठांय करपाचें व्यसनूच आसता.
छंद मजेशीर आसल्यार तो सदांच बरो. कांय जाणांक संगणक खेळांचें व्यसन आसता. एके तरेचो छंद, पूण तो चड आसूंक जाय, अशें म्हाका दिसना. जिणेंत एक छंद आसप खूब म्हत्वाचें. ल्हान- ल्हान कलेंतल्यान आमी आमचें जिवीत गिरेस्त करूंक शकतात. जिवितांतल्या ल्हान गजालींचो आस्वाद घेवपाचो छंद बाळगुवचो. ताका लागून जिवीत सुखी जावंक शकता. तुमचे छंद आनी कला सुख हाडूंक शकता. हाका लागून छंद आनी कलेचें योगदान व्हड आसा.
आपल्या मनाक रुचत तशें करप. जशें संगीत आयकप, क्रिकेट खेळप, टीव्ही पळोवप, चित्रां काडप आदी. अशेंय कितेंय करपाचें जेणेकरून मनाक खोशी मेळटा. म्हजो आवडीचो छंद म्हळ्यार वाचन. वाचन म्हणल्यार फकत पाठ्यपुस्तक वाचप न्हय. मनरिजवणे खातीर कॉमिक्स वाचूंक मेळटा, तरेकवार कादंबरी, कथा, कविता, वेगवेगळीं नेमाळीं …. वाचन केल्ल्यान आमचो आत्मविस्वासूय वाडटा. व्यक्तीमत्व सुदारता. तंत्रगिन्यानाचे उदरगतीक लागून वाचपाचो छंद वाडोवप खूब सोंपें जालां. वाचून आपणांक भोंवतणच्या गजालींची जाणविकाय मेळटा.
कांय छंद हें स्वता अणभवपाक जाय. स्वता भितर लिपिल्लो आवाज वळखप…. भोंवपाचो छंद कळनासतना खूब कितें शिकयता. मनशाक जायते छंद आसतात. वाचप, बरोवप, झाडां रोवप, जनावरां पोसप, तरेकवार अन्न तयार करप हो एक छंद. मनाची तांक वाडोवपाक तशेंच उमेद वाडोवपाक छंद खूब म्हत्वाचो. छंद जिवे दवरपा खातीर दरेकल्यान आपल्या दर दिसाच्या वेव्हारांतल्यान वेळ काडून एक छंद वाडोवपाक जाय. छंद वेव्हारीक, समाजीक आनी भावनीक ओलसाण तिगोवन दवरपाचें काम करता.
छंदाचो उपेग करून तरेकवार वस्तू तयार करूं येतात. छायाचित्रण, चित्रकला, गायन, वाजोवप, नाचप, बरोवप अशे छंदाचे वेगवेगळे प्रकार आसात. पूण, ह्या छंदांक आमी फकत एक छंद म्हणूनच तांची लागवड करपा बरोबरच आमी तांकां वेवसायीक क्षेत्र म्हणूनय वेंचूंक शकतात. अशें एक क्षेत्र म्हणल्यार नाच. भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुडी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम आदी शास्त्रीय नृत्यप्रकार आसात, जे छंद म्हणून सुरू जावन ताचें रुपांतर वेवसायांत जाता.
छंदांतल्यान मेळपी वेगवेगळ्या कलांचें गिन्यान आमच्या जिवितांत खूब उपेगी अशें म्हाका दिसता. बायलां तशेंच दादल्यांक वेगवेगळीं खाणां तयार करपाचो छंद आसता. खरें म्हणल्यार जेवण तयार करप हें सदचें एक काम. पूण खासा खोशयेन, उमेदीन कितेंय केल्यार तें एक छंद जाता. सुकणीं पळोवप होय एक व्हडलो छंद. झाडां वयलीं वेगवेगळीं सोबीत सुकणीं पळोवन खोशी जाता. चवथी वेळार थर्मोकोलांतल्यान सोबीत देवळाचे देखावे, प्रसंग तयार करपी लोकूय छंदांतल्यान वेवसाय निर्माण करतात.
हाताच्या ब्रशांनी क्राफ्ट आर्ट, वॉल आर्ट, घर सजवपी आनी रंगोवपी लेगीत वेवसायांतल्यान छंद साध्य करतना जिणेचो आस्वाद घेवपाक शिकला. दर एका मनशाची खाशेलीं पसंती आसता. तातूंतली एकाची आवड ताच्या जिविताचो एक अभिन्न भाग जाता. छंद आमकां मानसीक बळगें आनी समाधान दिता. देखून दरेकल्यान आपलो छंद पाळचो अशें म्हाका काळजा थावन दिसता.-

गौरी भालचंद्र
94223 73926