चोर्ला म्हामार्गाचें डांबरीकरण पुराय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कर्नाटकांत रस्तो मात येरादारी खातीर त्रासदिणो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः दोन वर्सां सावन आजकून उरिल्लें गोंय- बेळगांव मदल्या चोर्ला घाट वाठारांतल्या म्हामार्गाचें काम अखेर पुराय जालें. सरकारान हे संबंदांत आक्रमक भुमिका घेवन नव्या कंत्राटदाराची नेमणूक केले उपरांत 12 किलोमिटर रस्त्याचें उरिल्लें काम मंगळारा सोंपलें. हाका लागून गोंय शिमे भितरलो रस्तो आता येरादारी खातीर वेवस्थीत जाला. मात गोंय शीम ते जांबोटी मजगतचो रस्तो मात येरादारी खातीर त्रासदिणो थारता. हे खातीर कर्नाटक सरकारान हे बाबतींत गांभिर्यान लक्ष दिवचें, अशी मागणी प्रवाशांनी केल्या.

सांखळी- बेळगांव ह्या म्हामार्गाचें डांबरीकरण करपा खातीर दोन वर्सां आदीं एक निविदा जारी केल्ली. ती निविदा पुणेंच्या एका कंत्राटदारान घेतिल्ली. मात त्या कंत्राटदारान हो रस्तो पुराय करपांत घाळपणां केल्ल्यान गोंय सरकारान हे संबंदांत आक्रमक भुमिका घेतली आनी कंत्राटदाराक कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. तशेंच वेळा आदीं रस्त्याचें डांबरीकरण करपाक अपेस आयिल्ल्याचो ठपको दवरून दोन अधिकाऱ्यांक निलंबीत केल्यात. ते उपरांत गोंय सरकारान उरिल्लें 12 किलोमिटर रस्त्याचें काम नव्या कंत्राटदारा वरवीं पुराय करपाचें आस्वासन दिल्लें. ह्या कामाक 15 दिसा आदीं सुरवात केल्ली. मंगळारा तें पुराय जालें. मेळिल्ले अदीक म्हायती प्रमाण सांखळी ते गोंय शिमे मेरेनच्या रस्त्याचें नव्यान हॉटमिक्स डांबरीकरण करपाच्या कामाक सुरवात केल्ली. मात संबंदीत कंत्राटदारान घाळपणां केल्ल्यान तें काम खूब दीस प्रलंबीत उरिल्लें. पावसाळ्या आदीं तें काम पुराय जावप सामकें गरजेचें आशिल्लें. मात कंत्राटदार बेपत्ता जाल्ल्यान सरकारा मुखार व्हड अडचणी निर्माण जाल्ल्यो. हे संबंदांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विशेश लक्ष दिवन नव्या कंत्राटदाराची नेमणूक करून हें काम पुराय करून घेतलां.