चोर्ला घांटार आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः पावसाळ्यांत चोर्ला घांटा वयल्या म्हामार्गाचेर कसलीच आडखळ येवची ना. जर कसलीय आडखळ उप्रासली जाल्यार उपाय येवजण करपाक आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज दवरल्या, अशें राष्ट्रीय म्हामार्ग गोंय विभागान म्हणलां.
चड करून पावसाळ्यांत चार्ला घांटा वयल्या रस्त्याचेर पालसणां कोसळटात. पोरूं खूब खेपे अश्यो घडणुको घडिल्ल्यो. ताका लागून प्रवाशांचें खूब हाल जाल्ले. अंदूं जूनाच्यान पावस सोंपा मेरेन ह्या म्हामार्गाचेर जर पालसणां कोसळ्ळीं जाल्यार तीं रोखड्या रोखडीं रस्त्या वयल्यान काडटले, अशी म्हायती अधिकाऱ्यांनी दिल्या.
ह्या म्हामार्गाचेर बारीक नदर दवरचे खातीर कंत्राटदार नेमतले. हे संबंदांतलो प्रस्ताव दोन दिसांनी मंजूर जातलो, अशें अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलां.
सांखळी ते गोंय शिमे मेरेनचो हो 12 किलोमिटर अंतराचो रस्तो आसा. तो पुराय घांटा वयल्यान वता. पावसाळ्यांत खूब खेपे पालसणां वा झाडां पडून ताचे वयली येरादारी बंद जाता. गोंय सरकारान हालींच ह्या रस्त्याचें नव्यान हॉटमिक्स डांबरीकरण केलां. ताका लागून हो रस्तो प्रवाशां खातीर सोयीचो जाला. गोंय शिमे मेरेनचो रस्तो बरे अवस्थेंत आसा. मात कर्नाटकाचे शिमे भितर ह्या रस्त्याची आवतिकाय जाल्या. पावसाळ्यांत ह्या रस्त्याची आनीक स्थिती वायट जावपाची शक्यताय आसा. तशें जाल्यार मात गोंय शिमे मेरेनचो प्रवास जितलो सुखदिणो जातलो तितलोच कर्नाटकांतलो प्रवास दुखदिणो थारपाची शक्यताय आसा.