चोर्ला घांटांतल्यान अवजड वाहनांची येरादारी सुरूच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकाराचो आदेश लायलो खुंटयाळ्याक; एकाच दिसा दोन अपघात

वाळपय: 4 मे ते 11 मे मेरेन गोंय बेळगांव मजगतच्या चोर्ला घांट म्हामार्गा वयल्यान अवजड वाहनांचे येरादारीक पुरायपणान बंदी घाल्या. हेविशींचो आदेश हालींच सरकारा वतीन जारी केला. पूण अवजड वाहनांची येरादारी सुरू आशिल्ल्याची म्हायती उपलब्ध जाल्या. दोन ट्रकांचो अपघात जाल्ल्यान ही गजाल उजवाडा आयल्या. हाका लागून सरकारान दिल्लो आदेश हो फक्त कागदारूच उरला.

काल (बुधवारा) चोर्ला घांटांत दोन गंभीर अपघात जाले. पूण सुदैवान जिवीतहानी जावंक ना. पूण दोनूय वाहनांचें मात व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. हे दोनूय अपघात गोंय शिमेंत जाले. बेळगांव सावन गोंयांत येवपी खडी व्हरपी एका ट्रकान झाडाक धपको दिल्ल्यान व्हड प्रमाणांत ट्रकाचें लुकसाण जालें. हो अपघात फांतोडेर जाल्ल्याची खबर आसा.

जाल्यार आनीक एक 14 टायरांचो ट्रक बेळगांव सावन गोंयांत येता आसतना ड्रायव्हराचो वाहना वयलो ताबो सुटिल्ल्यान तो देगणांत कोसळपाची घडणूक घडल्या. ह्या अपघातांत ट्रकाचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. पूण जिवीतहानी जावंक ना.

हे विशीं चालका कडेन संपर्क सादतकूच ताणें सांगलें, हो अपघात रातीं घडलो. बेळगांव सावन गोंयांत येता आसतना एका व्हॉल्तार चालकाचो वाहना वयलो ताबो सुटलो आनी ट्रक सुमार पांच मिटर सकयल देंगणांत कोसळ्ळो. हाका लागून ट्रकाचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. तेच प्रमाण ट्रकांत आशिल्ल्या सामानचेंय लुकसाण जालां. लुकसाणीचो अदमास सुमार दोन लाख आशिल्ल्याची म्हायती चालका कडल्यान मेळ्ळ्या.

मजगतीं, गोंय सरकारा वतीन 4 मे ते 11 मे मेरेन बेळगांव वाठारांतल्यान गोंयांत येवपी अवजड प्रकारची येरादारी बंद करपाचो आदेश सरकारान जारी केला. पूण ह्या आदेशाची अंमलबजावणी खरपणान जावप गरजेचें आशिल्लें. पूण ताचे कडेन आडनदर करून संबंदीत खात्याची यंत्रणा ह्या अवजड प्रकारची येरादारी आडावपाक पुरायपणान अपेशी थारिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या.

काल ह्या वाठारांत भोंवडी करतकूच व्हड प्रमाणांत अवजड वाहनां गोंयांत येतालीं. ताका लागून हो आदेश फक्त कागदारूच उरला काय कितें असो प्रस्न लोक विचारूंक लागल्यात.

अदीक म्हायती प्रमाण हो म्हामार्ग सद्या व्हड प्रमाणांत घातक थारला. कारण खूब कडेन आशिल्ले सुरक्षेच्यो वण्टी पुरायपणान मोडकुळेक आयल्यात. नव्यान वण्टी बांदप सामके गरजेचें आशिल्लें. पूण हाचे कडेन आडनदर जाल्या. म्हामार्ग वेवस्थापन ह्या रस्त्या कडेन पुरायपणान आडनदर करीत आशिल्ल्याचो आरोप सद्या तरी जायत आसा.

ह्या रस्त्याचें अर्दकुटें अवस्थेंत आशिल्लें हॉटमिक्स डांबरीकरण 3 मे सावन सुरू केलां. ताका लागून अवजड वाहनांची येरादारी पुरायपणान बंद करपाचो आदेश सरकारा वतीन दिल्लो. पूण ह्या आदेशाची अंमलबजावणी करपा बदला हाचे कडेन आडनदर जायत आशिल्ल्यान व्हड प्रमाणांत वाहनां परतून एकदां गोंयांत येत आसात. हाका लागून ताचो कामाचेर परिणाम जायत आशिल्ल्याचें मुखार आयलां.

हीं वाहनां गोंयांत येता आसतना गोंयचे शिमेर आडावप गरजेचें आशिल्लें. पूण थळावी पुलीस यंत्रणा आनी येरादारी पुलीस विभाग हे विशीं अपेशी थारला. लोकांनी मात ह्या यंत्रणेच्या कामकाजाचेर दुबाव उक्तायला.