चुको सुदारून फुडें वचुया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

परतून एकदां सरकाराक याद करीन दिसता एके अस्तुरेक मंत्रीपद दिल्यार किजिलांय उणी जातलीं. एक -दोन राज्य मंत्रीपदां सरकार करूंक शकता जाल्यार तीं करचींच. सुदारप, उदरगत मुखार व्हरतना डोळ्यां मुखार फुडली पिळगी आसची.

अं दूचें 2022 वर्स सोंपतना वर्सभरांतल्या घडणुकांचो नियाळ करतना नवे संकल्प, नवीं सपनां मना काळजाच्या कोनशाक जल्मतात.
फाटल्या दोन वर्सां परस आतां मेरेन अंदूचें वर्स गोंयां खातीर बरें गेलें. आडमेळीं, हुस्को नाशिल्लो न्हय, पूण तातूंतल्यान मार्ग काडपाक सरकार, विरोधी पक्षा बराबरीन समेस्तांनी येत्नय केले. त्याच येत्नांच्या बळग्याचेर फुडलें वर्स चड खोशी हाडटलें, अशी आस्त बाळगुया, जाल्ल्यो चुको सुदारून फुडें वचूया.
वेंचणुको, चवथ, दिवाळी, हेर कार्यावळींक मेळिल्लें मेकळेपण एकादरे हाता भायर मेळिल्ल्यान अचकित चीनांत, जपानांत कोविडाच्या दुयेंतीचे आंकडो लाखां वयर गेला. गर्दी नाका, मास्क घालात अशी शिटकावणी केंद्र सरकारान दिल्या. नातलां, सोंपत्या वर्साच्या कार्यावळींचेर बंदी राज्य सरकारान घालूंक ना, भिवपाची गरज ना, अशें सांगलां. कोविडाची साथ पुरायपणान सोपूंक नाशिल्ल्यान सरकाराच्या भलायकी खात्याची यंत्रणा अजूनय जागी आसा, शिटूक गोंयकारांनी मास्क घालप सोडूंक ना. भिवपाची गरज ना अशें सांगतना सरकारान जतनाय घेयात म्हणून सांगिल्ल्यान नागरीकय सादूर जाल्यात. फेस्तां, जात्रा, कार्यावळीय व्हडा प्रमाणात जावच्यो न्हय, हें मतींत दवरचेंच पडटलें. मास्क घालचोच त्या भायर दिसपटी सांबाळप, शिंयाळ्या ऋतुच्या आहारशास्त्राचो अभ्यास करप आनी ताका पाळो दिवप म्हत्वाचें.
जात्रा, फेस्तांच न्हय जाल्यार नायट लायफा पासत सरकारान नेमावळ करची. एअरकंडिशन वातावरणापरस उगत्या मळांनी माटव घालून परिशदो, बसका, लग्नां, हेर सुवाळे, मनरिजवणेच्यो कार्यावळीय जावप समा जातलें.
गोंय विधानसभेच्या शिंयाळ्या अधिवेशनाचे दीस कमी आसात, सरकार दाखय लिपय करता, विरोधी वांगड्यांक जाय तितली संद मेळना, लोकांचे प्रस्न सुटावे जावंक ना अशे विरोधी वांगडी म्हणपाक लागल्यात. राज्यपाल, सभापतींनीं विधानसभेच्या आदल्या देखींच्या अभ्यासाविणे सरकारान केल्ले सुचोवणे प्रमाण विधानसभा अधिवेशन आपयलां? शिंयाळ्या अधिवेशनाचो पयलींचो इतिहास कितें सांगता? तीं चड दिसांचीं आसता व्हय? अर्थसंकल्पय दोन वर्सां सावन मार्च म्हयन्या पयलीं जाता, अर्थसंकल्पी अधिवेशन पंधरा दीस वा दोन सप्तकां तरी जाता. एक अधिवेशन जातकीच स म्हयन्या भितर दुसरें अधिवेशन घेवचें पडटा आनी शिष्टाचार म्हणून तें घेतना सरकार थोडें कामकाजय पूर्ण करता. विरोधकांनी म्हत्वाचे प्रस्न विचारल्यार, समेस्तांक आशिल्ले अडचणीचेर बोवाळ घाल्यार ल्हान अधिवेशनय म्हान कित्याक जावचें न्हय? विरोधकांचो शेक अधिवेशनाचेर कित्याक आसचो न्हय?
लोकप्रतिनिधींचो मुखेल वावर कायदे करपाचो. कायदे करपी यंत्रणेचो अधिकार घटनेन लोकप्रतिनिधींक दिला, प्रशासनान कायदे चालीक लावप आनी दोगांयचे चुकल्यार बडी मारपाच्या कामाक न्याय दिवपी म्हळ्ळ्यार कोर्टाची यंत्रणा जापसालदार आसता. सरकार चुकता जाल्यार विरोधकांक न्यायाच्या यंत्रणे कडेन वचपाक येता, कोणच तांकां ते पासत आडावंक शकना.
विधानसभेंत भासाभास जावपाकच जाय, ती उंचेल्या पावंड्याची आसची. पोरण्या सचिवालयांतल्या विधानसभेंतल्यो यादी सांगपाच्यो जाल्यार पयलींचे उप मुख्यमंत्री रमाकांत खलप, दयानंद नार्वेकार, राजभास चळवळींतले लोकप्रतिनिधी अॅड. उदय भेंब्रे, आदले कायदोमंत्री डाॅ. काशिनाथ जल्मी, बाबुसो गांवकार, आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हे भासाभाशेंत कोणाकय फाटी उडोवपी फुडारी. तांच्या फाटल्यान आयज विधानसभेंत मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांकां मार्गदर्शन करपी येरादारी मंत्री मावीन गुदिन्हो, पयलींचे मुख्यमंत्री आमदार दिगंबर कामत हेय आसात, ते खातीर सरकार कित्याक भितलें?
एक गजाल खरी फाटल्या धा म्हयन्यांनी मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांच्या सरकारान प्रशासनाक जागयलां, चुकोय सुदारपाचे येत्न केल्यात, कांय प्रकल्पाचें कामकाजय पूर्ण केलां. मंत्री, सरकार पक्षाच्या आमदारां भितल्ल्या किजिलांनी सरकाराक जांच केला. भाजपाचे केंद्रीय निरीक्षक अधिकार नासतना कांय विषयांचेर उलयतात, तातूंतल्यान घुस्पागोंदळ जाता, तांकां प्रश्न विचारपीय मुद्दम वा अज्ञानान तशें करचेच ना अशें न्हय. कांय मंत्री धा- पंधरा वर्सां पयलींच्या प्रकरणांनी कोर्टांनी घुस्पून उरिल्ल्यान तांच्या खात्याचीं कामांय मुख्यमंत्र्यांक सांबाळची पडटात, पक्षाच्या वावराकय मजत आसाच.
सरकाराक वर्स जातकच मंत्र्यांक एकठांय बसोवन वा एक एकल्या वांगडा भासाभास करून मुख्यमंत्र्यांनी तांचे कडेन आशिल्ल्या खात्यांचो नियाळ करचो, बदलय जावचो. कांय येवजणीत बदल जायच, म्हामंडळांय गरज पळोवन बंद करचीं वा खात्याक जोडचीं. आरोप जावनय पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे ह्या तिगांयनी कामकाज करून दाखयलां. उदका शिंपणे मंत्री सुभाष शिरोडकार नितळ उदक, झरे, तळ्यांच्या नितळसाणी पासत नवे दिकेन चलतात. मुख्यमंत्री फुडें सरताच, भलायकी मंत्र्यांनी एक- दोन खात्यांनी बेस बरो वावर केला. कांय खात्यां कडेन पळोवपाक तांकां वेळय नासत. स्मार्ट सिटींच्या वावरांतल्यान पणजे नवें कितें तरी घडलां हाची नसाय विरोधकांकय जावंये. फकत घोषणेचर रावनासतना आमदार विकास निधी येवजणी खातीर सारकी अर्थिक तजवीक जावप हें सरकाराचेंच न्हय विरोधकांचे जैताचें पावल जातलें.
हालींच मुरगावांतलें आंदोलन आमदार संकल्प आमोणकार, आमदार दाजी साळकार हांणी थांबयलें, एकादरे मुख्यमंत्र्यांनी त्या कामाक धाडिल्लें आसत. एका व्हड परीक्षेंत सरकार, आमदारय पास जाले. खंय तरी विखुरिल्ले काँग्रेसी बरोबर रावचे परस भाजपा सरकारांत रावचें अशें दिशिल्ल्यान आमदार मायकल लोबो, दिगंबर कामत, संकल्प आमोणकार आनी हेर काँग्रेस आमदार भाजपांत आयल्यात. ते कायद्यान चुकल्यात जाल्यार सभापती सांगतलेच. श्री. कामत, श्री. लोबो, श्री. संकल्प हे प्रदेस काँग्रेसीचे अध्यक्ष कित्याक जावंक शकले नात? फुडारांत तेच जाप दितले.
परतून एकदां सरकाराक याद करीन दिसता एके अस्तुरेक मंत्रीपद दिल्यार किजिलांय उणी जातलीं. एक -दोन राज्य मंत्रीपदां सरकार करूंक शकता जाल्यार तीं करचींच. सुदारप, उदरगत मुखार व्हरतना डोळ्यां मुखार फुडली पिळगी आसची.

सुहासिनी प्रभुगांवकार
9881099260