चीट धाडल्यार लायट येतली?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मात्सो लोड येत जाल्यार लायट चल्ली. ताका चडशे फावटीं हीं उपकरणांच जापसालदार आसतात, अशें म्हणल्यार अतिताय थारची ना.

पयलींचो काळ आतां उरूंक ना. 1970 च्या दशकांत गोंयांत लायटीचो तितलोसो वापर जायनाशिल्लो. उपरांत गोंयांत गांवांगांवांनी लायट पावली. आतां तर एक वर लायट गेल्यार सगलेच काचाबूल जातात. कितें करचें आनी कितें ना अशें तांकां जाता. तातूंत गिमाच्या दिसांनी तर विचारू नाकात. पयलीं लोक नळ्यांच्या घरांनी रावताले, बल्ब आनी लायटीचेर चलपी कमीत कमी उपकरणां वापरताले. मात, आतां मोबायल फोना सयत सगल्यांकूच लायट लागता. गोंयांत भोवतेक कडेन (कांय मुखेल रस्ते सोडल्यार) रातचो चकचकाट पळोवपाक मेळटा. हातूंतली मजेची (काय लजेची?) गजाल म्हणल्यार गोंयांत लायट तयार जायना. वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांच्या मतान, वीज पुरवण कमी जावंक ना, तर तिचो वापर वाडला. गजाल खरी. वापरा वांगडाच तिची उधळपट्टीय वाडल्या आसतली. दुबाव ना. गोंयांत लायट आयली, तेन्ना सावन वीज पुरवणे वयल्यान लोक कागाळ करीत आसात. एकूय दीस तातूंत खंड पडूंक ना. पयरूच वीज मंत्र्यान सांगलां, खंयच्याय गांवांत लायटीची कसलीय समस्या आसत जाल्यार एक पत्र (काय निवेदन) बरयात. ती समस्या बेगोबेग सोडयतले. तांच्या ह्या आवाहनाक येवकार दिवपाक जाय. मात हाचे पयलीं लोक कागाळ करीनाशिल्ले काय, होय प्रस्न उबो जाता. कांय जाणांनी तर मोर्चे पसून व्हेल्यात. लायट, उदकाच्यो समस्या ह्यो कांय दिसांनी सुट्टात आनी कांय दिसांनी परतून उदेंतात. लायट गेली जाल्यार नेमको फाॅल्ट सोदता म्हणसर लायनमॅनाक घाम गळोवचो पडटा. गांवचे लोक वा पंचायत पत्र बरयतलीच, पूण मोबायल फोन, वेबसायटीच्या ह्या जमान्यांत ताची खरेंच गरज आसा अशें दिसना. लायट गेली काय कार्यालयांतलो एकूय फोन लागना. तशें पत्राचें जावचें न्हय. आजून पावंक ना, शेणलें म्हणलें काय जालें!
लायटीचें खातें हेर खात्यां परस कार्यक्षम. तशें आसचेंच पडटा. कारण लायट ही गरजेची वस्त. वयर म्हणलां, ते प्रमाण लोकांची अडचण जाता आनी ती जावची न्हय, म्हूण वेळकाळ पळय नासतना कामगार लायट गेली काय रोखडेच थंय धांवून वीजपुरवण सुरळीत करतात. पावसाच्या दिसांनी ते आनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक रातदीस झूज आशिल्ले भशेन सज्ज रावचेंच पडटा. तांणी आपलें कर्तृत्व बरेच फावट सिद्धय केलां. मात वीज खात्या कडेन अत्याधुनिक साधनसुविधा नाशिल्ल्यान अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. लायटीचें काम करतना मुळाव्यो सुविधा जायच. देखीक, गम बूट, ग्लोवज, निसण…! पूण, कांय वेळार कामगारांक ताचे बगर काम करचें पडटा. मागीर दुर्घटना. खांबे, सरयो, फ्युज, हेर उपकरणां पोरणीं जाल्यांत. मात्सो लोड येत जाल्यार लायट चल्ली. ताका चडशे फावटीं हीं उपकरणांच जापसालदार आसतात, अशें म्हणल्यार अतिताय थारची ना. वीज खात्यान ट्रान्स्फाॅर्मरा खातीर 50 कोटींची तरतूद केल्या. ते हाडचेच. पूण ताचे पयलीं हीं बाबा आदमच्या जमान्यांतलीं उपकरणां बदलचीं. कांय कडेन फाटल्या 40 वर्सां सावन त्योच सरयो आसात. तेच उणे तांकीचे ट्रान्स्फाॅर्मर आसात. लायटीचो वापर करपी लोक वाडल्यात, मात वीज यंत्रणां पोरणीच. हें चुकीचें.
पयलीं घरगुती वापरा खातीर लायट, मागीर उद्देगां खातीर, अशेंय वीज मंत्र्यांनी जाहीर केलां. लायटीचे समस्येक लागून उद्देगांक मनस्ताप सोंसचो पडटा. तांचे खातीर जादा वीज विकत घेवपाचेंय थारलां. गोंयांतली रोजगाराची समस्या सोडयतलो जाल्यार चडांत चड उद्देग गोंयांत येवप गरजेचें. लायटीचे समस्येचो कोणे मुद्दो केलो जाल्यार राज्यांत जावपी उद्देगीक गुंतवणुकेचेर वायट परिणाम जावं येता. तेन्ना उद्देगांक फावो तितली, अखंड लायट मेळटली, हाचेर लक्ष दिवचें पडटलें. सगल्यांत म्हत्वाचो प्रस्न भूंयगत लायटीच्यो वाहिन्यो. जमनी पोंदच्यान लायटीचे केबल व्हरपाचें काम उद्देग आसात त्या गांवांनी पयलीं हातांत घेवपाक जाय. दर दोन म्हयन्यांनी दरेका तालुक्यांत 5-5 वरां लायट बंद दवरून कामां चलतात, ताचे वयल्यान वीज यंत्रणा मदेराक आयल्या, अशें कोणे म्हणल्यार वायट धरचें न्हय.
पावसाचे दीस सुरू जावपाचे आसात. वांगडा लायटीचो आपालिपा सुरू जातलो. तो शक्य तितलो उणो जावचो. राज्याक फावोशी लायट आसली तरी कोणूच ती चोरचो ना, हाचेरूय बारीक लक्ष दवरचें. तेन्नाच वीज खात्याक बरे दीस येतले.