चिखली कोलवाळ जंक्शन भुंयारी मार्ग रद्द केल्यार म्हामार्ग आडावन धरतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

थळाव्यांनी घेतलो निर्णय; गांवांत तिडकीचें वातावरण; पंचायतीचोय तेंको

म्हापशें: कामरखाजन आनी पेडें जंक्शना उपरांत आतां राष्ट्रीय म्हामार्ग प्राधिकरणान थळाव्यांक विस्वासांत घेनासतना अचकीत चिखली कोलवाळ जंक्शन भुंयारी मार्ग रद्द केला. ह्या प्रकारा आड कोलवाळ गांवांत तिडकीचें वातावरण निर्माण जालां आनी हो विशय सुटावो जालो ना जाल्यार म्हामार्गाचें बांदकाम आडावन धरपाचो निर्णय थळाव्यांनी घेतला.

कोलवाळ गांवांत चिखली कोलवाळ हें चार रस्तो जंक्शन सगल्यांत म्हत्वाचें आसा. गांवच्या लोकांक देवळांत, चर्चींत वा शाळे खातीर चिखली आनी कोलवाळे यो वच करचें पडटा. हें दोनूय गांवचें येरादारीचें मुखेल स्रोत आसा. तशेंच ह्या जंक्शना वयल्यान रेवोडें, नाादेडें आनी पीर्ण आनी हेर वाठारांतले लोक वापर करतात.

ताका लागून लोकांचे मागणे प्रमाण म्हामार्ग रुंदीकरणा वेळार हे सुवातेर भुंयारी मार्ग वा उड्डाण पूल उबारपाचो निर्णय राष्ट्रीय म्हामार्ग प्राधिकरणान घेतिल्लो.

पूण सद्या ह्या जंक्शनाचेर भुंयारी मार्ग वा उड्डाण पूल उबारपाचे नदरेन कसलेंच काम करिनात. ताका लागून हे विशींची म्हायती कांय थळाव्यांनी घेतली तेन्ना भुंयारी मार्ग, उड्डाण पूल रद्द केल्ल्याची म्हायती तांकां मेळ्ळी.

हालींच जाल्ले ग्रामसभेंत हो विशय थळाव्यांनी उप्रासावन सरकार आनी म्हामार्ग रुंदीकरण कंत्राटदार कंपनीच्या कार्यपद्दतीचेर खर आक्षेप घेतलो. जंक्शनार गरजेची वेवस्था केली ना जाल्यार गांवांचेर व्हड समस्या निर्माण जातली. हे विशीं पंचायत मंडळान गरजेचीं पावलां उबारचीं अशी मागणी ग्रामसभेंत लोकांनी केली.

कोलवाळ पंचायतीन हे विशीं एम वेंकटा राव इंफ्रा प्रॉजेक्ट प्रा. लि. ह्या म्हामार्ग रुंदीकरण कंत्राटदार कंपनीक पत्र धाडलां. कोलवाळ चिखली चार रस्तो जंक्शना वयल्या नियोजीत रद्द केल्ल्या भुंयारी मार्ग वा उड्डाण पुलाचें काम ताकतिकेन हातांत घेवचें आनी सहकार्य करचें अशी मागणी ह्या पत्रा वरवीं केल्या. ह्या पत्राच्यो प्रती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, नुस्तेमार मंत्री, भौशीक बांदकाम मंत्री, उत्तर गोंय जिल्होधिकारी, बार्देस उपजिल्होधिकारी आनी राष्ट्रीय म्हामार्ग प्राधिकरणाचे सहाय्यक अभियंतो हांकां धाडून दिल्यात.

कोलवाळ चार रस्तो जंक्शना वयलो रद्द केल्लो भुंयारी मार्ग उबारपा विशीं सरकारान येता त्या कांय दिसांत निर्णय घेवचो. नाजाल्यार पुराय गांव म्हामार्गाचें काम आडावन धरपाक फाटीं फुडें पळोवचो ना असो निश्चेव थळाव्यांनी केला.

चिखली कोलवाळ जंक्शनाचेर उबारतल्या भुंयारी मार्ग वा उड्डाण पूल म्हामार्ग रुंदीकरण आराखड्यांतल्यान रद्द केल्ल्याची म्हायती आमकां मेळ्ळ्या. गांवाच्या लोकांक हमी दिल्ले प्रमाण हो नियोजीत भुंयारी मार्ग उबारचो अशी मागणी करपी पत्र पंचायतीन कंत्राटदार कंपनीक दिलां. जर ह्या पत्राची दखल घेतली ना जाल्यार गांव जो निर्णय घेतलो त्या निर्णया कडेन पंचायत मंडळ बांदील आसतलें अशें सरपंच नित्यानंद कांदोळकार हांणी स्पश्ट केलें.