चरावणें धरणा खातीर हालचालींक गती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ठाणे सयत 15 गांवांतली उदकाची समस्या सासणाची सुट्टली

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः ठाणे पंचायत वाठारांत खूबशा गांवांनी फाटल्या कितल्याश वर्सां सावन पियेवपाच्या उदकाचो नेमान उणाव जाणवता. पूण चरावणें धरणाची संकल्पना पुराय जाली जाल्यार ठाणे पंचायत वाठारांतल्या 7 आनी हेर मेळून 15 गांवांतली पियेवपाच्या उदकाची समस्या सासणाची सुटावी जातली. धरणाची ही संकल्पना पुरय करपाचे नदरेन सरकारी पांवड्याचेर परतून एकदां हालचालींक गती आयल्या.

हे संबंदांत एक म्हत्वाची बसका हालींच पणजे जाली. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या फुडारपणान शिंपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकार, शिंपणावळ खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी, रान खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी हांचे वांगडा जाली. हे बसकेंत चरावणें धरण चालीक लावपाचे नदरेन विवीध मुद्द्यांचेर चर्चा केली.

फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन सत्तरी म्हालाच्या कितल्याशाच वाठारांनी पियेवपाच्या उदकाचो खर उणाव जाता. ठाणे पंचायत आनी म्हावूस वाठारांतल्या खूबशा गांवांनी पियेवपाच्या उदकाची गंभीर स्थिती आसा. ताका लागून सासणाचो उपाय म्हूण धरण प्रकल्प बांदप सामको गरजेचो आसा, अशी मागणी ह्या वाठारांतल्या लोकांनी नेमान चालू आसा. खूब खेपे ह्या प्रकल्पाचें काम सुरू जावचें हे खातीर यत्न केल्ले, केंद्रीय रान खात्याच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांचीय दिल्ली वचून भेट घेतिल्ली, मात ह्या प्रकल्पाक मंजुरी मेळूंक ना.

हालींच जाल्ले विधानसभा वेंचणुकेंत पर्यें मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्ली आमदार डॉ. दिव्या राणे हांणी ह्या प्रकल्पांत आपूण लक्ष घालतलीं, अशें आस्वासन दिल्लें. हें आस्वासन पुराय करचे खातीर हालचालींक परतून गती दिल्या. ह्या प्रकल्पा संबंदांत 15 दिसांनी परतून एकदां नियाळ बसका घेतले, अशें सुत्रांनी म्हणलां.

हो धरण प्रकल्प सत्तरी म्हालांतल्या 15 गांवां खातीर सामको म्हत्वाचो आसा. तातूंत ठाणे पंचायत वाठारांतले 7 गांव आनी म्हावूस पंचायत वाठारांतल्या हेर गांवांचो तातूंत आस्पाव आसा. फाटल्या 10 वर्सां सावन मार्चांत न्हंयेचें पात्र सुकता. तेचवरी साबार साबार गांवांतल्यो बांटो आट्टात. दाबोस उदक प्रकल्पाचें उदक वेवस्थीत पावानाशिल्ल्यान खूबशा गांवांनी पियेवपाच्या उदकाचो दुकळ पडटा. हे खातीर ह्या धरण प्रकल्पाची मागणी वाडपाक लागल्या. हो धरण प्रकल्प जालो जाल्यार 15 गांवांतली उदकाची समस्या सुट्टलीच, ते भायर जमनी पोंदच्या उदकाची पातळी वाडटली. ताचो बरो परिणाम शेती बागायतींचेर जातलो, अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा.

15 वर्सां आदीं धरणाचें काम हातांत घेतिल्लें…

सुमार 15 वर्सां आदीं चरावणें धरणाचें काम सुरू केल्लें. ते खातीर सुमार 35 लाख रुपया खर्च केल्ले. मात त्या धरण प्रकल्पाचें काम सुरू करतना गरजेच्या पांवड्याचेर कागदपत्रांचें सोपस्कार पुराय करूंक नाशिल्लें. ताका लागून तें काम बंद पडलें. हो वाठार म्हादय अभयारण्य वाठारांत येता. जे सुवातेचेर धरण प्रकल्प उबारपाचो आशिल्लो तो वाठार अतिसंवेदनशील म्हूण घोशीत केला. ताका लागून ह्या प्रकल्पा खातीर रानवटी जीव मंडळा कडल्यान परवानगी घेवप गरजेचें आशिल्लें. ती प्रक्रिया करूंक नाशिल्ल्यान, त्या धरणाचें काम बंद पडिल्लें.