‘चरण चुंबक’ मिडियाच्या सोदांत विरोधक !

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काँग्रेस पक्षाक तर सध्या तांच्याच कर्माचीं फळां भोगची पडटना मिडियाचेर दोशारोप करून तांचेर बहिश्कार घालपाचो तोंकाचो निर्णय घेवप हे खूब दुर्दैवी.

केंद्रांतल्या भाजप प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडेक टक्कर दिवपाच्या एकसुऱ्या उद्देशान एकठांय आयिल्ल्या विरोधकांच्या
‘आयएनडीआयए’ गटबंधनाक नियुक्त केल्ल्या चौदा वांगड्यांचें समन्वय समितीन हालींच आपले पयलेच बसकेंत घेतिल्ल्या चारांतल्या एक निर्णयाची चर्चा सध्या देशभर चालू आसा. काँग्रेसीच्या फुडारपणा खालचे हे समन्वय समितीन देशांतले चौदा न्यूज अॅंकर आनी पत्रकारांची वळेरी तयार करून आनी तांचेर बहिश्कार घालपाचो निर्णय जाहीर करून फुडले लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराची एके तरेन सुरवात केल्या. मोदी सरकारान लोकशायचो गळो अंदिला अशी भास करपी काँग्रेस आनी इश्ट पक्षांनी मेळून घेतिल्लो हो निर्णय आमचो देश आनी लोकशाये खातीर सामको घातक असोच आसा. आणिबाणी उपरांत परतून एक फावट प्रसार माध्यमां संबंदांत असो पवित्रो घेवन तांणी आपली मानसीकताय दाखोवन दिल्या. देशांतल्या पत्रकारांचे सरळ दोन वांटे करपाचें हें षडयंत्र आसा आनी ह्या निर्णया वयल्यान सध्या आघाडेंतल्या फुडाऱ्यांचेर देशांत सगले कडेन टिका जावपाक लागल्या. समन्वय समितीन घेतिल्ले हेर निर्णय अनिश्चीत, एकूण राजकी परिस्थिती कडेन सुसंगत आसले तरी प्रसार माध्यमां वयल्या तांच्या बहिश्काराचो निर्णय खंयचेच परिस्थितांत स्विकारार्ह नाशिल्ल्यान तांचो निशेध जावप सभावीक आसा. बहिश्कारा फाटलीं कारणां दिवपाची गरज घडये आघाडेक दिसली नासुये. पूण न्यूज अॅंकर आनी कांय पत्रकारांचे अडचणींत हाडपी प्रस्नांक जाप दिवप दिसा कणकणीं कठीण जायत आशिल्ल्यान वेंचणुकेचे फाटभुंयेर मारक थारपाक लागिल्ल्यान आपली स्वताची अशी ‘चरण चुंबक’ मिडिया आपले कडेन आसची ह्या विचाराच्या प्रभावा खाला हो निर्णय घेतला आसुये.
देशाचेर पांच-स दसकां परस चड वेळ अंमल चलोवपी काँग्रेस पक्षाची म्हणा वा लोकांचो विश्वास व्हगडावन बशिल्ल्या हेर विरोधी पक्षांची, जे आयज ‘आयएनडीआयए’ चे घटक आसात तांची राजकी नदरेन सध्या जी दयनीय अवस्था जाल्या तांच्या मता प्रमाण सध्याची ‘पक्षपाती’ मिडियाच जापसालदार आशा अशें ह्या सगल्यांक दिसता जाल्यार ते एका वेगळ्याच जगांत वावुरतात आसुये अशें नायलाजान म्हणचें पडटा. ह्याच विचारान प्रभावीत जावन माध्यमांचेर बहिश्कार घालपाचो निर्णय घेतला जाल्यार विरोधकांनी आपल्याच पांयार कुराड मारून घेतल्या असो निश्कर्श काडप जाता. काँग्रेस पक्षाक तर सध्या तांच्याच कर्माचीं फळां भोगची पडटना मिडियाचेर दोशारोप करून तांचेर बहिश्कार घालपाचो तोंकाचो निर्णय घेवप हे खूब दुर्दैवी आसा. आणिबाणी वेळा वयले मानसीकतायेंतल्यान ह्या निर्णयाचें समर्थन करून काँग्रेस पक्ष फुडें वता हें हातूंतल्यान स्पश्ट दिसपाक लागलां.
सनातन धर्मा आड सध्या विरोधी आघाडेंतले कांय घटक पक्ष वीख ओंकपाक लागल्यात. तेच धरतेर माध्यम बहिश्काराच्या ह्या निर्णयाचेंय भांडवल सत्तारूढ आघाडी फुडल्या तेंपार करपाक शकता. काँग्रेस पक्षाक हातूंतल्यान किदें मेळोवपाचे आसा हें कळपाक मार्ग ना. ‘आयएनडीआयए’ घडये फाल्यां सत्तेर आयलीच जाल्यार ज्या अॅंकर आनी पत्रकारांचीं नांवां जाहीर करून तांचे आड एक तरेचें झूज सुरू केलां तांकां गोळाक लावचें ना मूं असो दुबाव जायत्या जाणांक येवप सभावीक आसा. ना जाल्यार बहिश्काराचो हो निर्णय म्हणल्यार ह्या सगल्यांक काँग्रेस आनी तांच्या इश्ट पक्षांनी दिल्ली ही गर्भीत शिटकावणी समजुची काय कितें?
देशांतल्या मुखेल न्यूज चॅनलांच्या ज्या अॅंकर आनी पत्रकारां आड ‘आयएनडीआयए’न बहिश्कार घालपाचें थारायलां. तातूंत अर्थातूच ‘रिपल्बिका’चे अर्णब गोस्वामी, ‘टायम्स नांव’ची नाविका कुमार, ‘आजतक’चे सुधीर चौधरी आनी चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, ‘एबपी’च्याे रुबिका लियाखत हांचे सयत चौदा जाणांचो सध्या आस्पाव आसलो तरी हे वळरेंत अजून जायत्या जाणांची वेंचणुको जाहीर जाय मेरेन भर पडपाक शकता हें स्पश्ट आसा. मोदी विरोधांतले तथाकथीत आघाडेन घेतिल्लो हो पवित्रो एकमेव वा द्वितीय असो मानतात आनी ताचेर तिखट प्रतिक्रिया येवप तशें अपेक्षीत आशिल्लें. समन्वय समितीन आतां एक वेगळी उपसमिती नियुक्त केल्या. तांकां अनुकूल दिसपी अॅंकर आनी पत्रकारांची वळेरी तयार करपाचें काम हे समिती कडेन दिलां. मोदी सरकाराचो एकूण कारभार आनी कार्यपद्दतीक झुकेतें माप दिवपी अॅंकर आनी पत्रकारांची ‘गोदी मिडिया’ अशी एक तरेन संभावना करपी विरोधक आतां स्वताची अशी गोदी मिडिया तयार करपा खातीर फुडाकार घेता हाका कितें म्हणपाचें? हाचेर सगल्यांत ताण कोणें केलो आसत जाल्यार आमचे ‘उबाठा’चे फुडारी आनी संपादक संजय राऊत हाणें. माध्यमा वयल्या बहिश्काराचो निर्णय जे समितीन घेतला त्या समितीचे संजय राऊत हे वांगडी आसात. माध्यमांचेर एके तरेन चेपण हाडपाच्या हेतान तांच्या सल्ल्यान हें सगलें घडलां असो तर्क कोणेंय काडीत जाल्यार अजाप दिसपाचें कारण ना.
संविधान वाटावपाच्या नांवां खाला विरोधक हे सगले घडोवन हाडटात अशें सांगतात तेन्ना तो सगल्यांत व्हड विनोद थारता. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वांतत्र्य हाचेर तावातावान उलोवप सामकें सोंपें आसता. प्रत्यक्षांत आमचे हें स्वातंत्र्य कितलें बेगडी आसा हे ‘आयएनडीआयए’न ह्या निर्णयांतल्यान लोकांक दाखोवन दिलां. हाचे फुडें आयएनडीआयएतल्या पक्षांचे फुडारी, म्हणयारे हांकां तांचे सोयी प्रमाण वा तांणीच दिल्ले प्रस्न तांका विचारपी अॅंकर- पत्रकारांचो गट जर दिसून आयलो जाल्यार तांचेय कोणाक अजाप दिसचें ना. ‘आयएनडीआयए’चे समन्वय समितीक हेंच अभिप्रेत आसा अशें दिसता. देशांतल्या म्हज्या सारक्या ज्या पत्रकारांनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांणी लागू केल्लो आणिबाणीचो काळ प्रत्यक्ष पळयला, ते निश्चीतूच ‘आयएनडीआयए’च्या ह्या निर्णया फाटल्या आणिबाणी तेंपा वयले मानसिकतायेची अनुभूती घेता आसतले अशें म्हणल्यार तातूंत कसलीच चूक आसची ना. तेन्नाचें काँग्रेस सरकार आनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांच्या सांगण्या वयल्यान त्या वेळारूय पत्रकारांची अशीच वळेरी तयार केल्ली. हें सध्या 47-48 वर्सां उपरांत जायत्या जाणाचे लक्षांत आसतलें. काँग्रेसीच्या ‘चरण चुंबी’ पत्रकारांचो थाय वेगळोच आशिल्लो आनी तांकां इंदिरा म्हणल्यार इंडिया अशें दिसतालें. इंदिरा इज इंडिया हो नारो जाल्यार काँग्रेसींतल्या ह्याच पत्रकारांनी दिल्ली भेट अशेंय म्हणटाले. जांणी हाका विरोध केलो तांचे कितले हाल जालें हें परतून सांगपाची गरज ना.
आयज काँग्रेस आनी तांचे इश्ट पक्ष माध्यमां कडल्यान हीच अपेक्षा करतात अशें स्पश्ट दिसता. पत्रकारांक भियेवपाचोय घडये हो यत्न आसत. पूण काळ बदल्ला हाचें भान विरोधकांनी दवरपाक जाय. प्रत्यक्ष आणिबाणी लादून जें साद्य जावपाक शकलें ना तें आतां कशें साध्य जातलें हो प्रश्न आसा. देशांत आयज चवथीचे परबेक सुरवात जाता आसतना ज्ञानदेवता गणेशान तांकां बरी बुद्द दिवं हीच प्रार्थना विरोधकां खातीर आमी पत्रकारांक करपाक जाता.

वामन प्रभू
9823196359