घुस्पल्ले प्रस्न

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोणाक चूक करपाक आवडटा? ना! पूण चुकीक मात माफी आसा. माफ केले उपरांत मनीस सुदारता? जाप ना!

चुक म्हणल्यार कितें? चूक खरीच करता वा ती जाता? चुकीक माफी आसा? आसा जाल्यार हें थारावपी कोण? चुकींतल्यान
मनीस सुदारता? तुजे कडेन चूक जाली, तुवें ती केली हें परत परत नदरेक हाडून दिवप हो चूक सुदारपाचो उपाय? अश्या प्रस्नाच्यो जेन्ना मनीस जापो सोदपाचो यत्न करता तेन्ना तो स्वताक सोदता.
चूक करूंकय शकता, नकळटां ती जांवूकय शकता. पूण चूक केली वा जाली, अश्या चुकीक परत परत उस्तून चूक केल्ल्या मनशांक हिणसावप बरें? खंयचोय मनीस चूक करता वा ती जाता, जाल्यार स्पश्ट उतरांनी सांगून ताका ते चुकींतल्यान भायर येवपाचो मार्ग दाखोवप? तरीय ती चूक सुदारना तेन्ना ताका दोशी थारावपी आमी आनी तुमी कोण? चूक केल्या वा चूक जाल्या ताका ताचें कारण तरी खबर आसता काय?
चुकीतल्यान जरी मनशाक भायर काडपाचो आसत जाल्यार चुकी फाटलें कारण पयलीं जाणून घेवप तितलेंच गरजेचें. चूक केली वा जाली म्हणप हीच व्हड चूक. कारणच खबर ना तर चूक तुमी थारावपी कोण? नकळटां जरी ती चूक जाली आनी चार लोकांनी ताका दोशी थारायलो हाचो त्या मनशाचे मानसिकतेचेर वायट परिणाम जावपाक वेळ लागतलो?
जशी चुकीक माफी आसता, तशेंच चुकीक कारणय आसूं येता, हाचे पलतडीं वचून कोण कित्याक विचार करिना. चूक जाली वा केली म्हणप सादी गजाल, पूण चुकीची कारणां जेन्ना सोदतात तेन्ना ते चुकी फाटली चूक दिसून येवपाची शक्यताय आसा. चूक दाखयले उपरांत मनीस सुदारूंक शकता, पूण तीच चूक चार लोकां मुखार चूक म्हूण दाखयली जाल्यार उपरांत तिचो परिणाम कितें जावं येता हाची कल्पना केन्ना कोणे केल्या कांय? जाल्ली चूक सुदारपाक घडये वेळ लागचो ना, पूण चार लोकां मुखार जी चूक केल्या वा चूक जाल्या ही जाका हिणसायला, ताच्या मनातल्यान कशी नश्ट करप. मनीस हो असो प्रकार, वायट गजाली चड लक्षांत दवरता. बऱ्यो गजाली लक्षांत दवरता खरो, पूण प्रसंगा वांगडा विसरपाचीय तांक लोकां मदीं आसता.
चुकीक माफी आसा जाल्यार कितले फावट आनी चूक माफ केली हें कशें समजूं येता? चूक माफ केली हें तोंडार सांगिल्लें आयकूपाक येता. पूण खऱ्यांनीच ती चूक माफ केल्या वो ना, हें फकत माफी दिल्ल्या मनशांक खबर आसता. कोणाक चूक करपाक आवडता? ना ! पूण चुकीक मात माफी आसा. माफ केले उपरांत मनीस सुदारता? जाप ना!
वेगवेगळ्या प्रस्नांच्यो जापो सोदपाक जेन्ना मनीस मुळां कडेन वतात. तेन्ना स्वताक तो प्रस्नांनी घेराव घालता. जापो सोद सोद सोदता… मानसिकतेचेर ताण दिवन स्वताक दोशी थारायता. चूक आसूं वा नासूं पूण चूक ही चूकच दिसता. ती केन्ना चार लोकांक सांगून सुदारपाक पावना. पूण जेन्ना एकादो मनीस स्वता त्या चुकी कडल्यान आपल्याक सोडयता तेन्ना चूक केल्ल्याक वा जाल्ल्याक समाधान जावं येता. भितरलो आवज हो स्वताक खबर आसता. त्या आवाजाक लोकां मेरेन पावपाक कांय वेळार उशीर लागता. एक एक फावट ह्या घुस्पल्ल्या प्रस्नाच्यो जापो सोदता- सोदता मनीस स्वताक हारयता वा तातूंतल्यान एक नवी जीणूय जगूंक शकता.

उषा झरांवकार
70303 75127