घुस्पल्लें आरक्षण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अग्रलेख

……………………………………………..

 सगल्यांचें समाधान करपी आरक्षण वळेरी दिवप तशें कठीणूच. तें कितेंय आसलें तरी वेंचणुको शांततायेन, सुरळीत, सुवार्थ कुशीक दवरून जावच्यो. 

………………………………………………

स्वतंत्र जावन 75 वर्सां जायत आयलीं, तरी आमचो संवसारांतलो सगल्यांत व्हडलो लोकशाय देश अजून पुराय विकसीत जावंक ना. 138 कोटी लोकसंख्या. कल्पने भायलो भ्रश्टाचार, फावोर, गैरकारभार. शिक्षणाचो प्रसार, पुश्टीक अन्न तळागाळा मेरेन पावोवपाक आमी अपेशी थारल्यात. दुयेंसां कडेन आमकां अजून झगडचें पडटा. जाती- धर्मीक दुस्वासान आतां अमरत्व घेतलां.  म्हारगाय दिसान दीस वाडत आसा. देखून आमचे भोवसंख्य भाव गरीब, अशिक्षीत, दुबळे उरल्यात. तांकां वयर काडपाक स्वातंत्र्या उपरांत आरक्षण लागू जालें. तें थारावीक काळा पुरतें दवरिल्लें. मात ताचे फाटलो उद्देश सफल जावंक नाशिल्ल्यान अजून मेरेन तें चलता. कांय जाणांच्या मतान, वेंचणुकेंत विवीध समाजांचीं मतां मेळोवपाक तें चालू दवरलां. फुडलीं 50 वर्सांय तें आसतलें.  सध्या देशांत सरकार दरबारांत नोंद जाल्ल्यो तीन हजारां वयर जाती आनी 25 हजार उपजाती आसात. स्वातंत्र्या उपरांतच्या काळांत शिक्षणाचो प्रसार जातकच त्यो उण्यो जावच्यो सोडून दर लोकमेजणेंत वाडिल्ल्योच दिसतात. 

राज्य पांवड्या वयलो मंत्री जावप म्हणल्यार सगले अधिकार हातांत येवप. स्वताच्या मतदारसंघाची, पर्यायान समाजाची सर्वांगी उदरगत करपाक मेळटा. तळागाळांतले, दळडीर रेशे सयकले लोक वयर सरचे, चलतां भोंवतां जांचेर अन्याय जाता, तांकां न्याय मेळचो, हे खातीर तांकां राजकारणांत हाडपाक केंद्र सरकारान विधानसभा, पालिका, पंचायत आनी हेर स्वराज संस्थांनी आरक्षण दिवप सुरू केलें.  पयलीं अनुसूचीत जाती, जमातींकूच तें मेळटालें. आतां ओबीसींकूय (हेर मागास जाती) मेळटा. गोंयांत 10 आॅगस्टाक पंचायत वेंचणुको आसात. ते खातीर राज्य वेंचणूक आयोगान राखीव प्रभाग जाहीर केल्यात. जाती, जमाती आनी बायलांक तें दिलां. मात, ओबीसींक भायर दवरल्यात. हे वेंचणूक अधिसुचोवणे वयल्यान फाटले दोन दीस ओबीसीं मदीं खवदळ जाला. ताचे आदले दीस मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ओबीसींच्या आरक्षणाची वळेरी तयार करतात, ताका लागून आमी वेंचणूक मुखार धुकलुया म्हणटालें, अशें सांगिल्लें. उच्च न्यायालयांतूय सरकार गेल्लें. पूण तांणी वेंचणुको घेवपाचो आदेश दिलो आनी आयोगाक तारीख जाहीर करची पडली. ओबीसी आनी कांय मंत्री अस्वस्थ जाल्ले आसले तरी ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष मनोहर आडपयकार हांकां गोंय सरकार फुडल्या आठ दिसां भितर ओबीसीं खातीरचें आरक्षण जाहीर करतलें, हाची खात्री आसा. 2012, 2017 च्या पंचायत वेंचणुकां वेळार सुदारित वळेरी जाहीर जाल्ली, हाची यादूय तांणी करून दिल्या. ओबीसी समाजांतल्या जातींची लोकसंख्या आरक्षण दितना गृहीत धरतले. ते खातीर 2013 च्या सर्व्हेचो आदार घेतला. ओबीसी आयोग ताचो अहवाल वेंचणूक आयोगाक सादर करतकच नवी अधिसुचोवणी येवं येता. पूण ती येना जाल्यार मात पंचायत वेंचणुकांच्या मळा वयलो खवदळ वाडटलो, हें मात निश्चित. 

वेंचणुकांनी बायलांक राखीव जागे दवरल्यात. मात थंय भोवतेक आदल्या पंच वा सरपंचाची घरकान्न उबी रावता, हो सगले कडेन अणभव. मतदारुय तिकाच वेंचून दितात. स्वताच्या बळग्याचेर, राज्य पांवड्या वयल्या फुडाऱ्याच्या चेपणा खाला येनासतना स्वतंत्र निर्णय घेवपी बायलो मात साप्प उण्यो. चडश्यांचे घोवूच पंचायत चलयतात, अशें लोक म्हणटात. हो गैरसमज (?) पयस करप बायलांच्या हातांत आसा. बायलांक फक्त पंचायत, पालिका पांवड्याचेर आडकावन उपकारना. राज्य पांवड्याचेर तांकां 33 टक्के आरक्षण मेळूंक जाय. राज्यांत वा भायरूय आमदार जाल्ल्यो बऱ्योच बायलो आसात, मात त्यो राजकी घरांतल्यो. मंत्री, आमदार  जाल्ली तळागाळातील बायल तशी दुर्मीळूच!

राज्य वेंचणूक आयोगान यादी जाहीर केल्या खरी, पूण ताचेर आतां बोवाळ सुरू जातलो. खुद्द भाजपान धोलार पयली तोणी मारल्या. बायलांचे राखीव प्रभाग जाहीर करतना आयोगान घुस्पागोंदळ केला, असो दावो करून तांणी सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करपाचें थारायलां. आतां आमचो वाडो दुसऱ्या प्रभागांत घालो, राखीव प्रभाग घोळटे दवरूंक जाय, हें चुकलां, तें चुकलां….. अशीं जायतीं कारणां मुखार करून साबार राजकी फुडारी न्यायालयांत वचपाची शक्यताय आसात. वेगळो निवाडो आयलो जाल्यार वेंचणुको सप्टेंबरांत जावं येता. सगल्यांचें समाधान करपी आरक्षण वळेरी दिवप तशें कठीणूच.

तें कितेंय आसलें तरी वेंचणुको शांततायेन, सुरळीत, सुवार्थ कुशीक दवरून जावच्यो. सरपंच, उपसरपंच उणेच एक वर्स तरी पदाचेर उरचे…. आनी गांवाचीय उदरगत जावची.