घसघसो पळोवपाक 100 रुपया फी

सत्तरी म्हालांत व्हांवपी आकर्शक घसघसो.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सत्तरी अभयारण्य कर्मचारी आनी थळाव्यां मदीं वाद

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः सत्तरी म्हालांत फाटले आठ दीस व्हड प्रमाणांत पावस पडटा. ताका लागून सत्तरी म्हालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घसघशे कोसळपाक लागल्यात. ते पळोवपाक थळावे तशेंच पर्यटक येवपाक लागल्यात. 10 जुलयाक आयतार आशिल्ल्यान घसघशे पळोवपाक पर्यटकांची गर्दी जाली. तांचे कडल्यान अभयारण्याचे कर्मचारी 100 रुपया फी घेताले. हाका लागून खूबश्या वाठारांनी कर्मचारी आनी थळाव्या मदीं वाद जालो.

पाली सत्तरी वाठारांत अशेच तरेन पर्यटकांची लुबाडणूक जाता ती पळोवन थळाव्या लोकांनी ताका खर हरकत घेतली. ते उपरांत तो प्रकार बंद जाल्ल्याची म्हायती थळाव्या लोकांनी दिली. सत्तरी म्हालांत सध्या खूब कडेन घसघशे व्हांवपाक लागल्यात. ते पळोवपाक शेनवारा आनी आयतारा खूबशे लोक येतात. आयतारा अशेच लोक आयिल्ले. मात म्हादय अभयारण्याच्या कर्मचाऱ्यां कडल्यान खूब कडेन एका मनशा फाटल्यान 100 रुपया घेताले. हाका लागून खूब जाणांनी हे संबंदांत रान कर्मचाऱ्यां कडेन वाद केलो. पाली सत्तरी ह्या वाठारांत थळाव्या लोकांनी हे संबंदांत कर्मचाऱ्यांक जाब विचारलो तेन्ना वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी दर पर्यटका कडल्यान 100 रुपया घेवपाचे निर्देश दिल्ल्यात, अशें सांगलें. मात हो प्रकार म्हणल्यार पर्यटकांची लुबाडणूक, असो आरोप थळाव्या लोकांनी केलो आनी 100 रुपया फी घेवपाक खर हरकत घेतली. लोक आक्रमक जाल्यात तें पळोवन कर्मचाऱ्यांनी दरेका पर्यटका फाटल्यान 20 रुपया घेवपाक सुरवात केली.

‘पयशे घेतात जाल्यार सुविधाय दियात’

घसघशाचेर येवपी पर्यटकां कडल्यान अभयारण्य कर्मचारी फी घेतात. मात घसघशां कडेन वचपाक योग्य रस्तो ना. बायलांक बदलपा खातीर कसलीच वेवस्था केल्ली ना. जर पर्यटकां कडल्यान फी घेतात जाल्यार तशी सुविधाय दिवपाक जाय. सुविधा दिनात आनी वयल्यान पयशेय घेतात जाल्यार ते पयशे खंय वतात, असो प्रस्न थळाव्यां वांगडा पर्यटकांनी उपस्थीत केला.

पर्यटकांक लुबाडपाक दिवचे नातः सत्तरीकार

फुडल्या शेनवारा आनी आयतारा अशे तरेन फी घेवपाचो प्रकार घडलो जाल्यार ताका खर विरोध करतले. अशें तरेन पर्यटकांक त्रास दिलो आनी तांकां लुबाडले जाल्यार सत्तरी म्हालांतल्या घसघशांचेर कोणूच येवचे नात. तशें जालें जाल्यार थळाव्या वाठारांतल्या लोकांचो पर्यटनाच्या माध्यमांतल्यान जावपी वेवसाय पुराय बंद जातलो. परतून पर्यटकांक लुबाडपाचो यत्न कशेच सोंसून घेवचे नात, अशें थळाव्या लोकांनी म्हणलां.