ग्रिम्स फॅरी टेल्स – लोकवेद आदारीत काणयो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लोकवेद वा दंतकथा, मिथक काणयो वा लोकगीत हें समेस्त साहित्य आनी साहित्यीक रचनेचीं मुळां अशें म्हणप योग्य आसा. शेंकड्यांनी वर्सां सांठयिल्लो हो मोलादीक खजानो आमी परंपरेन सांबाळ्ळा आनी ताची जाणीव फुडल्या पिळग्यांकूय आसूंक जाय. भारतांत आमचें दोन म्हाकाव्य म्हणल्यार महाभारत आनी रामायण आसात, ते भायर दर एका राज्यांत आगळी आनी बेसुमार लोकवेदाची तरा आसा तशेंच हेर राष्ट्रांनीय अप्रूप असो लोकवेद वाचकांक सांपडटलो.
तातूंत शेंकड्यांनी वर्सां खातीर जगभर गाजिल्लें आनी नामना जोडिल्लें लोकवेदाचेर आदारीत अशें एक
पुस्तक आसा. तें म्हणल्यार “ग्रिम्म्स फॅरी टॅल्स”.
हें पुस्तक 1812 ह्या वर्सा पयले फावट ग्रिम्म भावांनी उजवाडाक हाडलें. जॅकोब आनी विल्हेल्म ग्रिम्म हे जर्मन देशांतले लेखक आनी जर्मन भाशेंत हें पुस्तक तांणी प्रकाशीत केलें. ते उपरांत ह्या पुस्तकांतल्यो काणयो जगभर पावल्यो. तांचो अणकार जालो, तांचेर संशोधन जालें आनी आयज ह्या पुस्तकांतली एक तरी काणी सगळ्यांक खबर आसतलीच. पूण ती काणी ह्या पुस्तकांतली अशें घडये खबर आसत वा नासत.
पुस्तकांत पयली 87 काणयो छापिल्ल्यो आनी मागीर 210 काणयो ह्या माथाळ्या खाला उजवाडाक आयल्यो. कांय संशोधकांचें मत आसा की ह्या पुस्तकान पाश्यात्य साहित्याक चालना दिली आनी आंतरराष्ट्रीय मळाचेर नामना जोडून पाश्यात्य साहित्याक एक म्हत्वाचें स्थान दिलें. पुस्तकांत खूबश्यो फामाद
काणयो आसात. बालसाहित्याच्या विगंड विंगड पुस्तकांनी लेगीत त्यो काणयो सांपडटात.
ह्या काणयांचेर आदारीत
सिनेमाय तयार जाल्यात. रापुंजॅल, सिंडरेला, रम्पलस्टिल्टस्कीन, स्नो
व्हायट, हॅनसल एण्ड ग्रेथल, गोल्डन
गूस, रॅड रायडिंग हुड, अश्यो ह्यो
आमच्या ओंठांचेर सदांच घोळपी
काणयो ह्या पुस्तकांत प्रकाशीत
जाल्ल्यो.
ह्या पुस्तकाक बालसाहित्य म्हणटात खरें, पूण कांय काणयांतले विशय भुरग्यांक योग्य न्हय अशेंय कांय संशोधकांचें मत आसा. लेखकान भुरग्यांक योग्य करपा खातीर काणयो साद्यो आनी सरळ दवरल्यात पूण काणयांतल्या शब्दा मदीं वाचल्यार कांय गजाली वाचकांक धपको दितल्यो. ह्या काणयांनी वाचकांक मासीक पाळी, जातिवाद, भ्रष्टाचार
हे सगळे सांपडटले आनी तातूंतल्यानूच वाचकांक जगाची रीत आनी
समाजाची परिस्थिती समजून घेवपाची संद मेळटा.
आयज जरी ह्यो काणयो सगळ्यांक खबर आसात, तरी त्यो वाचून घेवपाची गरज आसा. लेखकाचो हेतू समजून घेवप गरजेचें देखून आयज मेरेन जर तुमी हें पुस्तक वाचूंक ना जाल्यार
मुजरत वाच्चें. पुस्तकाचे हेर नवे भाग अणकारून प्रकाशूत जाल्यात. फावो ते भाशेंतूय ह्यो काणयो वाचूंक अडचण येवची ना.