ग्रामसभा शांतीकायेन जावच्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दरेक ग्रामसभा तापताच तापता. आयतारा ग्रामसभा जाल्यो. तातूंत कांय कडेन बोवाळ जालो. कारण समस्या. केन्नाच सोंपनात अश्यो समस्या आमच्या गोंयांत आसात. भोवतेक उदरगती कडेन संबंदीत. दुसरी समस्या प्रकल्पांची. हालींसराक कसलोय प्रकल्प येवं ताका खर विरोध हो जाताच. आयतारा वेळसांव ग्रामसभेंत टाॅवरा वयल्यान पेटलें. दर्यादेगेर मोडांची शिटकावणी दिवपी हो टाॅवर. तो नाकाच, अशी भुमिका गांवकारांनी घेतल्या. आजोशीं-मंजूर ग्रामसभेंत तर आमदार आनी सरपंचा मदीं वादावादी जाली. गांवांत उदक, लायटीची समस्या आसतना मेगा प्रकल्पांक परवानगी दिवची न्हय, अशें रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे (आरजी) आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें. जाल्यार कायदेशीर मान्यताय आशिल्ल्या प्रकल्पाक पंचायत खंयच्या आदाराचेर मनाय करपाक शकता, असो सरपंच बकाल हांचो प्रस्न. ‘तुमी पंचायत वाठारांतले मतदार न्हय’, अशें तांणी म्हणटकच आमदार समर्थक तिडकले. पीर्णाचे ग्रामसभेंत आरजी निमंत्रक मनोज परब आक्रमक जाले. सरकारी येवजण्यो सामान्य गांवकारां मेरेन पावनात, असो तांचो आरोप.
ग्रामसभा जातात, वादावादी जाता. कांय थाराव मानून घेतात. पूण, ते चालीक लागतात व्हय? लायटीची आनी उदकाची समस्या ही राज्य पांवड्या वयली. सगल्यांक ती सोंसची पडटा. भोवतेक गांवांनी उदकाची टंचाय जाणवता. सरकारान ती पयस करची, पूण पंचायतींनीय चानयेचो वांटो उखलूंक जाय. वापरा विणे आशिल्ल्यो बांयो, व्हाळ, तळयांचे उदक पिवपा योग्य करूं येता. तीस वर्सां पयलीं ट्यूब वेल, पंप बी बसोवन गांवाक उदक दिवपाचो प्रयोग कांय कडेन जाल्लो. मात तो येसस्वी जावंक ना. आयज भोवतेक घरां उदका पुरवण खात्याच्या नळांचेर अवलंबून आसा. आदेसभर नळ सुको पडलो काय सगलेच अस्वस्थ. बांयचें उदक काडपाची संवय हालींच्या लोकांक ना. आतां मिर्गाचो पावसूच ही उदकाची समस्या सोडयतलो अशें दिसता. लायटीची समस्याय अशीच. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन लोड शेडिंग जावपाक लागलां. कांय गांवांनी तर बरोच वेळ लायट गायब जाता. मुळांत लायटीचें उत्पादन उणें जाल्ल्यान सरकारान उक्त्या बाजारांतल्यान चड वीज विकत घेवपाचो निर्णय घेतला. दुसरे वटेन वीज दरुय वाडपाचे आसात. ताचोय परिणाम ग्रामसभांचेर जालो. विजेची बचत आमकां ह्या संकश्टांत इल्ली थाकाय दिवंक शकता. ग्रामपंचायतींकूय हे नदरेन जागृताय करची पडटली.
पीर्णाचे ग्रामसभेंत हाडला, तो येवजण्यांचो मुद्दो म्हत्वाचो. हाचे आदीं ह्याच स्तंभांत ताचेर बरयलां. सरकारी येवजण्यांची म्हायती गांवकारांक आसना. ती दिवपाचें काम पंचांचें. पूण, तांकांच ताची म्हायती आसना, असो आरोप जालो. ह्यो येवजण्यो पंचायती वतीन हाडून जांकां ताची गरज आसा, अश्या लोकांक दिवंक जाय. लोकप्रतिनिधींनूय हे बाबतींत मजत करुं येता. पक्ष वावुरप्यांच्या वर्तुळा भायर ह्यो येवजण्यो पांवच्यो. पंचायती वतीन ग्रामसभांनीय ही म्हायती दिवं येता. ‘सरकार तुमच्या दारांत’ सारकी एखादी कार्यावळ पंचायती आयोजित करपाक शकनात? ह्या येवजण्याचो लाव भलतेच घेतात, अशे लोक म्हणटात. मागीर त्यो योग्य मनशा मेरेन पावोवपाक त्या लोकांनीच फुडाकार कित्याक घेवचो न्हय? वेळसांव ग्रामसभेंत भायल्यांक भाड्यान हातगाडे दिल्यार कायदो हातांत घेवपाची शिटकावणी दिली. ही समस्या फक्त वेळसांवची न्हय, तर गोंयांतल्या साबार शारांतली. आयज भेळपुरी, रस्सा आॅम्लेट, मिरची-भजीं विकपी गाडे मेळटा थंय उबे जाल्ले दिसतात. ते चलयतात परप्रांतीय. कोण तांकां परवानगी दिता? ते लोक नाकात जाल्यार हे गाडे गोंयकारांनी चलोवपाक घेवंक जाय. तशी तयारी आसा आमची? पूण, हे आनी हेर विक्रेते गोंयकारांक मनस्ताप दिवपी थारल्यात, हें मात खरें. गोंयांत फाटल्या वर्सभरांत रस्त्या कुशीक बसून फळां, नुस्तें, कपडे, खाणां विकपी वाडल्यात. एके कडेन तर रस्त्या कुशीकूच पंचायतीन दुकानां बांदून दिल्यांत. गिरायक गाडयां सयत थंय रावता आनी अपघाताक कारण थारता. सरकारी यंत्रणांनी हाचेर लक्ष दवरपाक नाका?
ग्रामसभा ह्यो गांवांतले प्रस्न सोडोवपाक आसतात. ते समजिकायेन सुटपाक जाय. वादावादी जावन न्हय. गांवकार कित्याक तिडकतात, ताचोय सोद पंचायतींनी घेवंक जाय.