ग्रामसभा घेवपाची सां जुझे द अरियल गांवकारांची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी: सां जुझे दी अरीयालच्या ग्रामस्थांनी पंचायती कडेन गांवांत पुतळो उबारपाच्या प्रस्नाचेर खास ग्रामसभा घेवपाक सांगिल्ली. तांकां बीडिओ कडल्यान परवानगी मेळूंक ना. आतां ग्रामस्थांनी पंचायतीक निवेदन सादर करून फुडल्या १५ दिसांनी १८ आनी १९ ङ्गेब्रुवारीक जाल्ले घडणुकेची चवकशी करून, गांवां भायल्यान येवन ताण निर्माण करप्यांचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या.
सां जुझे दी अरीयालच्या ग्रामस्थांनी आयतारा खासा ग्रामसभा घेवची आनी ते ग्रामसभेंत गांवांत बेकायदो रस्ते करप, मातयेची रास हाडून मारप ह्या मुद्द्यांचेर चर्चा करची अशी मागणी आदीं केल्ली. ते प्रमाण पंचायतीन गटविकास अधिकार्‍यांक (बीडिओ) पत्र धाडून खासा ग्रामसभा घेवपाक परवानगी दिवपाची मागणी केल्ली. मात, बीडिओन दोन दिसां पयलीं पत्र धाडून खासा ग्रामसभा घेवपाची परवानगी पंचायतीक ना अशें कळयल्लें.
आतां गांवांतल्या लोकांनी सां जुझे दी अरीयाल पंचायतीक निवेदन सादर करीत फकत गांवच्याच लोकांचेर गुन्यांव नोंद केल्यात. मात, गांवां भायल्यान येवन जांणी ताण निर्माण केलो तांचेर पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करूंक नात. गुन्यांव नोंद करतना बेकायदेशीरपणान जमाव केल्ल्याचें सांगून फकत ग्रामस्थांचेरूच गुन्यांव कशे घालतात, गांवचे लोक गांवांतल्या बेकायदेशीर कामाक विरोध करपा खातीर एकठांय जाल्ले. मात गांवां भायल्यान येवन जांणी बेकायदेशीरपणान काम केलें, ताण वाडयलो ताचेर कारवाय करूंक ना. १८ फेब्रुवारीक सकाळीं शाब्दीक वाद घडल्या उपरांत सांजेवेळार गांवांभायल्या लोकांनी मंत्री फळदेसाय हाचे हाजेरींत सुमार ३०० लोकांची बसका जाली. तेन्ना मंत्र्यांनी ताणाचें वातावरण आशिल्ल्यान उपजिल्होधिकार्‍यांक शांतिकाय राखपा खातीर यत्न करपाच्यो सुचवण्यो करपाक सांगतां, अशें सांगलें. दुसर्‍या दिसा त्याच मंत्र्यांन घडणुके सुवातेर येवन ताणाचें वातावरण निर्माण केलें. गांवाभायल्या लोकांनी जो बेकायदेशीर जमाव करून मंत्र्याचे हाजेरींत गांवांत तणाव निर्माण केलो ताची खोलायेन चवकशी करची, अशें पत्र धाडपाची मागणी केल्या.
जिल्होधिकारी प्रशासन आनी पुलिसांची कारवाय फकत सां जुझे दी अरीयालच्या ग्रामस्थां आड कित्याक केली, असो प्रस्न करून जिल्हाधिकार्‍यांकडेन चवकशी करपाची मागणी करची अश्या विशयाचे निवेदन ग्रामस्थांनी सरपंचांक दिलें. बेकायदो कामां करून गांवां भायल्या लोकांनी गांवांत ताण निर्माण केलो आनी प्रशासनान ग्रामस्थांचेरूच गुन्यांव दाखल केले. गांवच्या लोकांचे प्रस्न पंचायत मांडची ना जाल्यार कोण मांडटले, असो प्रस्न पंच जॉयसी डायस हांणी केलो.

मजगतीं, पंचायतीची बसका ३ मार्चाक जातली. हे बसकेक गांवच्या घडणुकांचेर विस्तृत चर्चा करतले. तशेंच ग्रामस्थांची मतां जाणून घेवन थाराव घेतले.