गोविंद गावडे हांणी चार्ल्स कुरय्या फावंडेशनासंबदी केल्ल्या विधानाचो ‘आप’ कडल्यान निशेध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय पत्रक
पणजीः कला अकादमीच्या नूतनीकरणा संबंदी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी चार्ल्स कुरय्या फावंडेशना संबंदी केल्ल्या विधानाचो आम आदमी पक्षान (आप) निशेध केला. नूतनीकरणा संबंदी सरकाराक प्रश्न विचारपी कुरय्या फावंडेशन कोण, अशें गावडे हांणी विचारल्लें. आपान ताचो निशेध करतनाच फावंडेशनाक अकादमीत चलिल्ल्या कामाची पळोवणी करपाक दिवची अशी मागणी केल्या.
कुरय्या फावंडेशन कला अकादमी संबंदीच्या मुद्यांचेर सरकाराक हुकूम दिवपाक शकना अशे सांगून तांचे वास्तुकलेचेर टिप्पणी केल्ली. येता त्या 10 दिसांत गोविंद गावडे हांणी कलाकार आनी कुरय्य फावंडेशनाक कला अकादमींत चलिल्ल्या कामाची पळोवणी करपाक दिली ना जाल्यार अकादमी सामकार कलाकारांक घेवन आंदोलन करपाची शिटकावणी आपान दिल्या.
मंत्री गोविंद गावडे स्वता एक कलाकार आसा. ताका लागून तांचे कडल्यान अशा विधानाची अपेक्षा नाशिल्ली. हाचे पयलीं अकादमीतल्या ब्लॅक बॉक्साचें नूतनीकरण आठ-धा वर्सां आदीं केल्लें. तेन्ना सावन ताचें सोबितपण शेणलां. नूतनीकरणाच्या नांवान आमकां कला अकादमीची सोबितकाय ना नपयत करपाची ना अशें आपाचो फुडारी आनी नाट्यकर्मी राजदीप नायक हांणी म्हणलां.
कोरोना काळांत साबार लोक त्रासांत पडिल्ले आसतना गावडे हांणी निविदा मागयनास्तना विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ले कडेन आसतना 50 कोटी रुपयांचें नूतनीकरणाचें काम हातांत घेतिल्लें. ह्या कामात गडबड आशिल्ल्यान गावडे कुरय्या फावंडेशनाच्या वांगड्यांक ताची तपासणी करपाक दिनात असो आरोप आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक हांणी केला. कुरय्य फांवडेशना संबंदी प्रश्न विचारपी गावडे हांणी कला आनी सांस्कृतीक मंत्री म्हणून फाटल्या पांच वर्सांत कितें केलें तें दाखोवचें अशें सुरेल तिळवे हांणी ताकां सांगलां.