गोवा शिपयार्डांत जावपी मुलाखतींची तारीख वाडयतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुलाखतींक सामकार कशें वचप हाचें दितले प्रशिक्षण; शिपयार्ड वेवस्थापनाचें आस्वासन: मनोज परब

वास्को: गोवा शिपयार्डांत 200 वेगळ्यावेगळ्या पदां खातीरच्या मुलाखतींची निमाणी तारीख वाडोवपा संबंदी तशेंच थळाव्या तरणाट्यांक मुलाखतींक सामकार कशें वच्चें हे संबंदी योग्य तें प्रशिक्षण दिवपाचें आस्वासन गोवा शिपयार्ड वेवस्थापनान दिल्ल्याचें रिव्होल्युशनरी गोवन्साचे मुखेली मनोज परब हांणी स्पश्ट केलें. आमच्यो हेर मागण्यो मान्य करपाचेंय आस्वासन तांणी दिलां. पूण त्यो मान्य जाल्यो नात जाल्यार थळाव्यां सयत रस्त्यार देंवपाची तशेंच खंयच्याय पांवड्यार वचपाची आमची तयारी आशिल्ल्याची शिटकावणी तांणी दिली.

थळाव्यांक रोजगार मेळचो हे खातीर कांय दिसां पयलीं भाजपान एक ‘ड्रामा’ केल्ल्याचो दावो तांणी केलो. आमदार विरेश बोरकार हांणीय गोवा शिपयार्डांतल्या वेगळ्यावेगळ्या पदां खातीर चडांत चड तरणाट्यांनी अर्ज करचें अशें आवाहन केलें.

सांत आंद्रेंचे आमदार विरेश बोरकार, मनोज परब आनी हेर आरजी पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारा सांजवेळा उसरां गोवा शिपयार्ड वेवस्थापनाक आपल्या मागण्यांचें निवेदन दिलें. तशेंच गोवा शिपयार्डाच्या पदाधिकाऱ्यां कडेन चर्चा केली. चर्चे वेळार आमी तांचे मुखार आंकडेमोड सादर करून थळाव्या तरणाट्यांक नोकऱ्यांचे बाबतींत कशे कुशीक उडयतात हे संबंदी म्हायती दिली. एकूण चर्चा सकारात्मक जाल्ल्याचें परब हांणी सांगलें.

गोवा शिपयार्डांत 70 ते 75 टक्के रोजगार गोंया भायल्या लोकांक मेळटात. हालींच 686 सर्वसादारण पदां खातीर गोंयच्या तरणाट्यांक कुशीक दवरिल्ल्याचें दिसून आयलें. देशांतल्या हेर भौशीक उपक्रम अशिल्ल्या शिपयार्डांत नोकरे खातीर थळावी भाशा येवप गरजेचें आसा. तशेंच थळाव्यांक प्राधान्य दितात. पूण गोवा शिपयार्डांत ह्या गजालीं कडेन आडनदर करतात. पूण फुडारांत कोंकणी, मराठी भाशेचें ज्ञान सक्तीचे करतले अशें आस्वासन वेवस्थापना वतीन दिलां अशें परब हांणी सांगलें.

गोंयांतल्या उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थां मदीं आनी हेर संस्थां मदीं वचून थंयच्या प्रशिक्षणार्थींक मुलाखती संबंदी गोवा शिपयार्डाचे अधिकारी प्रशिक्षण दितले अशें आस्वासन तांणी दिल्ल्याचें परब हांणी सांगलें. आमी गोवा शिपयार्डांतल्या विवीध पदां संबंदी तरणाट्यां मदीं जागृताय करतले अशेंय तांणी म्हणलें.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘व्होकल फॉर लोकल’ ही घोशणा करतात जाल्यार हांगासरल्या थळाव्यांक रोजगारां मदीं प्राधान्य कित्याक दिनात असो प्रस्न तांणी उपस्थीत केलो. बँक, रेल्वे आनी सरकारी उपक्रम आशिल्ल्या हेर आस्थापनां मदीं थळाव्यांक रोजगार मेळचे हे खातीर आमी यत्न करतले अशें परब हांणी सांगलें.

पंचायत वेंचणूक लडयतले: परब

आमी पंचायत वेंचणुको लडयतले. गांव आनी गोंयकारपण सांबाळपाची गरज आसा. ते खातीर आमी वेगळ्यावेगळ्या पंचायतींनी पॅनल तयार करतले. पंचायती फक्त उत्पन्नाचो दाखलो बी दिवपा खातीर नासतात. तांचो अधिकार खूब मोटो आसता. ते खातीर तारणाट्यांक योग्य तें प्रशिक्षण दितले अशें मनोज परब हांणी सांगलें.