गोवा डेरीचेर काशी नायकाक बेकायदो नेमिल्ले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दूदकारांचो आरोप, वेव्हारांची चवकशी करपाची मागणी


पणजी : गोवा डेरीचे ओएसडी काशी नायक हांणी दूद उत्पादकांचेर केल्ले आरोप खरे नात. तांकां पद सोडचें पडिल्ल्यान ते बेजार जाल्यात. प्रशासकीय समितीन तांकां बेकायदेशीर पद्दतीन नेमिल्ले. ते आतां सहकार खात्याची मान्यताय आसा, अशें फट सांगतात. ओएसडी म्हूण नायक हांणी केल्ल्या सगल्या वेव्हारांची चवकशी करची, अशी मागणी दूद उत्पादकांनी केल्या.
सहकार निबंधक कार्यालयान 1 एप्रीलाक काशी नायक हांची कबलात पद्दतीचेर केल्ली नेमणूक बेकायदेशीर आसा. ते विशीं खुलासो करचो, अशें पत्र समितीक बरयिल्लें. समिती सहकार निबंधकान नेमिल्ली. देखून कसलोय निर्णय घेतना सहकार खात्याची परवानगी घेवपाक जाय. मात तांची परवानगी आशिल्ली अशें समिती आतां सांगून दूद उत्पादकांची दिशाभूल करता. निबंधक कार्यालयांतल्यान पत्र येवन पसून नायक हांणी वर्सुकीं साबार बसकेची नोटीस ओएसडी म्हूण कशी काडली, निबंधका परस प्रशासकी समिती श्रेश्ठ व्हय? अशें प्रस्न दूद उत्पादकांनी विचारल्यात.
वर्सुकीं सभेंत सभासदान कायदेशीर, तंत्रीक बाजू विचारप म्हणजे गोंदळ घालप? नायक हांणी स्वता जावन राजिनामो दिवंक ना, जाल्यार साबार बसकेंत तांकां तो दिवपाक भाग पाडटले. नायक हांणी कबलात क्र. 9 चो भंग केल्ल्यान तांचे कडल्यान तीन म्हयन्यांचो पगार वसूल करून घेवचो, अशें दूद उत्पादकांनी म्हणलां.