गोवा डेरीची सभा वादळी थारुये

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अर्थीक वेव्हार तपासणेक मेळ्ळी ना मान्यताय

फोंडें: गोवा डेरीची 2020-21 वर्साची साबार बसका बुधवारा सकाळीं 10 वरांचेर कुर्टी हांगाच्या सहकार भवनांत आयोजीत केल्या. पूण दूद उत्पादकांनी 2019-20 वर्साच्या अर्थीक वेव्हार तपासणेक मान्यताय मेळूंक नाशिल्ल्यान तांत्रीक त्रुटी वयल्यान सभा वादळी थारपाची शक्यताय आसा. तशेंच गोवा डेरींत केल्ली कामगार भरतीच्या प्रस्नाचेर दूद उत्पादक आक्रमक जावपाची शक्यताय आसा.

दूद उत्पादकांनी 2019-20 वर्साच्या अर्थीक वेव्हार तपासणी खातीर तीन लेखा परिक्षकांची नेमणूक करपाचो थाराव साबार बसकेंत घेतिल्लो. पूण गोवा डेरीच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जींतल्या लेखा परिक्षका कडल्यान अर्थीक वेव्हाराची तपासणी करून घेतिल्ल्यान दूद उत्पादक मान्यताय दिवपाची शक्यताय उणी दिसून येता.

तेच बरोबर गोवा डेरीची अर्थीक स्थिती बिकट आसतना नोकर भरती करची न्हय असो थाराव लेगीत दूद उत्पादकांनी साबार बसकेंत घेतिल्लो. तशेंच खूबशा तांत्रीक त्रुटी वयल्यान साबार बसकेंत दूद उत्पादक आक्रमक जावपाची शक्यताय आसा. अर्थीक वेव्हार तपासणीचो खर्च अधिकाऱ्या कडल्यान वसूल करून घेवपाचो थाराव लेगीत बुधवारा जावपी साबार बसकेंत दूद उत्पादक घेवपाची शक्यताय आसा.