गोवा डेरीक जाय ‘संजिवनी’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोवा डेरीचे सगले वेव्हार पारदर्शक जावचे, हे खातीर सरकारान पावलां उखलपाचो वेळ आयला. कारण कांय जाणकारांच्या मतान, गोवा डेरी ‘संजिवनी’ (साकर कारखानो) जावपाच्या मार्गाचेर आसा.

गोवा डेरीन दुदाचें मोल चार रुपया वाडोवपाचें थारायलां. 2 रुपया शेतकारांक तर उरिल्ले 2 रुपया गोवा डेरीक मेळटले. हे पयशे पसून शेतकारांच्या कल्याणा खातीर खर्च करतले, अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलां. ही वाड सगल्या प्रकारांच्या दुदाचेर आसतली. गोंयांतली दुदाची वाडटी मागणी मतींत घेवन गोंय सरकारान 1989 वर्सा गोवा डेरीची स्थापना केल्ली. राज्यांतल्या 178 सहकारी दूद सोसायट्यांक तिचें वांगडी पद मेळिल्लें. 1 लाख 91 हजार कुटुंबांक ही संस्था जोडिल्ली. दिसाक 65 हजार लीटर दूद गोवा डेरी मेळयता आनी ताचेर प्रक्रिया करून तें बाजारांत हाडटा. एका अदमासा प्रमाण, गोंयची दुदाची दीसपट्टी गरज साडेतीन लाख लीटर. मात, सुरवेक सावन गोवा डेरीक तितलें दूद बाजारांत हाडप जमूंक ना. अजून ती ते खातीर संघर्श करता. दिसाक एक लाख लीटर दूद उत्पादन करपाची तिची तांक आसा. मात अजून मेरेन उत्पादन वाडना. गोवा डेरीचेर आतां सरकाराचें प्रशासन आसा. पूण मुळांत तिचे 12 संचालक. 176 दूद सोसायट्यांचे चॅरमन ते वेंचून काडटात. ह्या चॅरमनांक 16 हजारां वयर शेतकार वेंचून काडटात. संचालक वेंचून जाले काय डेरीचो चॅरमन निवडपाचें काम तांचें. पूण फाटलीं दोन वर्सां परस चड काळ डेरीचें काम सरकार नियुक्त प्रशासक पळयता. कच्चो म्हाल (गोरवांचें खाण, वखदां बी), यंत्रां खरेदीचें गैरवेवस्थापन जाल्ल्याच्यो शेतकारांच्यो कागाळी वतकच सहकार निबंधकान सात वांगड्यांचे संचालक मंडळ अपात्र केलें, वेवस्थापकी संचालकाक निलंबीत केलो आनी डेरीचो ताबो प्रशासका कडेन दिलो. हालींच गोवा डेरींत न्हयकारिल्ल्या म्हालाचें 26 लाखांचें बील गोंयां भायले एके कंपनीक दिल्लें, असो आरोप जाल्लो. उपरांत डेरी प्रशासनांत अदलाबदल जाली. सध्या ह्या प्रकरणाची चवकशी चालू आसा.
म्हारगाय ही फक्त उत्पादकांकूच लागना, ती गिरायकाकूय लागता. तरीय ते बाबडे ती मानून घेतात. कारण आमचो देश मुखार सरपाक जाय. गोवा डेरीच्या दुदाचें मोल वाडोवचे पयलीं जमाखर्च (बॅलन्स शिट) लोकां सामकार येत? मोल वाड नेमकी कित्या खातीर केल्या. नेमके कसलें मोल वाडलां, तेंय लोकांक कळ्ळ्यार बरें. गोवा डेरींत नेमके कितलें उत्पादन जाता, चड कित्याक जायना, हाचे फाटलीं कारणां सोदून ताचेर उपाय घेवपाक जाय. फाटीं गैरप्रकार जालो, ते खातीर एका- दोगांक पदां सोडचीं पडलीं. तांचेर नेमकी कितें कारवाय जाल्या, हाचेर उजवाड पडटलो? गोरवां खावड प्रकल्पाचीय म्हायती सोभेमाजार येवंक जाय. गोंयांतलीं दूद विक्री केंद्रां कितलीं आसात, तीं कितले लिटर दूद घेतात. लोकांक दूद विकत घेवपाक जाय जाल्यार तीं दीसभर उक्तीं आसतात काय? मदीं गोवा डेरीच्या कांय शेतकारांनी बंड केल्लें. दूद विकत घेतात, ताचें मोल वाडोवन दिवचें अशी तांची मागणी आसली. त्याच काळांत सुमूल दूद कंपनी आयली. गोवा डेरीक अपशकून करपाकूय कांय जाणांनी ती गोंयांत हाडली, असोय बोवाळ जाल्लो. आतां गोवा डेरी सोडल्यार हेर सगल्या दूद कंपन्यांक बरे दीस आयल्यात, असो थोड्यांचो दावो. तो सामकोच न्हयकारूं नजं.
गोवा डेरीचे सगले वेव्हार पारदर्शक जावचे, हे खातीर सरकारान पावलां उखलपाचो वेळ आयला. कारण कांय जाणकारांच्या मतान, गोवा डेरी ‘संजिवनी’ (साकर कारखानो) जावपाच्या मार्गार आसा. सरकारी खर्चान कितले धवे हती पोसतले? गोंयांत धवल क्रांती जावपाक जाय जाल्यार गोवा डेरीक ‘डबल आॅक्सिजना’ ची गरज आसा. जग खूब सुवार्थी जालां. फायदो ना जाल्यार तें स्वास पसून घेवपाचें बंद करतलें. ते खातीर निसुवार्थी लोकांनी सदांच जागे रावंक फावो. भायल्यो दूद संस्था आपलीं पाळांमुळां हांगाचे खोल भुंयेंत रोमून झेतान उब्यो आसात. आमच्या गोवा डेरीकूय सरकारान ते दीस दाखोवचे. डेरीच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी मनात घेतल्यार हें सहज शक्य आसा. जाय ती फक्त इत्साशक्त.