गोवा अर्बन कॉ. क्रेडीट सोसायटीच्या कॅलॅण्डराचें अनावरण 

कॅलॅण्डराचें अनावरण करतना बाजीराव सावंत. वांगडा दामोदर फडते, तुळशीदास कुंडयकार, लक्ष्मण रायकार, समील वळवयकार, बाबली चोडणकार.(रामानंद तारी)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

माशेल: फाटल्या पांच वर्सां सावन आमचे सोसायटी वतीन नेमान आमी कॅलॅण्डर काडटात. अंदूं आमी हातूंत कांय बदल केल्यात. उत्कृश्ठ भागधारकांचो बसकेंत भोवमान, तशेंच विध्यार्थ्यांचो भोवमान आनी हेर म्हत्वाचे फोटो आमी ह्या कॅलॅण्डरांत घातल्यात. फाटलीं 2 वर्सां म्हामारीच्या काळांत लेगीत आमच्या धा फाट्यांतल्यान बरो वेवसाय जाला. ह्या कॅलॅण्डरा वरवीं भागधारकांक कितेंय तरी नवे पळोवपाक मेळटले असो विश्वास ओल्ड गोवा अबॅन कॉ. क्रेडीट सोसायटीचे सचीव दामोदर फडते हांणी उक्तायलो.  

आदलें गोंय हांगच्या ओल्ड गोवा अर्बन कॉ. क्रेडीट सोसायटीच्या 2023 वर्साच्या कॅलॅण्डराचे अनावरण कार्यावळीक ते उलयताले. 

ह्या वेळार सोसायटीचे सड सचीव बाजीराव सावंत, संचालक समील वळवयकार, लक्ष्मण(बाबू) रायकर, तुळशीदास कुंडयकार, वेवस्थापकीय संचालक बाबली चोडणकार आनी हेर हाजीर आशिल्ले.  

सुरवातेक बाजीराव सावंत हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो. उपरांत तांचेच हस्तुकीं कॅलॅण्डराचें अनावरण जालें. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन समील वळवयकार आनी उपकार लक्ष्मण (बाबू) रायकार हांणी मानले.