गोडेंमुताचें दुयेंस नियंत्रणांत हाडपाक कुडीची घेयात जतनाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सद्या चडश्या लोकांक गोडेंमुताचें दुयेंस जालां. ताण, व्यस्त जीण, आहार अश्या जायत्या गजालींक लागून गोडेंमुताचें दुयेंस लागू जाता. देखून गोडेंमुताचें दुयेंस लागू जाल्यार तें नियंत्रणांक हाडपा खातीर स्वताचे कुडीची जतनाय घेवप खूब गरजेचें.
गोडेंमुताचें जाल्या उपरांत ताचे कडेन आडनदर करची न्हय. रगतांतली साकर नियंत्रीत करपाक व्यायाम, योग्य जेवण, वखदां वेळार घेवप खूब म्हत्वाचें.
तुमची साकर अचकीत वाडली जाल्यार मागीर उच्च तंतू आशिल्लीं खाणां खावचीं. हाका लागून तुमची साकर नियंत्रीत करपाक मदत जातली. तुमच्या रगतांतली साकर बद्धकोष्ठताये कडेन संबंदीत आसता. पोट निवळ दवरचें ना तर तुमची रगतांतली साकर वाडूंक शकता, देखून तंतू भरपूर आशिल्लें अन्न खावप खूब गरजेचें. तंतू भरपूर आशिल्लीं खाणां तुमचे कुडी खातीर खूब फायद्याचीं. तीं तुमची साकर नियंत्रीत करपाक मदत करतात.

भरपूर उदक पियेवचें : तुमकां गोडेंमूत जालां आनी तुमचे कुडींतली साकर पातळी नियंत्रीत करपाची आसल्यार भरपूर उदक पियेवप म्हत्वाचें. उदक तुमची साकर नियंत्रणांत दवरपाक मदत करता. उदक इन्सुलिनाची क्रिया प्रभावीपणान वाडयता. देखून उदक पिल्यार तुमच्या अचकीत साकर वाडपाचेर उण्या काळांतूच नियंत्रण दवरपाक मदत जाता. देखून खूब उदक आमचे कुडीक फायद्याचें थारता.
कुडींतली साकर नियंत्रीत करपा खातीर व्यायाम खूब म्हत्वाचो. व्यायाम तुमचे कुडीक गरजेचो आनी फायद्याचो. व्यायाम केल्यार तुमची कूड हालता आनी तुमचे कुडीक उर्जा मेळटा, तुमचे स्नायू घट्ट जातात आनी तुमची रोगप्रतिकार शक्त वाडोवपाक मदत जाता. रगतांतली साकर नियंत्रीत करपाक मदत करता.