गोंय म्हजें भूंय भानगडीचें!!

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

घर, जमीन कोणें, कशी विकली, विकत घेतली, सगलें बेकायदेशीर आसा हें खबर आसूनय कोणे कागदां तयार केलीं, त्या सगल्यांची चवकशी जातली

गोंय म्हजें भांगराचें, सोबीत म्हजें गोंय, सुंदर तूं गोवा…… अशा म्होवाळ उतरांनी गोंयचें, हांगाच्या सैमाचें, गोंयकारांच्या सुशेगाद, मोगाळ सभावाचें वर्णन करपी गीतां, कविता सगल्यांनी आयकल्याच आसतल्यो. गोंयचो आंवाठ 3702 चौखण किलोमिटर. महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्गाचें क्षेत्रफळ आसा, 5207 चौ. किमी. त्या जिल्ह्या परस आमचें राज्य ल्हान आसा. म्हणटकच हांगा जमीन कितली आसतली हाची कल्पना करची. तरीय मेळटा तो पयशेकार (भायलो आनी भितरलोय) गोंयांत जमीन घेवपाक घिट्टी घालता. बंगले घेवपाक रांको लायता. कारण गोंय शांत, सैमसुंदर. हांगा कोण किजिलां करीनात. ताण, तणाव, झगडीं, दंगली हांगा नात. म्हणटकच बरेच लोक निवृत्ती उपरांत वा सुटये खातीर गोंयांत येवन रावप पसंत करतात. कांय जाणांनी हांगां बंगले, जमनी घेतल्यात, हें वेगळें सांगपाक नाका. अर्थांत कायदेशीर मार्गान भारतीय नागरीक देशांतलीं कांय राज्यां सोडल्यार हेर खंयूय जमीन, घर घेवपाक शकता. ताका विरोध जाता, पूण कायद्यान कोण तांकां जमीन घेवपा पसून आडावंक शकना. बाजारांत खूब मागणी म्हणटकच मागीर गैरप्रकार जातात. जमनी बाबतींत गोंयांतूय ते जाल्यात, हें सगल्यांक खबरूच आसतले.
जमनी कश्यो हातासल्यात, विकल्यात ते विशीं वेगळें सांगपाक नाका. फाटलें सप्तकभर हो विशय गाजता. ही भानगड खंय हजार- देड हजार कोटी रुपयां परस चड आसा, असो पुलिसांक दुबाव आसा. लागीं- लागीं सगल्याच पुलीस स्टेशनांनी कागाळी नोंद जाल्यात. मात पुलिसांनी तांची खोलायेन चवकशी करूंक नाशिल्ली. कांय केशी वयले वयर तपाशिल्ल्यो. आतां खास एसआयटी स्थापन जाल्या म्हणटकच पुलिसांक ह्यो वादग्रस्त जमनी खरवडून तांच्या मुळां कडेन वच्चें पडटलेंच. विक्रांत शेट्टीन एकट्यानूच 70 मालमत्ता विकिल्ल्याचें पुलीस तपासांत उक्ताडार आयलां. दर्यांत फक्त हिमनगाचें ल्हानशें तोंक दिसता. ताचो उरिल्लो 100-200 पटीन व्हडलो वांटो उदकांत आसता. विक्रांत शेट्टी हो जमीन भानगडीच्या हिमनगाचें फक्त ल्हानशें तोंक. आतां सरकारान मनार घेतलांच जाल्यार सगलोच हिमनग भायर येतलो, अशी आस्त. पुलिसांनी संचालक, मामलेदार, सब रजिस्ट्रार आनी कांय लोकां आड गुन्यांव दाखल केला. जाळें उडयलां, आतां भितर कितलीं नुस्तीं (लॅण्ड शार्क) फारावतात काय जाळ तोडून पपा काडटात, तें पळोवपाचें! सगली बेवारस मालमत्ता सरकार ताब्यांत घेतलें. हडप केल्ले जमनींचें सेल डीड रद्द करतलें, अशें मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. हें शक्य आसा जाल्यार बेगीन करचें. घर, जमीन कोणें, कशी विकली, विकत घेतली, सगलें बेकायदेशीर आसा हें खबर आसूनय कोणे कागदां तयार केलीं, त्या सगल्यांची चवकशी जातली. दोशी व्यक्तींचीं नांवां, खंयची जमीन तें जाहीर जाल्यार गोंयकारांरुय हातूंत कोण घुस्पल्यात तें कळटलें. चुकीक माफी ना, हें ह्या सगल्या जमीन खायऱ्या गुन्यांवकारांक कळूं दी.
दुसरे वटेन सरकार कोमुनिदाद संहितेंत (कोड) कांय बदल करपाक सोदता. विधानसभेंत कायदो दुरुस्तीक मान्यताय मेळटकच हे बदल जातले. ताका लागून उद्देगिक प्रकल्पा खातीर कोमुनिदादीन मान्यताय दिवंक ना जाल्यारुय सरकाराक जमीन घेवपाक मेळटली. कोमुनिदाद वेंचणुकेचे, समिती बरखास्त करपाचे अधिकार सरकाराच्या हातांत येतले. आतां ह्या निर्णया आड कोमुनिदादींनी अजून व्हडलोसो आवाज करूंक ना. पूण तो जावं येता. वयर ज्यो जमनी स्वाहा केल्यात तातूंत कोमुनिदादींच्योय जमनी व्हड प्रमाणात आसात. सेरुला कोमुनिदाद हें एकूच प्रकरण गाजलां. उरिल्ल्यांचो आवाजूय आयकुंक येवपाची शक्यताय आसा. हे जमीन भानगडींत फकत सरकारी अधिकारी, सामान्य नागरिक सांपडटात, काय आदले, आतांचे राजकी फुडारी तेंय सामकार येतलें. पूण जें कितें जालां, तें म्हाभिरांकूळच आसा, हें कोणूय मान्य करतलो.
एकूणच भांगराची भूंय आशिल्ल्या गोंयाक काळीं खतां लावपी हें जमीन प्रकरण फुडल्या कांय दिसांनी खाची- कोनशांनी गाजपाचें आसा, इतलें मात निश्चीत.