गोंय-बेळगांव चोर्ला मार्गा वयली अवजड वाहनांची येरादारी बंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जिल्होधिकाऱ्याचो आदेश; 19 मार्च 23 मेरेन आसतली बंदी

वाळपय: उत्तर गोंय जिल्होधिकाऱ्यान गोंय-बेळगांव (चोर्ला) म्हामार्गा वयल्या अवजड प्रकारचे येरादारीक बंदी घालपाचो आदेश जारी केला. 19 मार्च 2023 मेरेन ही बंदी आसतली. हाचे पयलीं दोन फावटी अशे तरेचो आदेश जारी केल्लो. पूण ह्या आदेशाची अंमलबजावणी करपाक सरकाराची यंत्रणा पुरायपणान अपेशी थारली. हाका लागून नव्यान जारी केल्लो आदेश कितलो मेरेन प्रभावी थारतलो हो दुबाव आतां वाहन चालक आनी नागरिकांनी उक्तायला.

गोंय-बेळगांव मजगतच्या चोर्ला वाठारांतल्यान व्हड प्रमाणांत अवजड वाहनांची येरादारी जाता. हाका लागून प्रवाशांक व्हड प्रमाणांत धोको निर्माण जायत आसता. हे खातीर ह्या म्हामार्गा वयल्यान अवजड वाहनांचे येरादारीक बंदी घालची, अशी मागणी खूबशे फावटी केले उपरांत दोन वर्सां सावन ह्या म्हामार्गा वयली अवजड प्रकारचे येरादारीक बंदी घालपाचो आदेश सेगीत जारी केल्लो. पूण हाची अंमलबजावणी करपाक पुलीस, येरादारी खातें पुरायपणान अपेशी थारलां. तेच प्रमाण सत्तरी म्हालांतली उपजिल्होधिकारी कचेरीची यंत्रणा ह्या कामाक उणी पडली.

फाटल्या सुमार स म्हयन्या सावन ह्या म्हामार्गा वयल्यान अवजड वाहनांची येरादारी सुमारा भायर वाडल्या. खास करून रेंवेची येरादारी, खडयेची येरादारी व्हड प्रमाणांत जायत आसता. हे खातीर ह्या म्हामार्गा वयल्यान प्रवास करप सद्या तरी प्रवाशांक घातक थारलां. आतां उत्तर गोंय जिल्होधिकाऱ्यान नव्यान आदेश जारी करून 19 मार्च 2023 मेरेन अवजड वाहनांची येरादारी बंद उरतली असो आदेश दिला. पूण ह्या आदेशाची अंमलबजावणी खरेंच जातली काय कितें असो प्रस्न सद्या नागरिकांनी उपस्थीत केला.

तेच प्रमाण ह्या म्हामार्गा वयल्यान प्रवासी वाहनांक होंडा, सांखळी सरकारी समाजीक हॉस्पिटल हांगासरल्यान पुरायपणान प्रतिबंध केलां.

हे विशीं नागरिकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण, फाटल्या 15 दिसां सावन सेगीत ह्या म्हामार्गार येरादारीची कोंयडी जाता. अशे तरेची येरादारी करपी ट्रक सेगीत ब्रेकडावन जायत आशिल्ल्यान येरादारीक आडमेळीं निर्माण जाता. हाका लागून प्रवासी वराचीं वरां ह्या म्हामार्गार आडकून उरतात.

मजगतीं, जिल्होधिकाऱ्यान दिल्ल्या आदेशाची अंमलबजावणी करपा खातीर सरकाराची यंत्रणा खरेंच गंभीर आसा काय कितें असो प्रस्न लोकांनी उपस्थीत केला.

बेळगांव वाठारांतल्यान गोंयांत येवपी अवजड वाहनां गोंयचे शिमेर आडावन धरची अशे तरेची मागणी केले उपरांत हीं वाहनां वळोवपा खातीर गरजेची सुवात नाशिल्ल्याचें कारण पुलीस दितात. पूण पुलीस चुकीची म्हायती दीत आशिल्ल्याचो आरोप लोकांनी केला. कारण गोंयचे शिमेर वाहनां परतून धाडपा खातीर गरजेची सुवात आसा. पूण पुलीस दुबावाची भुमिका घेत आशिल्ल्याचो आरोप नागरिकांनी केला.