गोंय गुन्यांवकारी राजपाटणाचे दिकेन ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पूण शिरसयचो प्रकार हो गुन्यांवाची तेंगशी. गोंय सारख्या प्रगत, साक्षर राज्यांत आजून अंधश्रद्धा आसात, ही पुराय राज्या खातीर ही लजेची गजाल.

मॉन्सुनाचो पावस हुमऱ्यार आसतना राज्यांत विचित्र गुन्यांवकारी घडणुको घडपाक लागल्यात. सोबित आमचे गोंय आता शांत
उरूंक ना, हेंच हातूंतल्यान सिद्ध जाता. चोरयो, खुनाचे प्रकार तशे दिसपट्टे घडतूच आसात. मात, हे दिसांनी ते वाडल्यात. हें सोडून अंधश्रद्धेंतल्यान अत्यंत वायट आनी मनीसपणाक काळें फासपी घडणुको जाल्यात. हातूंतल्यान बोध घेवन गोंयकारांनी सादूर रावपाची गरज आसा. एखाद्या मनशाचें उलोवप वा वागणूक दुबावीत दिसली, जाल्यार शक्यतो पयस रावंक जाय. लागच्या पुलीस ठाण्यांत बेगोबेग म्हायती दिवपाक जाय. अशें जायना. हाका लागून पुलिसांक गुन्यांवकारी वा दुबावित मनशांची म्हायती मेळना. मेळ्ळी तर ती उसरां वा गुन्यांव घडटकुच मेळटा. गुन्यांव घडलो काय लोक जागे जातात. पुलीस गुन्यांवकाराक धरतात. पूण, सबळ पुरावे नाशिल्ल्यान ते सुट्टात.
गुन्यांवकारी घडणुकांचें प्रमाण पळयलें जाल्यार पुलीस वा कायद्याचो धाक आयज उरुंक ना. एका काळार गोंय बरेच शांत आनी सुरक्षित आशिल्लें. कुलुप करप सोडाच गांवांतले लोक दारां उक्ती सांडून शेजाऱ्यांगेर वताले. काम वा गजाली करून वर- देड वरान घरा येताले. आयज ही स्थिती उरूंक ना. शारां सयत गांवांनी सुद्धा चोरयो जावपाक लागल्यात. गोंयची लोकसंख्या वाडत आसा. पर्यटन हो राज्याचो मुखेल उद्देग. कोरोना वेळार पर्यटन बंद आशिल्लें. कोरोनाची खरसाण उणी जाल्ल्यान आतां पर्यटक येवपाक लागल्यात. खण उद्देग बंद जाल्ल्यान पर्यटन होच राज्याचो आतां मुखेल आधार. पर्यटनाक लागून रोजगार मेळटा. हॉटेलां, वेवसायिकांक वेवसाय मेळटा. हें खरें आसलें तरी पर्यटनाचे काय दुश्परिणाम आसात. रेव पार्ट्यो, घुंवळे वखदांचो वावर आनी कोयराचें प्रमाण वाडपाक पर्यटनाचो अप्रत्यक्ष वांटो आसा. पर्यटन बंद जावचें वा पर्यटनाक विरोध जावचो, असो अर्थ कोणें काडचो न्हय. तरी वायट पद्दतीचें पर्यटन जसजशें वाडटलें, तसतशो गुन्यांवकारी घडणुकांत वाडटल्यो. इतलो तेंप पर्यटक दर्यादेगांचेर दिसताले. आतां ते गांवांगांवांनी दिसपाक लागल्या. पेडणे, बार्देश म्हालांनी हाचो अणभव येता. हाका लागून गांवांनी घुंवळे वखदांचें प्रमाण वाडपाक लागलां. विदेशी नागरिक तशेच पर्यटकांक ड्रग्स जाय म्हूण कांय थळावे लोक पयशां खातीर तीं विकतात. हातूंत झटपट आनी चड पयसो मेळटा. हाका लागून गांवांतले तरणाटे पिड्ड्यार जावपाची भिरांत आसा. खंयचेय गजालीची एक सांखळी आसता. विदेशातल्यान पर्यटक येतात, तातूंतले काय जाण घुंवळे वखदा घेवन येतात. तांचे वास्तव्य वाडलें जाल्यार थळाव्या लोकां कडेन तांचे संबंध तयार जातात. थळाव्या तरणाट्यांचो घुंवळे वखदां कडेन संपर्क येवप शक्य जाता. हाका लागून ड्रग्सांचो वावर सुरू जाता. ड्रग्साक लागून काय जाणांच्या बोल्सांनी पयशे खुळखुळपाक लागता. हातूंतल्यान झगडी जावन गुन्यांवकारी घडणुको घडटात.
गांवगिऱ्या वाठारांतले पर्यटन वाडचें म्हूण सरकार आता साबार उपक्रम सुरू करपाचो आसा. हाका लागून थंय पर्यटकांचो वावर आनीक वाडटलो. ते पर्यटक नशा करपी आसल्यार गांवांनी घुवळे वखदां सयत गुन्यांवकारी घडणुकांचें प्रमाण वाडपाची भिरांत आसा. रस्त्यांची कामा नेटान सुरू आसा. प्रकल्प तशेच घरांची बांधकामां चलतात. चडशे मजुर भायल्या राज्यांतल्यान येतात. भाडें उणें आशिल्ल्यान ते गावांत रावतात. गुन्यांवकारी घडणुकांत स्थलांतरीत मजुर वा कामगारांक अटक जावपाचें प्रमाण चड आसा. बायलेचो खून करून मजूर फरारी, अशो बातम्यो दिसाळ्यांनी आसतात. दरोडे तशेच चोरयांच्या गुन्यांवात भायल्या मजुरांक अटक जाल्या.
बरेच गोंयकार मोठीं घरां बांदतात आनी रूम भाड्याक दितात. भाड्याक दितना भाडेकरूची म्हायती घेवपाक जाय. ती लागच्या पुलीस स्टेशनाक दिवपाक जाय. तशे आदेश जिल्होधिकाऱ्यांनी बरेच खेपो दिल्यात. भाड्याक लावपी लोकांची म्हायती एकठांय करपाची मोहीम मदीं पुलिसांनी सुरू केल्ली. पुलिसांच्यो सुद्धा काय मर्यादा आसतात. सगळ्या घरांक भेट दिवन ती म्हायती एकठांय करूं शकनात. लोकांनी स्वता ती दिवन पुलिसांक सहकार्य करपाची गरज आसा. दरोडे तशेच खुनांनी भाडेकरूचो हात आशिल्ल्याचे प्रकार घडल्यात. लग्न सुवाळ्यांनी चोरी जावपाचे प्रमाण वाडलां. हालींच्या दिसांत फोंडें वाठारात भांगराच्यो वस्ती चोरपाचे प्रकार घडल्यात. लग्नाच्या घरा भायर मंडप आसता. रोशणाय केल्ली आसता. हाका लागून अज्ञातांक लग्न सुवाळ्याची म्हायती मेळटा. ही संद सादून चोर डल्लो मारता. लग्न वा समारंभाक लागून लॉकरांतल्यो भांगराच्यो वस्ती घरांत आसतात, हे सगळ्यांक खबर आसता. त्यो फारोवपाक लग्न सुवाळो ही आयतीच संद आसता. गिरेस्त लोक लग्नाक लाखांनी रूपया मोडटात. खबरदारेचो उपाय म्हूण एक, दोन खासगी सुरक्षा रक्षक दवरप तांकां सहज शक्य आसा. लग्ना वेळार सुरक्षा रक्षकाची वेवस्था आसप ही काळाची गरज आसा.
चोरयो, दरोडे, विनयभंग असल्यो घडणुको वाडत आसताना आतां बंदखणीत घुंवळे वखदांचो वावर जावपाक लागला. कोलवाळ बंदखणींत ड्रग्स मेळपाच्यो घडणुको बरेच खेपो जाल्यात. गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्टेलात तीं मेळपाचो प्रकार हो गंभीर आसा. शिक्षणिक संस्थां मेरेन ड्रग्स पावल्यात, हें सिद्ध जालां.
डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सरकार मोदी सरकाराक आठ वर्सां पुराय जाल्ल्यांत ते खोशयेत आसा. दर दिसा उक्तावण वा खंयची ना खंयची कार्यावळ आसता. कार्यावळीचेर भर दिनासताना सरकारान कायदो सुवेवस्थे कडेन गंभीरतायेन लक्ष दिवपाचो वेळ आयला. शिरसय भोंदु बाबान आवय फुड्यांत चलयेचेर केल्लो बलात्कार ही तर किळस येवपी घडणूक. साधू, बाबा वा घाडी हांचे प्रस्थ समाजात मोठे आसता. तांचे कडल्यान भावार्थी लोकांक तोपी घालपाचे प्रकार बरेच खेपो जाल्यात. पूण शिरसयचो प्रकार हो गुन्यांवाची तेंगशी. गोंय सारख्या प्रगत, साक्षर राज्यांत आजून अंधश्रद्धा आसात, ही पुराय राज्या खातीर ही लजेची गजाल.

गणेश जावडेकार
9860610762