गोंय-कर्नाटक रींग रोड विचारा खाला

नव्या जुवारी पुलाचें फीत कापून उक्तावण करतना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी. कुशीक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, श्रीपाद नायक, रमेश तवडकार, नलेश काब्राल, विरेश बोरकार, फ्रान्सीस सार्दीन, सदानंद शेट तानावडे, सुभाष फळदेसाय.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवाे जुवारी पूल थारतलो संवसारीक पांवड्या वेलें आकर्शणः नितीन गडकरी

रींग रोडाक लागतले 22 हजार कोटी

पीडब्लुडीच्या अॅपाचें उक्तावण

पणजी : पत्रादेवी सावन थेट कर्नाटका मेरेन रींग रोडाच्या प्रस्तावाचो हांव विचार करतलों. ह्या पुला खातीर 20 ते 22 हजार कोटी रुपया खर्च येतलो. केंद्र सरकार गोंयच्या ह्या प्रस्तावाचो विचार करतलें अशें केंद्रीय रस्ते आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें. जुवारी पुल हो देशांतलेंच न्हय तर संवसारातलें आकर्शण थारतलें, अशेंय तांणी म्हणलें.

जुवारी पुलाच्या एका लेनीचें बिरेस्तारा व्हड दबाज्यांत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. हे कार्यावळीक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, खासदार, राज्यांतले मंत्री, आमदार आनी हजारांनी लोकांची उपस्थिती आशिल्ली.

दिसान दीस वाहनांचो आंकडो वाडत आसा. अपघातांचो आंकडो वाडटा. हाका लागून पत्रादेवी सावन थेट कर्नाटकांत वचपी रींग रोडाचो प्रस्ताव गोंयान मांडला. ह्या प्रस्तावाचो केंद्र सरकार विचार करता. गोंय सरकारान सरकारी जमीन दिवची, ते भायर स्टील, सिमेंटा वेलो जीएसटी माफ करचो आनी हेर साहित्या वेली रॉयल्टी माफ करची. रींग रोडाचो हांव निश्चीत विचार करतां अशें आस्वासन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिलें.

हैदराबाद – पणजी रस्त्या खातीर 6176 कोटी

हैदराबाद ते पणजी हो चार पदरी रस्तो 6 पदरी करपा खातीर 6176 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. कर्नाटका मेरेन 54 किमि रस्तो गोंयांत आसा. जमीन संपादीत करपा खातीर 100 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. हो रस्तो पुराय जातलो. तशेंच भारतमाला प्रकल्पा खाला मुंबय ते कन्याकुमारी हो रस्तो जाता. हाचो लेगीत गोंयाक लाव जातलो अशें गडकरी हांणी सांगलें.

गोंयांत 25 ते 30 हजार कोटींचीं कामां

केंद्रांत भाजपाचें सरकार आयले उपरांत 2014 वर्सा हांव केंद्रांत रस्ते आनी म्हामार्ग खात्याचो मंत्री जालों. गोंयांत तरेकवार कामांचेर 25 ते 30 हजार कोटी रुपया खर्च जातले. मांडवी पुला उपरांत जुवारी पूल पुराय जाला. पत्रादेवी ते करासवाडाे म्हामार्गाचें काम पुराय जालां. करासवाडाे ते बांबोळी मेरेन 17.4 किमि रस्तो येता ते जून मेरेन पुराय जातलो. खांडेपार पूल, रायबंदर रस्तो पुराय जाला अशें तांणी सांगलें.

केंद्रीय बंदर आनी जहाज मंत्री आसतना गोंयाक 12 हजार कोटींचे 30 प्रकल्प मंजूर केल्ले. हातूंतले कांय प्रकल्प पुराय जाल्यात अशेंय तांणी म्हणलें.

जुवारी पुलाचेर घोळटे रॅस्टोरंण्ट, गॅलरी जातलीच

जुवारी पुलाचेर घोळटे रॅस्टोरंण्ट आनी आर्ट गॅलरी करपाचे सर्गेस्त मनाेहर पर्रीकार हांचें सपन आशिल्लें. जुवारी पूल आनीक सोबीत करपा खातीर हें सपन पुराय जातलें. टॉवराचेर घोळट्या रॅस्टोरंण्टांत बसून पुराय गोंय पळोवप शक्य जातलें. टॉवरा खातीर गोंय सराकारन दोन खेपे निविदा जारी केल्ली. निविदेक प्रस्ताव मेळ्ळो ना. हाका लागून टॉवर आनी घोळट्या रॅस्टोरंण्टाचें काम सुरू जावंक ना. कंत्राटदार मेळोवन दिवपा खातीर यत्न करपाचे आस्वासन नितीन गडकरी हांणी दिलें.

विमानतळा मेरेनच्या रस्त्याचेर झाडां लावचीं आनी सोबिताकाय वाडोपाची सुचोवणीय तांणी केली.

पर्रीकाराच्या जोशाक लागून भाजप सरकार : मुख्यमंत्री

अटल सेतूच्या उक्तावणा वेळार सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी आपलो जोश गोंयकारांक दिलो. ह्या जोशाक लागून सेगीत तिसरे खेपे गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेर आयलें अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. जुवारी पुलाच्या बांदकामा वेळार 3 कामगारांक मरण आयलें. मरण आयिल्ल्या कामगारांच्या कुटुंबाक दरेकी 2 लाखांची अर्थीक मजत सरकार दितलें. बोरी पूल तशेंच हेर कामां खातीर राज्याक आनीक 3500 कोटींची गरज आसा, अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलें.

केंद्रा कडल्यान 350 इलेक्ट्रीक बशी

येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांची भेट घेवन इलेक्ट्रीक बशींची मागणी केली. राज्याक 350 इलेक्ट्रीक बशी दिवपाची केंद्राची तयारी आसा, अशें मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलें. बस स्थानकां बस पोर्ट म्हूण विकसीत करपाची मागणी आसा अशेंय गुदिन्होन सांगलें.

वाहनांक रोखडेच बासरी, तबल्याच्या सुराचे हॉर्न

गोंय, गोंयचो सैम आपल्याक खूब आवडटा. पर्यावरणाचे नदरेन गोंयचे लोक संवेदनशील आसात. हाचे मुखार गोंयांतले सगल्या प्रकारचें प्रदुशण थांबाेवपाचो यत्न जावंक जाय. उदका प्रदुशणा बरोबर ध्वनी प्रदुशणूय थांबूंक जाय. ते खातीर आपूण वाहनांचें हॉर्न बदलपाच्या विचारांत आसा. बासरी, तबल्याचे स्वर आशिल्ले हॉर्न वाहनांक बसेवपा विशीं केंद्रा कडल्यान विचार सुरू आसा अशें केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें.