गोंय कन्नड म्हासंघ गोंयांत पंचायत वेंचणुको लडयतलोः सिद्द्ण्णा मेटी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वास्कोः अखील गोंय कन्नड म्हासंघान (एजीकेएम) गोंयांत जावपी पंचायत वेंचणुको लडोवपाचे थारायलां. गोंयांत ज्या पंचायत वाठारांत कन्नड लोकांचो चड राबिता आसा थंय वेंचणूक लडोवपा खातीर उमेदवार उबे करतले अशें म्हासंघाचो मानद अध्यक्ष सिद्दण्णा मेटी हांणी पत्रकारांक सांगलें.
पंचायत प्रभागांची फेररचणूक आनी राखिवता थारायले उपरांत पंचायत वेंचणुको लडोवपा संबंदी निमणो निर्णय घेतले. ज्या सुवातंनी चड कन्नड लोक आसात थंय आमी उमेदवार उबे करतले अशें तांणी समाजसेवे खातीर पीएचडी फावो जाल्ल्यान तांचो राज्यांतल्या कन्नड संघटनांनी केल्या भोवमाना वेळार पत्रकारांक सांगलें,
जून म्हयन्यांत गोंयांत पंचायत वेंचणुको जावपाच्यो आसात. ह्यो वेंचणुको लडोवपाच्यो सुचोवण्यो आमचे राज्यांतले  कन्नड लोक करपाक लागल्यात. 2002 वर्सा सावन आमी सांकवाळ पंचायत वेंचणूक लडयतात आनी आमचे जायते वांगडी पंच म्हणून वेंचून आयल्यात अशें सिद्दण्णा हांणी सांगलें. सांकवाळ पंचायतींत आमचे 5 ते 6 भाव वेंचून आयल्यान आनी म्हजो भाव शरण मेटी दोन फावट सांकवाळ पंचायतीचो दोन फावट सरपंच जाल्लो. आपली घरकान्न कर्नाटक जिल्हो पंचायतीची अध्यक्ष आशिल्ली अशी म्हायती तांणी दिली.
गोंयांत रावपी कन्नडींगांनी पंचायत वेंचणूक लडोवपाची इत्सा उक्तायल्या. आमचे सांकवाळ, दिवचल आनी कळंगुटे वाठारांत प्राबल्य आसा. प्रभाग फेररचणूक, राखिवता पळोवन आमी वेंचणुके संबंदीचो निर्णय घेतले. आमच्या लोकांक जाय जाल्यार तांकां ताचें पॅनल तयार करपाक आमी तेंको दितले आनी पंचायत वेंचणुको लडयतले अशें सिद्दण्णा हांणी स्पश्ट केलें.