गोंयांत 116 ‘स्टार्टअप’ कार्यान्वीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तीन वर्सांत 1,749 तरणाट्यांक मेळ्ळो रोजगार

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयांत सुरू आशिल्ल्या स्टार्टअपांतल्यान फाटल्या तीन वर्सांत 1,749 जाणांक रोजगार मेळ्ळा, अशी म्हायती केंद्रीय कामगार मंत्री रामेश्वर तेली हांणी लोकसभेंत विचारिल्ल्या लेखी प्रस्नाचे जापेंत दिल्या. मजगतीं गोंयांत सध्याचे स्थितींत 116 स्टार्टअप सुरू आसात.
गोंयात सुरू आशिल्ल्या स्टार्टअपा वरवीं 202त 384, 2021त 485 जाल्यार 2022त 880 अशा तीन वर्सांत वट्ट 1,749 जाणांक रोजगार मेळ्ळा. जाल्यार देश पांवड्यार 2020त 1,61,587 जाणांक 2021त 1,98,629 जाणांक आनी 2022त 2,68,823 अशा वट्ट 6,29039 जाणांक रोजगार मेळिल्ल्याचे मंत्री तेली हांणी नमूद केलां.
देशभरांतल्या चडांत चड तरणाट्यांनी स्टार्टअप मोहिमे खाला नोंदणी करून विवीध वेवसाय स्थापन करून स्वयंपूर्ण जावचे अानी हेरांकूय राेजगाराची संद दिवची, हे खातीर केंद्र सरकारान विवीध यत्न चलयल्यात. ते खातीर तरणाट्यांक विवीध येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान अर्थीक मजत करतात. ताका लागून दरवर्सा देशांतल्या स्टार्टअप आनी तातूंत मेळपी रोजगारांत वाड जायत आशिल्ल्याचे दिसून येता, अशेंय केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली हांणी जापेंत नमूद केलां.

गोंय सरकारा कडल्यान ‘स्टार्टअप’ येवजणेक गती

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सुरवाती पसून स्टार्टअपाक केंद्र सुवातेर दवरून ते खाला तरणाट्यांक आपरोजगाराच्यो संदी मेळोवन दिवपा वांगडाच रोजगार संदी वाडोवपाचे यत्न सुरू केल्यात. तेच फाटभुंयेर स्टार्टअप खाला प्रकल्पां खातीर राज्य सरकारा कडल्यान 10 लाख रुपयांची अर्थीक मजत दितात. ह्या अर्थीक मजतीचो लाव घेवन जायते जाण स्टार्टअप खाला विवीध वेवसाय उबारतात.
स्टार्टअपा खातीर आतां मेरेन 184 अर्ज म्हायती तंत्रज्ञान खात्या कडेन अायिल्ले. तातूंतले 116 उद्देगांक मान्यताय मेळ्ळ्या.