गोंयांत मॉन्सून चार दिसांचे वाटेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केरळांत पावलो; राज्यांत कांय वाठारांनी लागतली पावसाची हाजेरी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : मॉन्सुनाचो प्रवास समाधानकारक आसतानाच तो केरळांत दाखल जाला. गोंयांत मात चार दिसां उपरांत मॉन्सून पावपार शकता. हाका लागून 2 जून उपरांत गोंयांत मॉन्सून दाखल जातलो, असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. मॉन्सुनाक चार दीस आसले तरी हवामान खात्यान येलो अॅलर्ट जारी केला. कांय वाठारांत गडगडाटा सयत पावस पडटलो.

अंदूं मॉन्सून बेगीन पावतलो, असो हवामान खात्याचो अदमास आशिल्लो. 27 मेक मॉन्सून केरळांत पावतलो, असो अदमास आदीं उक्तायल्लो. चार दिसां पयलीं 27 तारकेक केरळांत मॉन्सून पावचो ना, ताका आनीक दोन दीस लागतले, असो हवामान खात्याचो अदमास आशिल्लो. ते प्रमाण दोन दिसांनी म्हणल्यार 29 मेक मॉन्सून केरळांत दाखल जाला. केरळांत मॉन्सून पावले उपरांत गोंयांत पावपाक सरासरी 4 दीस लागतात. हे चार दीस तरी तो गोंयांत पावचो ना. 2 जूना उपरांत तो गोंयांत पावपाक शकताअशें हवामान खात्याचे वैज्ञानीक राहुल एम. हांणी सांगलां. मॉन्सून कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येता. चार दिसां उपरांत कर्नाटक तशेंच कारवार वाठारांत तो पयलीं पावतलो, अशें राहुल एम. हांणी सांगलां. हाचे आदीं 2018 वर्सा मान्सून 29 मेक केरळांत पाविल्लो. मात गोंयांत तो 7 जूनाक पाविल्लो. केरळ सावन मॉन्सून गोंयांत पावपाक 8 दीस लागले. हाचे आदीं 2011 त मॉन्सून 29 मेकूच पाविल्लो. तेन्ना तो गोंयांत 3 जूनाक पावलो. 2011 त केरळ सावन मॉन्सून गोंयांत पावपाक 4 दीस लागले. पोरूं 2021 त मॉनसून केरळांत 3 जूनाक जाल्यार गोंयांत 5 जूनाक पाविल्लो. 2021 त मॉन्सुनाक गोंयांत पावपाक फक्त दोन दीस लागले. 2016 तशेंच 2019 वर्सा मॉन्सून 8 जूनाक केरळांत पाविल्लो. 2016 त गोंयांत तो 19 जूनाक जाल्यार 2019 वर्सा तो 20 जूनाक पावलो. केरळ सावन गोंयांत पावपाक ताका 11 दीस लागले. फाटल्या 10 वर्सांत 29 मे पयली मॉन्सून केन्नाच केरळांत पावूंक ना. गोंयांत मात तो जूनांतूच पावला. जूना आदीं पावूंक ना.

2019 त मॉन्सूनाक गोंयांत पावपाक कळाव

2019 त गोंयांत मॉन्सून 20 जूनाक पावलो. हाचे आदीं 2016 त तो 19 जूनाक पाविल्लो. तशेंच फाटल्या 10 वर्सांत 2011 त सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार 3 जूनाक तो गोंयांत पाविल्लो. धा वर्सांत 3 जूना आदीं तो केन्ना पावूंक ना.

केरळ सावन गोंयांत मॉन्सून थारावीक दिसांनीच पावता, अशें म्हणपाक जायना. हाचे आदीं तो दोन दिसांनी पावला, तशेंच 12 दिसांनीय पावला. मॉन्सून पावपाक चार दीस आसले तरी या चार दिसांनी पावसाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. कांय वाठारानी गडगडा सयत पावस पडटलो, असो अदमास आसा.