गोंयांत मेळटा 1.10 लाख कुटुंबांक फुकट उदक येवजणेचो लाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बील येता शून्य रुपया, 16 हजार लिटरा वयर उदकाचो वापर ना

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : फाटल्या कांय म्हयन्यां पसून गोंयांतल्या सुमार 1.10 लाख कुटुंबांक उदकाचें बील शून्य रुपया येता. ही कुटुंबां दर म्हयन्याक 16 हजार लिटरा परस उणे उदक वापरतात. सरकारान सप्टेंबर 2021 पसून सुरू केल्ले फुकट उदक येवजणेचो लाव ह्या कुटुंबांक मेळटा.
बील टाळपाक भोवतेक गोंयकारांनी उदकाचो जतनाये वापर करपाक सुरवात केल्या. हे विशीं भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागाचे मुख्य अभियंते संतोष मापणें हांचे कडेन संपर्क केल्यार तांणी म्हणलें, म्हयन्याक 16 हजार लिटरा परस उणें उदक वापरपी कुटुंबांक उदक फुकट दिवपाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 सप्टेंबर 2021 पसून सुरू जाल्या. 16 हजारा परस उणें लिटर उदक वापरप्यांक शून्य रुपयांचें बील दिवपाक सुरवात केल्या. 16 हजारा परस चड उदक वापरप्यांच्या दरांत बदल केल्यात. ताका लागून सरकारी महसुलाचेर कसलोच परिणाम जावंक ना. 16 हजार लिटरा परस चड उदक वापरल्यार बील भरचे पडटा. ते खातीर भोवतेक गोंयकार उदकाची नाशाडी टाळटात. गरजे पुरतेंच उदक वापरपाचेर नागरिकांनी भर दिला. सध्याचे स्थितींत गोंयांतल्या 1.10 लाख म्हणल्यार 30 टक्के कुटुंबांक फाटल्या कांय म्हयन्यां पसून शून्य रुपया उदकाचें बील येता, अशें तांणी सांगलें.
गोंय पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान दरवर्सा लाखांनी पर्यटक गोंयांत येतात. थळावे आनी पर्यटकांक फावोश्या उदकाची वेवस्था करप गरजेचें आशिल्ले. सरकाराच्या फुकट उदक दिवपाच्या येवजणेक लागून कांय प्रमाणांत उदकाची बचत जाता. ते उदक पर्यटकां खातीर वापरपाक मेळटा. नाजाल्यार गोंयचेर उदकाचें व्हड संकश्ट उबें रावता आशिल्ले, अशेंय मापणें हांणी स्पश्ट केले.

मार्च 2023 मेरेन उत्तर गोंयांतलो उदकाचो प्रस्न सुट्टलो
उत्तर गोंयांतल्या बार्देस आनी पेडणें म्हालांत उदकाची समस्या दिसान दीस कठीण जायत चल्ल्या. ह्या दोन म्हालांतलो उदकाचो प्रस्न अजुनूय कित्याक सुटावो जायना, असो प्रस्न मापणें हांकां केल्यार, ह्या दोन म्हालांत उदकाची मागणी चड आसा. चांदेल, अस्नोडें उदका प्रकल्पांची तांक उणी आसा. ह्या दोनूय प्रकल्पांची उदक शुद्धीकरण प्रक्रिया वाडोवपाचें काम सुरू आसा. पर्वरेचो उदका शुद्धीकरण प्रकल्प पुराय जायत आयला. मार्च 2023 मेरेन पुराय उत्तर गोंयांतल्या उदकाचो प्रस्न सुट्टलो, अशेंय तांणी सांगलें.