गोंयांत डिझॅल 89.74 रुपया जाल्यार पेत्रॉल 97.17 रुपया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजेंतल्या पेत्रॉलपंपा वयली आंकडेवारी

पणजी: केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी शेनवारा पेत्रॉल आनी डिझॅला वयले अबकारी कर उणें केल्ल्यान म्हारगायेंत हुल्पल्ल्या लोकांक कांय प्रमाणांत थाकाय मेळ्ळी. गोंयांत आयतारा फांतोडेर सावन पेत्रॉल आनी डिझॅलाचे नवे दर लागू जाल्यात. हाचे पयलीं गोंयांत पेत्रॉलपंपार डिझॅलाचें मोल 97.33 रुपया इतलें आशिल्लें तें आयतारा 89.74 इतलें जालें. जाल्यार पेत्रॉल हाचे पयलीं 106.45 रुपया इतलें आशिल्लें तें आयतारा पणजेंतल्या पेत्रॉल पंपार 97.17 रुपया प्रती लिटर जालें.

केंद्र सरकारान पेत्रॉला वयले अबकारी कर 9.50 रुपया आनी डिझॅला वयले 7 रुपयांनी उणें केल्लें. ताका लागून गोंयांतल्या सगल्या पेत्रॉलपंपा वयले नवे दर लागू जाल्यात. हाका लागून म्हारगायेन हुल्पल्ल्या लोकांक कांय प्रमाणांत थाकाय मेळ्ळ्या. पेत्रॉल, डिझॅल हांचें मोल वाडिल्ल्यान हेर सगल्या वस्तूं वयलीं मोलां वाडिल्लीं. ताका लागून गरजेच्यो वस्तू म्हारग जाल्ल्यो. सगल्या येरादारी करपी वाहनांनी इंधन वाडीक लागून प्रवास दरांतूय वाड केल्ली. आतां इंधना वयलें मोल कांय प्रमाणांत उणें जाल्ल्यान हेर वस्तूं वयलीं मोलांय उणीं जावपाची शक्यताय आसा.

काल गोंयांत दीसभर सगल्या पेत्रोलपंपार नवे दर लागू केल्यात. दरेक पेत्रॉलपंपार कांय प्रमाणांत फरक आसा. गोंयांत भारत पेट्रोलियमचे सगल्यांत चड पेट्रोलपंप आसात. उपरांत हिंदुस्थान पेट्रोलियमाचे आसात. गोंयांत फाटल्या कांय वर्सांत वाहनांची संख्या वाडत आसा, ताका लागून पेत्रॉल, डिझॅलाचे गरजेंत वाड जायत आसा. तेचबरोबर गोंयांत व्हड प्रमाणांत पर्यटकांच्यो मोटारी येत आसतात. ताका लागून इंधनाची मागणी वाडत आसा.

केंद्र सरकारान अबकारी कर उणो केला. आतां गोंय सरकारान जर व्हॅटांत आनीक उणाव करीत जाल्यार गोंयांत इंधनाचें मोल हेर राज्यां परस आनीक सकयल येवंक शकता. गोंय सरकार पेत्रॉलाचेर 26 टक्के जाल्यार डिझॅलाचेर 22 टक्के व्हॅट आकारता. पूण हे खातीर सरकाराक कोट्यांनी रुपयांच्या महसूल सोडचो पडटलो.

वास्कोंत पेत्रॉल, डिझॅल हांचे डेपो आशिल्ल्यान वास्को वाठार तशेंच कुठ्ठाळी, मडगांव मेरेन मोलां कांय प्रमाणांत उणीं आसतात. पूण पणजी तशेंच हेर शारांनी इंधनाची येरादारी करची पडत आशिल्ल्यान मोलांत कांय प्रमाणांत चड उतर आसता. वास्को पेत्रॉलपंपार आशिल्ले इंधनाचे दर हे मूळ आसतात. हेर सुवातेर प्रवासा प्रमाण प्रती लिटरा फाटल्यान कांय पयशांनी वाड जायत आसता. वास्कोंत हाचे पयलीं 105.98 प्रती लिटर पेत्रॉल आशिल्लें. तें आतां 97.13 प्रती लिटर जालां. तशेंच डिझॅल पयलीं 96.79 प्रती लिटर आशिल्लें तें आतां 89.69 इतलें जालां अशी म्हायती वास्कोचे परेश जोशी हांणी दिली.