गोंयांत चार वर्सांत 1600 कोटींची जीएसटी फारीकच करूंक ना, 198 कोटी वसूल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : गोंयांत फाटल्या चार अर्थीक वर्सांत वट्ट 1,599 कोटी रुपया जीएसटी कर चुकयिल्ल्याचे उक्ताडार अायलां. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी ही म्हायती दिली. हातूंतले फक्त 198 कोटी रुपया वसूल करपाक केंद्रीय अर्थ खात्याक येस आयलां. पूण कर चुकयिल्ले प्रकरणांत ह्या चार वर्सांत एकाय व्यक्तीक अटक जावंक ना.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, गोंयांत 2019-20 ह्या अर्थीक वर्सांत सगल्यांत चड 1,333.37 कोटी रुपयांचो जीएसटी कर बुडयिल्ल्याचे उक्ताडार आयलां. 2021-22 त 147.09 कोटी, 2020-21 त 74.23 कोटी जाल्यार 2022-23 त 43.92 कोटी रुपया जीएसटी कर बुडयिल्लो. अशे आसले तरी बुडयिल्लो कर वसूल करपाचें प्रमाण उणें आसा.

2019-20 त बुडयिल्ल्या करांतल्यान 57.17 कोटी रुपया म्हणल्यार फक्त 4 टक्के कर वसूल केल्लो. 2020-21 ‘बुडयिल्ल्या करांतल्यान सगल्यांत चड जीएसटी कर वसूल केल्लो. अंदूं 61.27 कोटी रुपया म्हणल्यार 82 टक्के कर वसूल जालो. 2021-22 त 36.94 टक्के जाल्यार 2022-23 त बुडयिल्ल्या करांतल्यान 56.48 टक्के रक्कम वसूल करपाक येस आयलां.

गोंयांत फाटल्या कांय वर्सांत जीएसटी संकलनांत वाड जाल्या. फाटल्या आठ म्हयन्यांत जीएसटींतल्यान सुमार 2 हजार 600 कोटींचो महसूल मेळ्ळा. गोंयांत एप्रील म्हयन्यांत सगल्यांत चड 620 कोटी जीएसटी जमा जाल्लो. पोरूं वर्सांचे तुळेंत ऑगस्टांत 36 टक्के जाल्यार एप्रीलांत 32 टक्के चड महसूल मेळिल्लो, अशे आसले तरी कांय वेपारी, उद्देग जीएसटी फारीक करिनात. अशा व्यक्तींचेर केंद्रीय तशेंच राज्य पांवड्या वयल्या अधिकाऱ्यां कडल्यान कारवाय जाता.

पुराय देशाचो विचार केल्यार एप्रील 2022 ते ऑक्टोबर 2023 मजगतीं, महाराष्ट्रांतल्यान सगल्यांत चड 1 लाख केटी रुपयांचो कर बुडयलां. कर्नाटक (30 हजार कोटी), अस्तंत बंगाल (28 हजार कोटी), हरियाणा (23 हजार कोटी), गुजरात 22 हजार कोटी) ह्या राज्यांचो क्रमांक लागता. मिझोरामांतल्यान सगल्यांत उणो 47 कोटी जीएसटी कर बुडयला.

ऑनलायन गेमींग कंपनींक नोटीस

एप्रील 2022 ते ऑक्टोबर 2023 मजगतीं, आॅनलायन गेमींग चलोवपी कंपनींक कारणां दाखयात नोटीस धाडिल्ल्यो. ह्यो नोटीस सुमार 1 लाख 12 हजार कोटींच्या जीएसटी करा संबंदींत आसात.