गोंयांत आनीक 60 आंगणवाडयाे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

स्मृती इराणी हांची घोशणाः आंकडो वाडून पावतलो 1322चेर; दक्षीण गोंयांत पिडितां खातीर केंद्र

पणजी : गोंयांत आनीक 60 नव्यो आंगणवाडयो सुरू करपाची घोशणा केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याच्यो मंत्री स्मृती इराणी हांणी केल्या. हाका लागून गोंयच्या आंगणवाडयांचो आंकडो वाडून तो 1322 चेर पावतलो. दरेका म्हालांत दोन आंगणवाडयांचो आदर्श आंगणवाडी म्हूण विकास जातलो. तशेच पिडितां खातीर दक्षीण गोंयांत एक पिडीत केंद्र सुरू जातलें अशें तांणी सांगलें.

केंद्रांतल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालच्या भाजप सरकाराक आठ वर्सां पुराय जालीं. ते निमतान केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी हांच्या फुडारपणा खाला बसका जाली. ह्या वेळार केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, गोंंयचे बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हाजीर आसले. तेच बरोबर महाराष्ट्र, गोंय, दादरा नगर हवेली, दमण आनी दीवचे प्रतिनिधी बसकेक हाजीर आसले.

केंद्र सरकारान जो वावर केला ताका युनिसेफा कडल्यान प्रमाणपत्र मेळ्ळां. केंद्र सरकाराचो फाटल्या आठ वर्सांचो वावर ही एक प्रकारची सेवाच आसा अशें उक्तावणा वेळार उलयतना स्मृती इराणी हांणी सांगलें.

नव्या आंगणवाडयांक मान्यताय दिवपाची मागणी गोंयान केल्ली. ते प्रमाण गोंय मुक्तीच्या साठाव्या वर्सा नव्या 60 आंगणवाडयांक केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान मान्यताय दिल्या. दरेका म्हालांत दोन आंगणवाडयांचो आदर्श आंगणवाडी म्हूण विकास जातलो. हाचे खातीर अतिरिक्त निधी मेळटलो. तशेच दक्षीण गोंयांत अनाथ लोकां खातीर पिडीत केंद्र जातलें. पिडीत केंद्राची लेगीत गोंय सरकाराची मागणी आशिल्ली.

बायलां, अनाथ तशेंच गरीब लोकांची सेवा करपा खातीर केंद्र सरकारान नव्यो येवजण्यो सुरू केल्यात. कायद्यांत बदलूय केला. कायद्यांतल्या बदलांक विरोधकांनी लेगीत तेंको दिला. गरीब तशेंच पिडीत लोकांक मजतीची गरज आसता. ह्या लोकांक न्याय जाय आसता. गरीब तशेंच पिडितांची सेवा करपाक सरकाराचें सर्वोच्च प्राधान्य आसा. बायलांक वा चलयांक सॅनिटरी पॅडसांचें वांटप करप भाजप सरकाराच्या काळांत सुरू जालें. गोंयांत 3 लाख लोकांक हाचो लाव जाला. 2014 पयली खंयच्याच सरकारान सॅनिटरी पॅडसांचे वांटप करूंक नाशिल्लें. मुद्रा येवजण, पोशण अभियान अश्यो तरेकवार कल्याणकारी येवजण्यो भाजप सरकारान सुरू केल्यात. मुद्रा येवजणे खाला रीण घेवपी 70 टक्के बायलां आसात. भलायकी सेवेंत 1 कोटी 90 लाख बायलां कर्मचारी आसात. 14 लाख पंचायत प्रतिनिधी बायलां आसात. बायलांचे एक प्रकारचें हें सशक्तीकरण आसा अशें स्मृती इराणी हांणी सांगलें.

सद्या 200 आंगणवाडयो भाड्याच्या सुवातांनी चलतात. तांकां सरकारी सुवात दिवपाचो यत्न सुरू आसा. बंद शाळांनी कांय आंगणवाडयांचे स्थलांतरण जातलें अशें बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें.

पोशण लावार्थ्यां कडेन सप्टेंबरांत संवादाची कार्यावळ

देशांत पोशण येवजणेचो 9 कोटीं परस चड लोकांक लाव जाला. गोंयांतूय खूबशे लावार्थी आसात. सप्टेंबर म्हयन्यांत केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी गोंयाक भेट दितल्यो. गोंय भेटींत त्यो पोशण अभियानाच्या लावार्थ्यां कडेन संवाद सादतल्यो. गोंयांत 1262 आंगणवाडयो आसात. 60 आंगणवाडयांची भर पडले उपरांत हो आंकडो 1322 चेर पावतलाे. आंगणवाडयांचे डिजिटायजेशन सुरू आसून सध्या 108 आंगणवाडयांचे डिजिटायजेशन करपाची प्रक्रिया सुरू आसा अशी म्हायती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली.